DET ENE­STE MÅL I LANG TID

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

Christian Eriksen er ik­ke en mand, der ta­ler i sto­re over­skrif­ter, men han kun­ne al­li­ge­vel svin­ge sig op til at kal­de sit før­ste land­skamps­mål ”en for­løs­ning”. Det kom i en Em-kva­li­fi­ka­tions­kamp i Island, og det var end­nu et po­si­tivt ind­tryk fra knæg­ten, der få må­ne­der for­in­den hav­de im­po­ne­ret mod Eng­land.

Men som An­dreas Kraul i dag be­mær­ker, blev scor­in­gen mod Island også en en­lig sva­le i ti­den un­der Morten Ol­sen.

”I man­ge år hav­de jeg på mi­ne små kom­men­ta­tor-sed­ler stå­en­de: ’Island-dan­mark i Reykjavik 2011: Erik­sens ene­ste mål i en be­ty­den­de land­skamp’,” si­ger An­dreas Kraul.

Han min­des pe­ri­o­den, hvor Christian Eriksen etab­le­re­de sig som fast lands­holds­spil­ler uden at im­po­ne­re.

”Han var al­tid sik­ker mand i star­top­stil­lin­gen, men det var ik­ke ham, der bar hol­det på no­gen må­de. Han hav­de hel­ler ik­ke en cen­tral rol­le, for nog­le gan­ge spil­le­de han på ven­stre­kan­ten el­ler på en an­den po­si­tion. Hå­bet var, at han kun­ne le­ve­re et op­læg el­ler få sat nog­le an­dre i sce­ne. Han var ik­ke et es el­ler en trumf – han var en jo­ker. Når Eriksen var med, tænk­te man, at det kun­ne bli­ve fan­ta­stisk, men det kun­ne også bli­ve in­gen­ting. Der var en helt an­den ry­grad på hol­det, og Eriksen ud­gjor­de ik­ke ske­let­tet på hol­det. Han sad lidt fast ude i si­den, men må­let mod Island var nok vig­tigt for ham, og man tænk­te, at nu ville han kom­me i gang.”

Men Eriksen kom ik­ke i gang, og hans næ­ste mål i en kva­li­fi­ka­tions­kamp faldt først mere end fem år se­ne­re.

Land­skamp: 14

Da­to: 4. ju­ni 2011

Sted: Lau­gar­dalsvöl­lur, Reykjavik, Island

Kamp: Island-dan­mark 0-2, Em-kva­li­fi­ka­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.