SKYGGEN

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

I for­å­ret 2013 var den ty­ske stor­klub Borus­sia Dort­mund un­der Jür­gen Kl­op­ps le­del­se nå­et he­le vejen til finalen i Cham­pions Le­ague. Der­for var som­me­ren 2013 et vig­tigt trans­fer­vin­due for hol­dets sto­re pro­fil Ma­rio Götze var ble­vet solgt til Bay­ern Mün­chen og skul­le er­stat­tes, så man sta­dig kun­ne føl­ge med de sten­ri­ge sydty­ske­re i Bun­des­liga­en.

En tysk lo­ka­la­vis hav­de spurgt si­ne læ­se­re, hvilken spiller, Dort­mund bur­de hen­te, og her hav­de Christian Eriksen få­et 54 pro­cent af stem­mer­ne, mens folk som Chel­seas Ke­vin De Bruy­ne og HSV’S He­ung-min Son var hen­vist til se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger på øn­ske­li­sten.

Borus­sia Dort­mund var i di­a­log med Christian Eriksen om et skif­te fra Ajax, men ty­sker­ne tal­te også med ar­me­ni­e­ren Hen­rikh Mk­hi­tary­an, og Ruhr-klub­ben fik der­for en fin lej­lig­hed til at se beg­ge spil­le­re i ak­tion, da Dan­mark skul­le mø­de Ar­me­ni­en i en vig­tig Vm-kva­li­fi­ka­tions­kamp i ju­ni 2013.

Det blev en for­fær­de­lig af­ten for bå­de Christian Eriksen og det danske lands­hold. Ar­me­ni­en vandt 4-0 på en sort af­ten for dansk fod­bold, og Hen­rikh Mk­hi­tary­an var en af de sto­re op­le­vel­ser i kam­pen, hvor Sjakh­tar Do­netsk-spil­le­ren selv kom på må­l­tav­len, mens Christian Eriksen var en skyg­ge af sig selv.

”Der var den sto­re stjer­ne til for­skel mel­lem de to hold. Ar­me­ni­ens stjer­ne gjor­de for­skel­len, mens det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re for Dan­marks stjer­ne. Ar­bejds­op­ga­ver­ne var de sam­me, men ram­mer­ne var ik­ke de sam­me, for ar­me­ni­er­ne hav­de rum at spil­le i. Det hav­de dan­sker­ne ik­ke,” hu­sker Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen, der så kam­pen som eks­pert­kom­men­ta­tor for DR.

”Det var i den pe­ri­o­de, hvor der in­gen løs­nin­ger var i for­hold til at mø­de hold, der stod kom­pakt og lavt på ba­nen. I man­ge år hav­de man hå­bet på bå­de Grønkjær, Jør­gen­sen og Rom­me­da­hl, der med de­res fart på kan­ter­ne og kre­a­ti­vi­tet kun­ne væ­re løs­nin­gen. Men her lyk­ke­des det ik­ke. Der var ik­ke no­gen rum til hver­ken Kro­hn-de­hli, Rom­me­da­hl el­ler Christian Eriksen. Mk­hi­tary­an kom med meget mere fart og var mere mo­den end Eriksen på det tids­punkt,” vur­de­rer Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen.

”Un­der Morten Ol­sen spil­le­de man si­de­læns fod­bold med bol­de frem og til­ba­ge. Det var tem­pe­ra­ments­løst fra Dan­mark, og det var det også for Eriksen. Ansva­ret var hel­ler ik­ke på hans skul­dre end­nu; blandt an­det for­di han i den pe­ri­o­de var så fleg­ma­tisk,” til­fø­jer han om en pe­ri­o­de, hvor Dan­mark sta­dig ven­te­de på det sto­re lands­holds­gen­nem­brud for Christian Eriksen, der den­gang var en af de største stjer­ner i hol­land­sk fod­bold.

”I den pe­ri­o­de tror jeg, at han også selv var fru­stre­ret over, at det ik­ke kun­ne lyk­kes på lands­hol­det. Men han er så til­pas in­tro­vert, at det he­le fo­re­går in­de­ni. Vi kun­ne ik­ke se no­gen re­ak­tio­ner på ham, og man­ge af os sad og hå­be­de på, at han ville eks­plo­de­re. ’Kom nu, for fan­den – vis no­get! Hvor er tem­pe­ra­men­tet hen­ne?’ Det er ik­ke no­get, man ba­re kan tryl­le

Da­to: 11. ju­ni 2013

Sted: Par­ken, Kø­ben­havn, Dan­mark

Land­skamp: 36

Kamp: Dan­mark – Ar­me­ni­en 0-4,

Vm-kva­li­fi­ka­tion

frem, men jeg kan se en for­skel til i dag, hvor han kræ­ver meget af sig selv og si­ne med­spil­le­re. Han strå­le­de på in­gen må­de den­gang– hver­ken i kam­pen mod Ar­me­ni­en el­ler i den pe­ri­o­de ge­ne­relt,” si­ger Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen.

En må­ned efter kam­pen mel­lem Dan­mark og Ar­me­ni­en i Par­ken præ­sen­te­re­de Borus­sia Dort­mund en ny spiller, der fik rygnum­mer 10: Hen­rikh Mk­hi­tary­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.