EN ÆGTE 10’ ER

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

For­som­me­ren 2014 mar­ke­re­de be­gyn­del­sen på en ny æra i dansk lands­holds­fod­bold. Mens he­le ver­den for­be­red­te sig på Vm-slutrunden i Brasilien, måt­te Dan­mark nø­jes med et par test­kam­pe, in­den ef­ter­å­rets Em-kva­li­fi­ka­tion ven­te­de. Det var tid til at sig­na­le­re, at lands­hol­det gik en ny tid i mø­de. I de tre fo­re­gå­en­de kam­pe hav­de Ob-spil­le­ren Emil Lar­sen spil­let med rygnum­mer 10, men da han ik­ke var med i trup­pen til Un­garn-kam­pen, traf da­væ­ren­de hold­le­der Simon Ras­mus­sen en be­slut­ning.

”Vi var i gang med et ge­ne­ra­tions­skif­te, og jeg tænk­te, at Christian nok var den spi­ler, der ville præ­ge hol­det frem­over. Jeg hav­de set nok fod­bold til at vi­de, at han ville bli­ve en bæ­ren­de kraft, og så kun­ne vi jo li­ge så godt gi­ve ham 10-tal­let der. Der­for fik han det i den kamp mod Un­garn, og så har han haft det si­den,” si­ger Simon Ras­mus­sen, som hver­ken skul­le rå­d­fø­re sig med Morten Ol­sen el­ler no­gen an­dre om­kring be­slut­nin­gen om at gi­ve 10’eren til Christian Eriksen, der el­lers hav­de spil­let med num­mer ot­te i en år­ræk­ke.

”Morten Ol­sen har al­drig blan­det sig i det der. Jeg har al­tid kørt det ale­ne. Jeg kan hu­ske, at Christian var over­ra­sket og lidt im­po­ne­ret, men jeg sag­de til ham, at det var fortjent, og at han ville kom­me til at bæ­re den i man­ge år. Vi kun­ne li­ge så godt star­te fra scratch, når vi nu al­li­ge­vel var i gang med at skif­te ud på hol­det,” si­ger Simon Ras­mus­sen om kam­pen i Un­garn, hvor Christian Eriksen fak­tisk kom på må­l­tav­len i sin før­ste land­skamp med 10-tal­let på ryg­gen.

Simon Ras­mus­sen var an­sat i DBU fra 1973 til 2017, så han har set man­ge spil­le­re kom­me og gå på det danske lands­hold. Han mener, at Christian Eriksen le­ver op til det pre­sti­ge­fyld­te rygnum­mer.

”Christian er en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler, og jeg har fulgt ham læn­ge – også på ung­doms- lands­hol­de­ne. Jeg ved, at han også er ble­vet brugt som swe­e­per og som an­gri­ber, men han har så fun­det sin plads på den of­fen­si­ve midt­ba­ne. Jeg vid­ste, hvad det var for en knægt, vi hav­de med, og jeg vid­ste, at han ville dri­ve det til no­get stort. Jeg hav­de in­gen be­tæn­ke­lig­he­der. Han spar­ker ski­de­godt med beg­ge ben og har en god fod­bold­for­stand, så han er en klas­se­spil­ler på man­ge må­der. Jeg kun­ne vist ik­ke ha­ve gi­vet trøj­en med num­mer 10 til en bed­re spiller.”

Da­to: 22. maj 2014

Sted: Nagy­er­dei Sta­dion, De­bre­cen, Un­garn

Land­skamp: 43

Kamp: Un­garn – Dan­mark 2-2, træ­nings­kamp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.