EN RØFFEL FRA OL­SEN

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

Morten Ol­sen var i si­ne fø­lel­sers vold.

Den danske land­stræ­ner hav­de net­op set sit hold ta­be en vig­tig Em-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Portu­gal på et ho­ved­støds­mål af Cri­sti­a­no Ro­nal­do dybt in­de i over­ti­den. Hvad der lig­ne­de en 0-0-kamp, end­te i ste­det med et ne­der­lag, der i sid­ste en­de kun­ne ko­ste Em-bil­let­ten.

På et fø­lel­ses­la­det pres­se­mø­de efter kam­pen adres­se­re­de han især Christian Eriksen.

”Han ar­bej­der sten­hårdt, og han lø­ber de­fen­sivt. Det er også nød­ven­digt, for­di han skal re­pa­re­re de fejl, han selv la­ver. Vi hu­sker de før­ste to bold­be­rø­rin­ger, han hav­de i an­den halv­leg. Det er nog­le fejl, som man kan kri­ti­se­re Christian Eriksen for. Det må ik­ke fo­re­gå. Hvis det er en spiller på la­ve­re ni­veau, kan man si­ge ’okay, han har ik­ke klas­sen’. Christian Eriksen må ik­ke la­ve de fejl. Det er slø­se­ri. Der må man væ­re hård og si­ge det til ham, og det ved han også godt. Han er en fan­ta­stisk gut, og en fan­ta­stisk pro­fes­sio­nel. Det ser vi dag ud og dag ind til træ­ning, men han skal fin­de det,” sag­de Morten Ol­sen, som sat­te ord på den fø­lel­se, man­ge dan­ske­re sad med, når det hand­le­de om Christian Eriksen.

”I hver kamp ser vi nog­le en­kel­te ting, hvor han spiller nog­le med­spil­le­re fri, men det er ik­ke nok. Det er ik­ke nok. Med så man­ge land­skam­pe skal han kun­ne ta­ge fat i bol­den og på et højt plan væ­re med til at sty­re kam­pen. Det har han ik­ke li­ge nu. Det er der, han skal hen. Der­for må vi klan­dre ham. Han må kun­ne stå for den kri­tik, og det kan han også,” sag­de Ol­sen, som ef­ter­ly­ste mere mo­den­hed fra Eriksen.

”Det er en brutal ver­den, det her. El­lers må du spil­le på et an­det plan. Det er ik­ke Ajax mere. Det er ik­ke ud­vik­ling. Jeg ved, at han kun er 22 år, men han har væ­ret fi­re år på lands­hol­det og har haft et fan­ta­stisk år i Tot­ten­ham. Så med de værk­tø­jer, han har, må han stå for den kri­tik. Det har han også få­et at vi­de,” lød det med en usæd­van­lig di­rek­te og per­son­lig sva­da fra land­stræ­ne­ren.

Da­væ­ren­de lands­holds­an­fø­rer Lars Ja­cob­sen hu­sker godt kam­pen, der end­te som en skuf­fel­se for Christian Eriksen, som blev skif­tet ud un­der­vejs.

”Tid­ligt i kam­pen fik vi et fris­park li­ge om­kring straf­fes­parks­fel­tet, som Christian spar­ke­de i mu­ren, men det var en meget tæt

Da­to: 14. ok­to­ber 2014

Sted: Par­ken, Kø­ben­havn, Dan­mark

Land­skamp: 48

Kamp: Dan­mark – Portu­gal 0-1, Em-kva­li­fi­ka­tion

kamp. Vi hav­de meget svært ved at få flow i vo­res spil. Meget af vo­res of­fen­si­ve spil var af­hæn­gigt af, at Mi­cha­el Kro­hn-de­hli og Christian Eriksen kun­ne slå to­nen an, men det blev ik­ke for­løst. Portu­gal var dyg­ti­ge til at luk­ke Christian ned, og vi hav­de svært ved at fin­de ham, så han hav­de også svært ved at dik­te­re spil­let,” si­ger Lars Ja­cob­sen.

Portu­gal-kam­pen blev et bil­le­de på en svær tid for Eriksen og lands­hol­det.

”Det var ik­ke kun i den her kamp, for så­dan var det i det me­ste af den kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring. Det var ik­ke kun Chri­sti­ans skyld. He­le hol­det kæm­pe­de med tin­ge­ne, for vi var ik­ke li­ge så go­de som et par år tid­li­ge­re. Det var må­ske lidt for tid­ligt for Christian, at så meget af det of­fen­si­ve spil skul­le flyt­tes over på hans skul­dre. Han for­må­e­de det i hvert fald ik­ke i sam­me om­fang, som han gør nu,” si­ger Lars Ja­cob­sen, der ser til­ba­ge på en pe­ri­o­de, hvor Christian Erik­sens kva­li­te­ter var uomt­vi­ste­li­ge, men hvor man ik­ke så dem fol­det ud i kam­pe­ne.

”Når Christian rend­te rundt på træ­nings­ba­nen i Hels­in­gør, var det ty­de­ligt, at spil­let skul­le byg­ges op om­kring ham. Det gjaldt bå­de død­bol­de og spil­let ge­ne­relt, for han var den bed­ste spiller. Men det var en pe­ri­o­de, hvor hol­det ik­ke fun­ge­re­de så godt, så der­for var det svært for en så ung mand at gå ind på hol­det og ta­ge he­le Par­ken med storm,” si­ger Lars Ja­cob­sen. Morten Ol­sens ud­brud til­skri­ver Lars Ja­cob­sen en in­dre fru­stra­tion hos land­stræ­ne­ren.

”Det må også væ­re svært for en træ­ner at se en spiller væ­re så frem­ra­gen­de til træ­ning hver gang uden at det bli­ver for­løst i kam­pe­ne. På det tids­punkt var Christian ba­re ik­ke så god, at han ba­re kun­ne spi­se kam­pe­ne ale­ne, som mere ru­ti­ne­re­de spil­le­re kan. Han hav­de svært ved at fin­de sin rol­le på det danske lands­hold, for­di han sta­dig var ung. Vi kun­ne ik­ke mær­ke det på Christian i hver­da­gen, at han var tyn­get af det, for han var den bed­ste til træ­ning hver dag,” si­ger Lars Ja­cob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.