EN STOR AF­TEN I PAR­KEN

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

Der var pres på det danske lands­hold in­den kam­pen i Par­ken på den før­ste sep­tem­ber­dag i 2017. Efter en slin­gen­de start på Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen var Dan­mark pi­sket til sejr mod pul­je­fa­vo­rit­ten fra Po­len, der hav­de vun­det før­ste op­gør mel­lem de to hold med 3-2.

Men i en for­ry­gen­de kulis­se var Christian Eriksen den sto­re spiller i den danske 4-0-sejr, hvor han score­de et en­kelt mål, blev no­te­ret for to as­sists og des­u­den var med i op­spil­let til end­nu en scor­ing.

På kom­men­ta­tor­plad­ser­ne sad en be­gej­stret Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen.

”Par­ken var elek­trisk den af­ten. Vi var al­le sam­men vid­ner til en fød­sel af det nye lands­hold. Så­dan føl­tes det. Der var nog­le brik­ker, der faldt på plads, og her kun­ne vi se, hvor­for Ha­rei­de po­si­tivt for­mu­le­re­de spil­le­reg­ler­ne for, hvordan et lands­hold kan kom­me til at lyk­kes. Vi så Eriksen træ­de i ka­rak­ter og væ­re god til at væ­re si­ge selv. Han skul­le ik­ke væ­re bed­re end

Da­to: 1. sep­tem­ber 2017

Sted: Par­ken, Kø­ben­havn, Dan­mark

Land­skamp: 70

Kamp: Dan­mark – Po­len 4-0, Vm-kva­li­fi­ka­tion

Ja­ck Wils­he­re el­ler den nye Laud­rup. Han vi­ste, at han er ble­vet god til at væ­re Christian Eriksen,” si­ger Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen.

Han hæf­ter sig ved, at Christian Eriksen be­vi­ste, at han kun­ne fun­ge­re i en an­den spil­lestil end den klas­si­ske po­s­ses­sion-tan­ke­gang, der præ­ge­de åre­ne un­der Morten Ol­sen.

”Det var en po­wer-kamp af den an­den ver­den, og jeg kun­ne godt tæn­ke, at det var mær­ke­ligt at se Christian Eriksen på et hold, der ban­ke­de lan­ge bol­de op til An­dreas Cor­ne­li­us. Men det kun­ne han også. På den må­de tog Ha­rei­de og Jon Da­hl rø­ven på os al­le sam­men,” si­ger Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen, der ik­ke som så­dan er mod­stan­der af tan­ker­ne bag Den Rø­de Tråd, men al­tid har ment, at der bør væ­re plads til tak­tisk flek­si­bi­li­tet.

”Før­hen spil­le­de Eriksen un­der et de­kret om, hvordan rig­tig fod­bold skal spil­les. Jeg er selv imod al form for kon­for­mi­tet og ens­ret­ning, og jeg var ved at bræk­ke mig over det – også når der blev træ­net po­s­ses­sion og spil på tred­je mand. For hvad skal man bru­ge det til, hvis man ik­ke vin­der? Her så man, at Eriksen kan beg­ge de­le. I for­bin­del­se med 2-0-må­let var han også op­pe i et højt pres mod Ka­mil Glik, hvor han vandt du­el­len og slog bol­den ind til Cor­ne­li­us, som he­a­de­de den ind til 2-0. Jeg tænk­te: ’Hold da kæft, hvad fan­den er det, vi sid­der og ser!?’”

Nog­le må­ne­der se­ne­re fik be­gej­strin­gen et nøk opad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.