ENMANDSHÆR

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

Skul­le det vir­ke­lig mis­lyk­kes igen?

Det var den for­nem­mel­se, man­ge dan­ske­re sad med, da Ir­land kom for­an med 1-0 efter ba­re to mi­nut­ters spil af play­of­f­kam­pen i Dublin. Før­ste op­gør i Par­ken var endt 0-0, og Dan­mark skul­le der­for frem på ba­nen i det ir­ske for at sik­re sig Vm-bil­let­ten.

Det end­te som en stor af­ten i dansk lands­holds­hi­sto­rie, for Dan­mark vandt med de im­po­ne­ren­de cif­re 5-1 efter en magt­de­mon­stra­tion af Christian Eriksen, der score­de tre ka­non­mål, in­den han lod Ni­ck­las Bendt­ner ta­ge et straf­fes­park i kam­pens slut­fa­se. In­den kam­pen hav­de Christian Eriksen få­et en op­mun­tring per SMS fra Morten Ol­sen, og land­skamp num­mer 75 end­te som Christian Erik­sens sto­re af­ten. Efter kam­pen kald­te land­stræ­ner Åge Ha­rei­de ham en Top 10-spiller i ver­den.

På sta­dion i Dublin var også Erik­sens tid­li­ge­re lands­holdskam­me­rat Lars Ja­cob­sen, der over­væ­re­de kam­pen som eks­pert for Di­scove­ry Networ­ks.

”I den kamp så man en vok­sen spiller, som trå­d­te i ka­rak­ter. Man så en le­der­ty­pe, som bar sit hold. Dan­mark fik en for­fær­de­lig start på kam­pen, for selv­om Ir­land ik­ke kun­ne ret meget, kom de al­li­ge­vel for­an. Men man så, at fle­re spil­le­re – her­i­blandt Christian – ba­re trå­d­te i ka­rak­ter,” si­ger Lars Ja­cob­sen.

I kam­pen mod Ir­land vi­ste Christian Eriksen sig som en le­der­ty­pe, der vend­te en tru­en­de fi­a­sko til en tri­umf.

”Han greb kam­pen og tog sty­ring. Da han score­de til 2-1, kun­ne man se hans kva­li­te­ter, men også hans fan­de­ni­voldsk­hed i kraft af re­ak­tio­nen og ju­be­len bag­ef­ter. Det var fedt at se, for det var bå­de for­lø­sen­de for ham selv og os an­dre, der kig­ge­de på,” si­ger Ja­cob­sen, der også så en sul­ten Christian Eriksen i ak­tion.

”Man for­nem­me­de en spiller, som jag­te­de. Han jag­te­de jo mål. Den der re­tur­bold, som han ba­re kla­ske­de ind… For fem år si­den hav­de han må­ske ba­re spil­let den til si­de el­ler af­le­ve­ret til en med­spil­ler, men den af­ten stod der ba­re ’mål’ i øj­ne­ne på ham. Han ville ba­re det der. I kam­pe­ne mod Po­len og spe­ci­elt Ir­land ske­te der no­get med Christian Eriksen. Det var et punk­tum for he­le kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor han var en enmandshær. Han var alt det, han ik­ke kun­ne væ­re i de tid­li­ge­re kva­li­fi­ka­tio­ner,” si­ger Lars Ja­cob­sen.

Vm-bil­let­ten blev sik­ret den af­ten i Dublin, og når det danske lands­hold går på ba­nen til før­ste grup­pe­kamp ved VM, er det med 26-åri­ge Christian Eriksen som en af de vig­tig­ste spil­le­re på hol­det. Der er så­le­des sket meget med den fyn­s­ke spiller, si­den han i 2010 debuterede en må­neds tid efter sin 18-års fød­sels­dag.

”Han var et barn, da han debuterede. Nu er han ble­vet vok­sen. Han er ble­vet meget mere ro­bust. Han er en spiller, der ik­ke bli­ver slå­et ud af kurs, hvis der kom­mer en 90 ki­lo stor for­svars­spil­ler og blæ­ser op i ryg­gen på ham. Som ung spiller er det na­tur­ligt, at man får nog­le for­skræk­kel­ser i lø­bet af en kamp og bli­ver slå­et lidt ud af kurs. Så­dan er det ik­ke mere for Christian, for han har spil­let fem år i Pre­mi­er Le­ague og op­le­vet det uge efter uge. Der kan man ik­ke til­la­de sig at ren­de rundt med hånd­brem­sen truk­ket, hvis man li­ge får et par spark over skin­ne­be­net,” si­ger Lars Ja­cob­sen.

At Christian Eriksen nu er ble­vet for­løst på lands­hol­det hand­ler især om no­get men­talt, mener den tid­li­ge­re lands­holds­an­fø­rer.

”Det fo­re­går op­pe i ho­ve­d­et på Christian. Mod Ir­land så man en spiller, der ik­ke læn­ge­re er låst. Han er ble­vet så dyg­tig til at fin­de løs­nin­ger, selv­om han har en be­stemt po­si­tion. Morten Ol­sen lag­de ik­ke bånd på ham, men Christian er ble­vet klo­ge­re. Det kan også væ­re, at det har ind­fly­del­se, at man spiller på en an­den må­de nu, men jeg ser også en spiller, der er ble­vet klo­ge­re og langt mere mo­den til at træf­fe nog­le valg på ba­nen.”

”Han har også få­et mere kva­li­tet i sit spil. Mod Portu­gal i 2014 spar­ke­de han bol­den i mu­ren, men i 2017 hav­de han spar­ket den ind. Det er no­get men­talt, for jeg tror ik­ke, at han er ble­vet meget bed­re til at spar­ke til en bold på de tre år. Det kun­ne han også den­gang, men der er en an­den tro og en an­den vil­je nu."

”Klog­ska­ben i hans spil er den største for­an­dring. Han læ­ser spil­let meget bed­re nu, og han er svæ­re­re at fan­ge for mod­stan­de­ren, for­di han er ble­vet bed­re til at fin­de løs­nin­ger. Han har få­et mere ru­ti­ne, og han har spil­let fle­re sæ­so­ner i Pre­mi­er Le­ague, hvor han skal væ­re der hver gang. I Ajax kun­ne han må­ske tul­le lidt rundt og spil­le på 80 pro­cent mod ADO Den Haag el­ler He­ra­c­les. Så­dan er det ik­ke mere. Han er ble­vet en vok­sen mand,” si­ger Lars Ja­cob­sen.

Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen var også på sta­dion i Dublin hin af­ten i 2017, og han ser en mo­den Christian Eriksen, der hvi­ler mere i sig selv end tid­li­ge­re.

”Un­der Ha­rei­de sker der også det, at Christian Eriksen får for­løst sig selv. Man kan se det i hans at­ti­tu­der, og man kan se, at han er ble­vet stær­ke­re fy­sisk ved at spil­le i Eng­land. Han tæn­ker hur­ti­ge­re og spiller hur­ti­ge­re. Han er ble­vet rig­tig god til at væ­re en le­der, som skal step­pe op. Det er li­ge­som Mes­si, der også skal step­pe op, når Ar­gen­ti­na hæn­ger med rø­ven i vand­skor­pen og er på vej ud af VM. Det gør de sto­re spil­le­re. Christian Eriksen er ble­vet en stor spiller.”

Da­to: 14. novem­ber 2017

Sted: Avi­va Sta­di­um, Dublin, Ir­land

Land­skamp: 75

Kamp: Ir­land – Dan­mark 1-5, Vm-play­off o "I den kamp sa man en vok­sen spiller, som trad­te o i ka­rak­ter. Man sa o en le­der­ty­pe, som bar sit hold..."

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.