DEN YNG­STE VM-ANFØRER

VM Fodbold 2018 - - Interview Simon Kjær -

Simon Kjær var kun 27 år, da Åge Ha­rei­de in­den star­ten på Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen be­slut­te­de, at for­sva­re­ren skul­le væ­re lands­hol­dets nye anfører efter Da­ni­el Ag­gers kar­ri­e­re­stop. Til som­mer bli­ver han Dan­marks fem­te Vm-anfører og den før­ste un­der 30 år, når han fø­rer hold­kam­me­ra­ter­ne ind på ba­ner­ne i Sa­ransk, Sa­ma­ra og Moskva.

MORTEN OL­SEN 36 ÅR, ANDERLECHT

Den se­ne­re land­stræ­ner var 33 år, da han over­tog an­fø­rer­bin­det fra Per Rønt­ved i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM 1984. Ol­sen var anfører ved de tre slut­run­der i 1980’er­ne og stop­pe­de på lands­hol­det efter EM i 1988, in­den han vend­te til­ba­ge for en kort be­mærk­ning året efter. Simon Kjær: ”Det er helt, helt na­tur­ligt at tæn­ke på ham som Vm-anfører. Som ty­pe og som men­ne­ske er han top­pro­fes­sio­nel i alt.”

JAN HEINTZE 38 ÅR, PSV EINDHOVEN

Pe­ter Sch­mei­chel stop­pe­de på lands­hol­det på vejen til VM i 2002, og så kun­ne den al­dren­de ba­ck Jan Heintze slut­te sin lands­holdskar­ri­e­re som Vm-anfører. Heintze led dog i var­men i Syd­korea og mi­ste­de plad­sen på hol­det un­der­vejs, så René Hen­rik­sen bar an­fø­rer­bin­det i de to sid­ste kam­pe. Simon Kjær: ”Han var ik­ke anfører så læn­ge, så han er ik­ke den, jeg hu­sker bedst som anfører. Men han hav­de er­fa­rin­gen og var en god ba­ck. Jeg har al­drig mødt ham per­son­ligt.”

MI­CHA­EL LAUD­RUP 34 ÅR, AJAX

I be­gyn­del­sen af kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i 1996 mi­ste­de Lars Ol­sen sin plads på lands­hol­det, og Mi­cha­el Laud­rup blev den nye anfører. Laud­rup slut­te­de sin fod­bold­kar­ri­e­re med bin­det på ar­men i Vm-kvart­fi­na­len mod Brasilien. Simon Kjær: ”Jeg ken­der ham fak­tisk ik­ke som per­son, så jeg ved ik­ke, hvil­ke le­de­r­e­gen­ska­ber han hav­de. Men han le­de­de nok gen­nem sin form for fod­bold. Nog­le gan­ge er spil­le­ren så god, at han ba­re er le­de­ren på hol­det. Så er det na­tur­ligt, at han er anfører.”

JON DA­HL TOMASSON 33 ÅR, FEYENOORD

I kar­ri­e­rens sid­ste fod­bold­kamp mod Ja­pan tan­ge­re­de Tomasson en­de­lig Poul ”Tist” Ni­el­sens 52 mål for lands­hol­det. De i alt fem Vm-mål gør også den nu­væ­ren­de as­si­stent­land­stræ­ner til den mest scoren­de dan­sker ved Vm-slut­run­der gen­nem ti­der­ne. Simon Kjær: ”Jon var en su­pe­ran­fø­rer og en per­son­lig­hed. Han gik for­re­st på ba­nen. Han er lidt mere diplo­ma­tisk i sin nu­væ­ren­de rol­le og skal se tin­ge­ne fra fle­re sider, ik­ke ba­re som han gjor­de som spiller. Det er meget sjovt at kø­re lidt på ham om­kring det. Som med de tre an­dre var det na­tur­ligt, at han var anfører ved VM. Jeg hå­ber, at folk vil tæn­ke det sam­me om mig.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.