ROD­RI­GO MORENO

VM Fodbold 2018 - - Diego Costa Spanien -

27 ÅR, VALENCIA, 4 LAND­SKAM­PE, 2 MÅL

Han blev født i Rio de Ja­neiro i Brasilien og flyt­te­de som te­e­na­ger til Ga­li­ci­en med sin fa­mi­lie og blev en del af ung­doms­af­de­lin­gen i Celta. I 2009 skif­te­de Rod­ri­go som 18-årig til Re­al Madrid, hvor han kom til at op­træ­de for klub­bens C- og B-hold. Han fik dog al­drig de­but på første­hol­det, for efter ba­re et år i Madrid tak­ke­de han og klub­ben ja til et stort til­bud fra Ben­fi­ca, som hav­de be­mær­ket an­gri­be­rens ta­lent. I før­ste om­gang blev han ud­le­jet til Bolt­on i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague uden stør­re suc­ces, men da han i 2011 til­t­rå­d­te i Ben­fi­ca, be­gynd­te han at vi­se si­ne kva­li­te­ter som en re­gel­mæs­sig målsco­rer. I 2014 fort­sat­te han den be­rej­ste kar­ri­e­re i Valencia, hvor det nye pro­jekt med Pe­ter Lim som klu­be­jer og agen­ten Jor­ge Men­des som le­ve­ran­dør af spil­le­re star­te­de loven­de med en fjer­de­plads i en sæ­son, hvor Rod­ri­go fik de­but på lands­hol­det i en EMkva­li­fi­ka­tions­kamp i Luxem­bourg. Si­den for­svandt han fra lands­hol­det og blev ramt af kri­sen i Valencia, hvor skif­ten­de træ­ne­re hav­de svært ved at fin­de ud af, om Rod­ri­go var bedst som an­gri­ber el­ler som kant­spil­ler. Men da Mar­ce­li­no García Toral i som­mer over­tog træ­ner­po­sten på Mestal­la, kom der en­de­lig styr på klub­ben igen. Rod­ri­go fandt ind i et godt sam­ar­bej­de i an­gre­bet med ita­li­en­ske Si­mo­ne Za­za, og da han efter tre års fra­vær igen blev ud­ta­get til lands­hol­det, score­de han i hjem­me­sej­ren over Al­ba­ni­en og gjor­de det sam­me i test­kam­pen i Tys­kland i marts.

ALTERNATIV 1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.