HOL­LAND­SKE SLUTRUNDEERFARINGER

VM Fodbold 2018 - - Vm- Finalen 2010 -

Når man er fod­bold­spil­ler i Hol­land, er man vok­set op med slut­run­der. Godt nok er man ik­ke al­tid med, men of­te har de or­an­ge­klæd­te hol­læn­de­re le­ve­ret sto­re og min­de­vær­di­ge præ­sta­tio­ner, og den største sejr var også Ra­fa­el van der Vaarts før­ste slut­run­de­min­de. For selv om han kun var fem år gam­mel, da Hol­land vandt Em-tit­len i 1988, kan han ty­de­ligt hu­ske no­get af det.

”Jeg kan hu­ske, at jeg be­gynd­te at græ­de, da Ve­st­tys­kland kom for­an i se­mi­fi­na­len. De fik straf­fes­park og score­de kam­pens før­ste mål, og jeg tro­e­de, at he­le mit liv var slut nu. Men så kom hol­det igen og vandt 2-1, og jeg var så lyk­ke­lig. Kam­pen mod Ve­st­tys­kland var den moral­ske fi­na­le for os, Hol­land vandt, og vi var så gla­de al­le sam­men. Til gen­gæld kan jeg slet ik­ke hu­ske no­get fra finalen,” for­tæl­ler Ra­fa­el van de Vaart, der si­den selv skrev sig ind i lands­hol­dets hi­sto­rie med he­le 109 land­skam­pe og 25 mål samt spil­le­tid i Vm-finalen 2010.

Men hvor står den kamp i den hol­land­ske fod­bold­hi­sto­rie? Fi­na­le­plad­sen i 1974 var jo eu­fori­en og re­vo­lu­tio­nen med to­tal-fod­bold, mens 1978 mere var på trods af Cruyf­fs af­bud og med Rob Ren­sens­brinks stol­pe­skud i sid­ste mi­nut af den or­di­næ­re spil­le­tid i finalen mod Ar­gen­ti­na som det bli­ven­de min­de.

”Jeg har set 74-finalen, og de spil­le­de så godt. Det var før­ste gang, at lands­hol­det for al­vor sat­te Hol­land på ver­dens­kor­tet. Før hav­de det væ­ret Ajax, men nu så folk, hvor go­de lands­hol­det også var, selv om vi kom­mer fra et lil­le land.”

”I 78 var der fle­re af de bed­ste spil­le­re, der ik­ke var med, men de nå­e­de sta­dig finalen al­li­ge­vel, og med 2010 var der så man­ge stær­ke lands­hold, men vi nå­e­de al­li­ge­vel så langt, også læn­ge­re end no­gen hav­de for­ven­tet, selv om vi in­ter­nt tro­e­de på det med den ge­ne­ra­tion, vi hav­de.”

”Selv­føl­ge­lig var det en hjælp for os, at Hol­land hav­de gjort det før. Det var lang tid si­den, og der var in­gen fra min ge­ne­ra­tion, der hav­de set de kam­pe, men de var sta­dig hel­te, og det var et ek­sem­pel for os. Så jeg hå­ber da, at de un­ge spil­le­re om nog­le år kom­mer til at ta­le om os, som vo­res fædre tal­te om Ne­e­skens, Cruyff og Krol. De var no­get helt sær­ligt med den må­de, de gjor­de det på, og de fortjen­te at vin­de finalen den­gang.”

Men den­ne gang er VM uden Hol­land, der slut­te­de efter Frank­rig og Sve­ri­ge i kva­li­fi­ka­tions­grup­pe A.

”Det er svært at sva­re på, hvad der er galt. Ho­ved­pro­ble­met er selv­føl­ge­lig mang­len på kva­li­tet. Den ge­ne­ra­tion, der er der nu, er ik­ke li­ge så god, som vi var. Nu har vi det svært mod Un­garn, Tjek­ki­et og Sve­ri­ge, mens vi i vo­res tid ba­re vandt stort mod de hold.”

”Da jeg kom ind på lands­hol­det, hav­de vi Klu­i­vert, Frank og Ro­nald de Bo­er, Co­cu, Davids, Van Ni­stel­rooy, Stam... Der var en rig­tig god ge­ne­ra­tion, og så kom vi med det, vi hav­de fra vo­res ge­ne­ra­tion, og de hjalp os ind i det. Så da de stop­pe­de, var vi ble­vet sto­re nok til at over­ta­ge. Men da vi stop­pe­de, var der ik­ke no­gen, der kun­ne løf­te op­ga­ven.”

”Vi kan sta­dig slå Portu­gal på en god dag, men det var alt­så ik­ke mu­ligt at kva­li­fi­ce­re sig til et VM. Men nu har vi få­et en god land­stræ­ner i Ro­nald Ko­e­man, så vi har håb,” si­ger Ra­fa­el van der Vaart, der dog sta­dig kom­mer til at føl­ge slutrunden tæt.

”Ja, jeg ar­bej­der jo som eks­pert på hol­land­sk tv. Jeg tror, at jeg er pro­gram­sat til 20 dage. Det er i et stu­die i Hol­land, så jeg skal ik­ke til Rusland, men det er rig­tig sjovt. Jeg la­ve­de også EM for et par år si­den, og må­ske er det det næ­ste skridt i min kar­ri­e­re.”

”Når jeg snak­ker om de for­skel­li­ge spil­le­re og hold, har jeg jo spil­let med og mod man­ge af dem. Jeg ken­der spil­ler­ne, og det sy­nes jeg gør det in­ter­es­sant,” si­ger som­me­rens tv-eks­pert, der blandt an­det kom­mer til at føl­ge sin gam­le land­stræ­ner fra 2010, Bert van Marwi­jk, der nu er land­stræ­ner for Au­stra­li­en med ud­sigt til end­nu et fy­sisk ori­en­te­ret VM.

”Ja, det bli­ver han nødt til, for han har ik­ke den sam­me kva­li­tet på hol­det, som han hav­de i 2010. Men jeg hå­ber da, at han klarer det godt.” Og hvad med Dan­mark? ”Det er godt, at det danske hold er til­ba­ge i slut­run­der­ne igen, og de har også en del go­de spil­le­re ef­ter­hån­den, selv om de selv­føl­ge­lig ik­ke har no­gen chan­ce for at vin­de VM. Men for­hå­bent­lig kan de nå en 1/8-fi­na­le, det bur­de be­stemt væ­re en mu­lig­hed,” mener Ra­fa­el van der Vaart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.