JO­A­CHIM LÖW

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvordan vur­de­rer du hol­dets frem­skridt si­den 2014?

”I kva­li­fi­ka­tio­nen blev vi ik­ke pres­set til vo­res græn­ser, men Con­fe­de­ra­tions Cup gav os stør­re styr­ke i bred­den. Det er ty­de­ligt, at vi er nødt til at bli­ve ved med at ud­vik­le os. Vi skal sig­te efter at spil­le bed­re, end vi gjor­de i 2014. Vi skal væ­re hel­di­ge i for­hold til ka­ran­tæ­ner og ska­der. Der kom­mer sand­syn­lig­vis kam­pe igen, som den vi hav­de mod Al­ge­ri­et i 2014, hvor vi vir­ke­lig skul­le kæm­pe os igen­nem. Vi skal ha­ve styr på ner­ver­ne og be­va­re over­blik­ket i svæ­re si­tu­a­tio­ner. Ved EM 2016 hav­de vi brug for for man­ge chan­cer per scor­ing. Si­den da er vi ble­vet mere ef­fek­ti­ve på det om­rå­de.”

Er det svært at bli­ve ved med at ud­vik­le sig?

” Vo­res hold og vo­res stil er i de se­ne­ste år ble­vet den stan­dard, man sig­ter efter. Som ver­dens­me­stre skal vi kon­stant genop­fin­de os selv, for­bed­re os, sø­ge nye ve­je. I øje­blik­ket er vi på pa­pi­ret num­mer et. Men i Rusland spiller det in­gen rol­le. Kam­pen for at hol­de sig for­re­st bli­ver brutalt hård. Vi er nødt til at for­bed­re os på al­le tæn­ke­li­ge om­rå­der.”

Fø­ler I pres­set som for­sva­ren­de me­stre?

” Vi sat­ser på et suc­ces­rigt titelforsvar, det er vo­res mål­sæt­ning. Vi vil væ­re nok væ­re tur­ne­rings­fa­vo­rit­ter, det kan ik­ke und­gås. Vi er ver­dens­me­stre, vin­de­re af Con­fe­de­ra­tions Cup og var go­de i kva­li­fi­ka­tio­nen. Pres­set er der al­tid. I Rusland vil det hjæl­pe os til at løf­te vo­res spil. I en så­dan tur­ne­ring skal spil­ler­ne le­ve­re top­præ­sta­tio­ner hver ene­ste gang. Hvert ene­ste mi­nut, hvert ene­ste se­kund. Det er den ene­ste må­de at op­nå no­get. Det ar­bej­der vi med. Selv­føl­ge­lig bli­ver det ut­ro­lig svært. Som for­sva­ren­de ver­dens­me­stre har vi meget at ta­be. An­dre kan kun vin­de. Det er ik­ke et let ud­gangs­punkt.”

Hvordan vur­de­rer du je­res pul­je­mod­stan­de­re?

”Me­xi­co hol­der en høj stan­dard, tek­nisk og tak­tisk. De bli­ver en svær mod­stan­der at læg­ge ud mod. Sve­ri­ge slog Ita­li­en ud, så dem må man ik­ke ta­ge let på. Syd­korea bli­ver kon­stant bed­re. De har en rig­tig god indstil­ling og spiller med højt tem­po.”

Hvem er ho­ve­d­ud­for­drer­ne til tit­len?

”Det bli­ver en sær­de­les svær og jævn­byr­dig Vm-slut­run­de. Ar­gen­ti­na har så stor styr­ke i an­gre­bet, Brasilien er til­ba­ge i top­form, Spanien og Frank­rig er ud­for­dre­re. Og så har jeg ik­ke glemt Eng­land.”

Hvordan ud­væl­ger du den en­de­li­ge trup?

”Jeg vil ha­ve 23 spil­le­re til som­mer, der ik­ke kun kan le­ve­re på ba­nen, men som også sæt­ter hol­det først, også når de sid­der på bæn­ken. I 2014 hav­de vi en fan­ta­stisk holdånd. Som ver­dens­me­stre vil det væ­re os, de an­dre jag­ter. Når jeg ud­væl­ger trup­pen, hand­ler det om spil­le­rens præ­sta­tio­ner, og hvad han kan bi­dra­ge med på hol­det. Ev­nen til at tri­ves med de an­dre er vig­tig i en tur­ne­ring som den­ne.”

Er Marc-an­dre Ter Ste­gen je­res num­mer et, hvis Neu­er ik­ke klarer den?

”På lands­hol­det har Marc ud­vik­let sig vir­ke­lig godt. Han var lidt so-so i si­ne før­ste kam­pe for os, hvor han be­gik fejl. Men på det se­ne­ste har han væ­ret ek­stremt god, frem­ra­gen­de for Bar­ce­lo­na og for os i Con­fe­de­ra­tions Cup. Han er ble­vet vok­sen. Han har haft en frem­ra­gen­de sæ­son. Han er ro­lig, af­slap­pet og fo­ku­se­ret. Hans au­to­ri­tet er ty­de­lig for al­le. Han er ble­vet en per­son­lig­hed. Grup­pen har hø­je tan­ker om ham.” Interview af Ni­ck Bidwell

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.