JU­LEN LOPE­TE­GUI

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvordan fø­les det at skul­le til sin før­ste Vm-slut­run­de som træ­ner?

”For det før­ste er det en til­freds­stil­lel­se at væ­re blandt de 32. Det skal man alt­så sæt­te pris på, især med tan­ke på de pro­ble­mer, nog­le sto­re hold hav­de i kva­li­fi­ka­tio­nen, og når stormag­ter som Ita­li­en og Hol­land blev slå­et ud.”

6-1-sej­ren over Ar­gen­ti­na har ind­bragt det span­ske hold end­nu mere ros...

”Det, der ske­te i Madrid, har in­tet at gø­re med det, der sker til VM. Selv­føl­ge­lig er vi gla­de for re­sul­ta­tet, men vi ved, det var en ven­skabs­kamp, ik­ke mere end det. Hav­de si­ger fø­lel­sen i ma­ven? Ik­ke så meget, for den gi­ver in­gen ga­ran­ti­er. Hvis det fun­ge­re­de på den må­de, ville vi vin­de al­le vo­res kam­pe med 1-0, men re­a­li­te­ter­ne er an­der­le­des. Vi går op i det, vi kan kon­trol­le­re. Vi skal for­be­re­de os så godt som mu­ligt, så vi er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge til den før­ste kamp.”

Hvordan bli­ver Portu­gal som mod­stan­der?

”De er en frem­ra­gen­de mod­stan­der, der er for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster, og som har en af de bed­ste spil­le­re og målsco­re­re i ver­den, Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Vi er i en meget kræ­ven­de grup­pe, for­di Iran og Ma­rok­ko, som de efter min me­ning vi­ste i kva­li­fi­ka­tio­nen, er de bed­ste hold fra de­res respek­ti­ve kon­ti­nen­ter.”

For­vent­nin­gen er, at I kom­mer til at kla­re jer rig­tig godt. Hvordan ser du je­res slut­run­de?

”Vi kan selv­føl­ge­lig godt se for os, hvordan det kun­ne for­lø­be, men vi be­kym­rer os kun om det, vi helt sik­kert ved – at hver kamp kom­mer til at kræ­ve det mak­si­ma­le af os. Så­dan er det al­tid. Kva­li­fi­ka­tio­nen be­ty­der in­tet, det hand­ler om, hvad vi nu le­ve­rer på ba­nen.

For man­ge i den trup bli­ver det de­res før­ste VM, for an­dre er det de­res fjer­de VM...

”Si­den jeg over­tog job­bet er det, der har gjort mig mest glad, det en­ga­ge­ment, den pas­sion og den er­ken­del­se af, hvad det kræ­ver, som jeg ser hos de spil­le­re, der har vun­det meget og som er sær­de­les go­de. Uden et kol­lek­tiv er selv den største spiller i ver­den uden be­tyd­ning. Jeg tror også, spil­ler­ne ser det på den må­de. Grup­pen er gå­et til hver kamp og mod­stan­der med stor grun­dig­hed, og har sam­ti­dig spil­let den ty­pe fod­bold, vi vil, uden vi har ske­let til kam­pens be­tyd­ning el­ler mod­stan­de­ren.”

Tyn­ger min­der­ne fra VM 2010 jer?

”For­ti­den skal ik­ke væ­re en byr­de, den skal væ­re no­get, der hjæl­per os fremad­ret­tet. Men vi skal ik­ke over­be­byr­de spil­ler­ne med det pres. De er vo­res nu­tid, og det er det, vi skal gå op i. Vi skal ud­fø­re vo­res ar­bej­de, så vi har skæb­nen i vo­res eg­ne hæn­der, når VM går i gang. Fod­bold døm­mer dig på det, du præ­ste­rer i nu­et, ik­ke på det, du si­ger, du kan, el­ler hvad du en­gang var.”

I for­hold til spil­lestil er Spanien et af de mest ty­de­li­ge hold i Rusland...

”Et stærkt hold skal kun­ne hånd­te­re for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, alt efter hvad den en­kel­te

kamp og fa­se kræ­ver. Man skal vi­de, at det bed­ste svar er at be­fæ­ste eg­ne styr­ker.”

Og så er ver­den ved at for­be­re­de sig på af­ske­den med An­drés Inies­ta...

”Man be­hø­ver jo ik­ke for­kla­re, hvad An­drés har be­ty­det for lands­hol­det og spansk fod­bold. Vi ser, hvad der sker i frem­ti­den, men for os er det vig­ti­ge, hvad An­drés kom­mer til at bi­dra­ge med for os ved VM.” Interview af Marca

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.