JOR­GE SAMPA­O­LI

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvordan skru­er du hol­det sam­men, så det pas­ser til Messis kva­li­te­ter?

“Det er ik­ke let, for vi har ik­ke så me­gen tid sam­men, så vi ar­bej­der ud fra hol­dets ba­se. Vi spil­le­de tid­li­ge­re med tre mand i for­sva­ret, men nu for­sø­ger vi med to stop­pe­re og to ba­cks, som skal skub­be hø­je­re op for at støt­te of­fen­si­ven, sam­ti­dig med at de sta­bi­li­se­rer os de­fen­sivt. For­di vi ik­ke læn­ge­re er bun­det af at spil­le med tre stop­pe­re, har vi stør­re flek­si­bi­li­tet. Men vi skal sta­dig ar­bej­de på, at der ik­ke op­står spræk­ker i de­fen­si­ven. Leo går vir­ke­lig meget op i VM og del­ta­ger meget. Selv­om han ik­ke spil­le­de mod Spanien, var han med i om­klæd­nings­rum­met, og han er in­vol­ve­ret i rig­tig meget. Og alt han gør, gør han for at brin­ge sig tæt­te­re på sit eget mål, og det er det, der vir­ke­lig gør ham glad.”

Kan man læ­re Mes­si no­get?

”Nej, det er umu­ligt at læ­re Lio­nel Mes­si no­get. Vi ved, at Leo på det punkt er urør­lig. Vi skal prø­ve at for­stå og føl­ge med ham, og vi skal gen­nem­fø­re de øvel­ser i træ­nin­gen, der pas­ser ham bedst. Der­u­d­over skal vi sæt­te hol­det op efter det­te kon­cept. Spil­le­re af hans kva­li­tet duk­ker så sjæl­dent op, så det er en stejl læ­rings­kur­ve for os al­le. Des­u­den hjæl­per han os vir­ke­lig meget med sin må­de at læ­se spil­let på, for­di hans for­stå­el­se er så meget bed­re og mere ud­vik­let end vo­res."

Hvordan kan du sik­re, at Mes­si fø­ler sig godt til ret­te på hol­det, vel vi­den­de, at det her kun­ne væ­re hans sid­ste VM på al­le­rø­ver­ste ni­veau?

”Jeg tror på, at ud over, hvad al­le kan se, har Leo nå­et en sta­die, hvor han er helt mo­den. Han ta­ger stort an­svar for, hvad han kan gø­re for re­sten af hol­det. Da han se­ne­st var i træ­nings­sam­ling med os, var han helt ut­ro­lig, for­di han sta­dig le­ve­re­de, selv­om han var to­talt ud­mat­tet, og det var be­ri­gen­de og gav de an­dre spil­le­re ek­stra ener­gi.” Af Ser­gio Le­vin­sky

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.