RO­BER­TO MARTÍNEZ

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvor go­de er Bel­gi­en?

”Jeg mener, at vi har et sær­de­les godt hold, når vi har bol­den. Så kan vi se et­hvert hold i øj­ne­ne og kon­sta­te­re, at de fryg­ter os. De­fen­sivt mener jeg, at vi sta­dig mang­ler at bli­ve mere stram­me og kom­pak­te. Det er det vig­tig­ste aspekt, vi ar­bej­der med. Men hvis man be­trag­ter de to se­ne­ste år, kan man slå fast, at der er sket en for­an­dring og ud­vik­ling.”

Hvad gør dig mest glad, når du ser hol­dets ud­vik­ling?

”Vi har be­nyt­tet os af for­skel­li­ge sy­ste­mer, og jeg el­sker den flek­si­bi­li­tet, der er i trup­pen og på hol­det. Vi kan spil­le med tre ne­de bag­ved el­ler væl­ge at spil­le med fi­re mand. Vi kan end­da gå over til fem mand, hvis vi vil, det afhænger af mod­stan­de­ren. Jeg er især til­freds med, at Bel­gi­en nu bå­de an­gri­ber og for­sva­rer med 11 mand. Sy­ste­met er som så­dan ik­ke det es­sen­ti­el­le – jeg vil se, at vi går ud og spiller som et hold.”

Var det din plan, da du over­tog hol­det?

”Pla­nen har æn­dret sig un­der­vejs, men vi har få­et en fi­lo­so­fi om­kring den må­de, vi spiller fod­bold på. Nu­ti­dens bel­gi­ske hold skal ha­ve bold­be­sid­del­se, men man skal også væ­re klar over, hvordan man an­gri­ber og for­sva­rer sig med den me­gen bold­be­sid­del­se. Det vig­ti­ge for mig er, at vi har et hold i per­fekt ba­lan­ce. Og så skal vi fo­ku­se­re på de spil­le­re vi har, som er i top­form, som Eden Ha­zard, Ke­vin De Bruy­ne, Dri­es Mer­tens og Ro­me­lu Lukaku. Vi er nødt til at for­lø­se de­res ful­de ta­lent og po­ten­ti­a­le. Og på det om­rå­de mener jeg, at vi er ble­vet langt mere voks­ne i de to se­ne­ste år. Interview af Foot/vo­et­bal

bel­gi­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.