GARETH SOUTHGATE

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Kan du til­la­de dig at drømme?

”Det kom­mer vel an på, hvad drøm­men er. Men vi ved, hvem vi er – vi er et hold, der er ran­ge­ret som num­mer 13 i ver­den. Vi er et hold, der er un­der ud­vik­ling og ik­ke har nå­et sam­me ni­veau som ek­sem­pel­vis Brasilien og Tys­kland. Vi fø­ler, at vo­res un­ge spil­le­re er så loven­de, at vi skal skub­be på for at gø­re dem bed­re, for på mel­lem­langt og langt sigt fø­ler vi, at vi kan ha­ve chan­cen for at vin­de no­get.”

Er du be­kym­ret over ud­sig­ten til at bru­ge VAR i tur­ne­rin­gen?

”Min per­son­li­ge præ­fe­ren­ce ville væ­re, at der ik­ke blev brugt tek­no­lo­gi, for jeg mener, at det her er sport, og at dom­me­rens af­gø­rel­se skal væ­re en­de­lig. Men når vi nu bru­ger tek­no­lo­gi­en, skal den væ­re en hjælp for dom­me­ren og kun bli­ve brugt i helt kla­re til­fæl­de.”

Hvem er fa­vo­rit­ter­ne i tur­ne­rin­gen?

”Vi har mødt num­mer et og to i ver­den [ Brasilien og Tys­kland] i de se­ne­ste må­ne­der, og de er beg­ge for­ry­gen­de fod­bold­hold. Spanien er ved at væ­re til­ba­ge. Vi ved, Bel­gi­en er rig­tigt stær­ke. Men jeg må si­ge, at Brasilien ser ud til at ha­ve så­vel styr­ken som den nød­ven­di­ge fy­sik og tek­nik.”

Er Eng­land dark hor­se?

”Mit mål er at over­ra­ske folk, så hvis det er at væ­re en dark hor­se, så ab­so­lut ja. Det er nok så­dan, vi op­fat­tes li­ge nu, og det er godt for os.”

Eng­land har of­te lidt un­der, at spil­ler­ne var ud­brænd­te til slut­run­der. Be­kym­rer det dig?

”Tja, hvis vi er, så skal de an­dre 67 pro­cent [ ud­læn­din­ge], der også spiller i vo­res liga, også væ­re det. Vi har iro­nisk nok må­ske nog­le folk, der ik­ke har spil­let nok. Vi skal sik­re os, at spil­ler­ne har den nød­ven­di­ge men­tale styr­ke og ener­gi. Der er et fy­sisk aspekt, men det er fak­tisk men­tal træt­hed, der kan væ­re et pro­blem.”

Har Eng­lands spil­le­re lært af ne­der­la­get til Island ved EM 2016?

”Vi har for­søgt ik­ke at gem­me den oplevelse væk. Hvis du ba­re be­gra­ver det og ik­ke ta­ler om det, læ­rer du hel­ler ik­ke no­get. Det var skuf­fen­de. Med ti­den er gut­ter­ne ble­vet mere åb­ne om­kring det, og vi har stil­let nog­le ele­men­ter op om­kring taktik, for­be­re­del­sen til kam­pe­ne, spil­lesti­len og psy­ko­lo­gisk støt­te til spil­ler­ne, som vi hå­ber kan af­hjæl­pe dis­se ud­for­drin­ger.” Interview af Jim Hol­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.