JANNE ANDERSSON

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Du spiller en klas­sisk 4-4-2. Er du enig i den be­skri­vel­se?

”Ja, jeg er enig. Når vi an­gri­ber, gør vi det på for­skel­li­ge må­der, men når vi for­sva­rer, er det en klas­sisk 4-4-2. Vi er rig­tig go­de i for­sva­ret, men vi scorer også man­ge mål. Vi har man­ge spil­le­re, der kan la­ve mål. Vi er en lil­le na­tion med en re­la­tivt lil­le be­folk­ning. Sve­ri­ge får al­drig de 11 bed­ste spil­le­re i ver­den. Det vig­tig­ste for os er at væ­re et godt hold og at ar­bej­de hårdt sam­men, og at ar­bej­de hårdt for hin­an­den. Vi har al­tid et stærkt for­svar, men som sagt scorer vi man­ge mål i vig­ti­ge kam­pe.”

Hvordan ser du je­res grup­pe?

”Vi for­ven­ter tre hår­de kam­pe. Syd­korea har kva­li­fi­ce­ret sig til de ot­te se­ne­ste Vm-slut­run­der. Tys­kland be­hø­ver man jo ik­ke si­ge så meget om. Al­le ved, at de har et meget stærkt hold. Så er der Me­xi­co, der er gå­et vi­de­re fra grup­pe­spil­let ved de seks se­ne­ste Vm-slut­run­der. Når man er til VM, skal det væ­re hårdt. Der er in­gen lette kam­pe ved VM, og det bli­ver spæn­den­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.