ÓSCAR TABÁREZ

VM Fodbold 2018 - - Trænerne -

Hvad mener du om lod­træk­nin­gen?

”Jeg bli­ver ir­ri­te­ret, når folk si­ger, at vi er i en let grup­pe. Jeg ved, hvordan Vm-slut­run­der fun­ge­rer, og mar­gi­nen mel­lem at vin­de el­ler ta­be er meget lil­le. Og der er al­tid overraskelser. Der kom­mer helt sik­kert overraskelser den­ne gang. Egyp­ten kun­ne væ­re en af dem. Jeg har stor respekt for dem, der an­gi­ve­ligt er sva­ge­re. De har stå­et for så man­ge sto­re præ­sta­tio­ner i fod­bold. Ba­re se det strå­len­de ek­sem­pel Island.”

Hvordan ser du Uru­gu­ays chan­cer?

”Jeg for­nem­mer, at vi kom­mer til at spil­le et rig­tig godt VM. Vi spiller bed­re kol­lek­tivt nu. Vi har spil­let nog­le un­ge folk ind på midt­ba­nen, der gør os bed­re i bold­be­sid­del­se. Vi kom­mer med op­ti­mis­me, men har også hån­den på brem­sen for at sik­re, at vi he­le ti­den har fo­kus på den op­ga­ve, der ven­ter for­u­de.” Interview af Tim Vi­ck­e­ry

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.