AKIRA NISHINO

VM Fodbold 2018 - - Trænerne -

Hvordan bli­ver dit hold an­der­le­des end det, vi har set hidtil?

”Hr. Ha­lil­hodzic kræ­ve­de ting, som ja­pansk fod­bold har mang­let. Han kræ­ve­de styr­ke i mand-mod-mand si­tu­a­tio­ner og di­rek­te an­grebs­spil. Det har Ja­pan al­tid mang­let, bå­de på lands­hol­det og ung­doms­hol­de­ne. Han kræ­ve­de for­bed­rin­ger, og det gør jeg også. Men når det gæl­der det fy­si­ske, kan vi ik­ke al­tid kon­kur­re­re på li­ge vil­kår. Der er in­gen dis­kus­sion om, at jeg ar­bej­der vi­de­re på det, vi mang­ler, men der er en ja­pansk stil, som jeg vil ar­bej­de med ud fra det, der al­le­re­de er ble­vet op­byg­get.” Interview af Mi­ke Pla­stow

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.