Var­me sæ­der og span­ske sats

VM Fodbold 2018 - - Saudi-Arabien Pulje A - Tekst: Martin Davidsen

Med en pla­ce­ring som num­mer 70 på FIFA’S ver­dens­rang­li­ste er Sau­di-ara­bi­en en af de la­vest ran­ge­ren­de Vm-del­ta­ge­re, og man kan da også få enormt hø­je od­ds på olie­sta­ten som ver­dens­me­ster. Men så­dan går det nok ik­ke. Det be­ty­der imid­ler­tid ik­ke, at Sau­di-ara­bi­ens VM 2018-hi­sto­rie er ke­de­lig. Tvær­ti­mod.

Lad os ta­ge træ­ner­po­sten først: I sep­tem­ber 2015 blev hol­land­ske Bert van Marwi­jk an­sat med et mål om at fø­re na­tio­nen til VM, og selv­om spil­let til ti­der var ke­de­ligt (hvem hu­sker ik­ke Hol­lands Vm-sølv i 2010?), lyk­ke­des mis­sio­nen.

Tre dage efter Vm-bil­let kom i hus, blev van Marwi­jk fy­ret på grund af ue­nig­he­der med fod­bold­for­bun­det. Hans af­lø­ser Ed­gar­do Bauza nå­e­de to må­ne­der i job­bet, in­den den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na-an­gri­ber Ju­an An­to­nio Pizzi blev an­sat tre dage in­den lod­træk­nin­gen til VM. Spansk-ar­gen­tin­ske Pizzi er Sau­di-ara­bi­ens land­stræ­ner num­mer 19 si­den årtu­sin­de­skif­tet, så det er ik­ke just kon­ti­nu­i­tet, der sat­ses på her.

Apro­pos sats: Det vak­te op­sigt, da det i ja­nu­ar kom frem, at ni sau­di­a­ra­bi­ske spil­le­re skul­le le­jes ud til span­ske klub­ber i det­te for­år for at for­be­re­de dem bedst mu­ligt til VM, og det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, hvad den sats­ning kom­mer til at be­ty­de, efter dis­se spil­le­re har var­met span­ske bæn­ke si­den ja­nu­ar. Vo­res gæt: Sau­di-ara­bi­ens lands­hold for­la­der Rusland efter den tred­je grup­pe­kamp den 25. ju­ni. Og så skal der nok skif­tes træ­ner igen.

SAU­DI-ARA­BI­EN PUL­JE A

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.