Far­li­ge front­mænd, sto­re ego­er

VM Fodbold 2018 - - Uruguay Pulje A - Tekst: Martin Davidsen

Fo­re­stil dig, at du er for­svars­spil­ler for Egyp­ten, Rusland el­ler Sau­di-ara­bi­en. Du skal til VM; ver­dens største fod­bold­t­ur­ne­ring. Du glæ­der dig, men du er også ban­ge. For du ved, at du skal op imod en an­grebs­duo fra Uru­gu­ay, der kan ta­ge pip­pet fra de fle­ste.

I skri­ven­de stund re­ste­rer der få uger af sæ­so­nens klub­tur­ne­rin­ger, men vi kan ro­ligt kon­sta­te­re, at Lu­is Suárez og Edin­son Ca­va­ni har få­et må­l­mænd og for­svars­spil­le­re i spansk og fransk fod­bold til at suk­ke man­ge gan­ge. Sam­men­lagt har de to an­gri­be­re sco­ret 69 mål i sæ­so­nen, og de kom­mer der­for til VM med mas­ser af selv­til­lid – ik­ke at no­gen af dem ple­jer at mang­le den slags.

Til som­mer ud­gør de en farlig duo, som er i stand til at true al­le for­svar i ver­den – med­min­dre de gør det svært for sig selv. I lø­bet af Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen kom de op at skæn­des un­der en kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Bo­li­via, og da Suárez se­ne­re score­de i sam­me kamp, ville Ca­va­ni ik­ke jub­le med ham. Beg­ge spil­le­re end­te med at sco­re i 4-2-kam­pen, der en­de­gyl­digt sik­re­de Vm-bil­let­ten.

De to tem­pe­ra­ments­ful­de an­gri­be­re er født med tre ugers mel­lem­rum i den uru­gu­ay­an­ske by Salto, men som Ca­va­ni har ud­talt, er de for­skel­li­ge. Det er vig­tigt for Uru­gu­ay, at for­hol­det mel­lem de to mænd med de sto­re ego­er er stærkt til som­mer.

URU­GU­AY PUL­JE A

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.