Et bro­get brøl fra At­las­b­jer­ge­nes lø­ver

VM Fodbold 2018 - - Marokko Pulje B - Tekst: Nicolai Lis­berg

Det er 20 år si­den, at Ma­rok­ko sidst var re­præ­sen­te­ret ved en slut­run­de. Ved den lej­lig­hed blev det til et smer­te­fuldt exit, da to se­ne nor­ske mål i kam­pen mod Brasilien be­tød, at nord­afri­ka­ner­ne måt­te ta­ge til tak­ke med grup­pens tred­je­plads. En af de spil­le­re der var med ved VM i Frank­rig, var Mustap­ha Had­ji, der sam­me år blev kå­ret som Afri­kas bed­ste fod­bold­spil­ler. Den 46-åri­ge tid­li­ge­re Aston Vil­la- og Coven­try-spiller er i dag as­si­stent­træ­ner for Hervé Renard og har en vig­tig rol­le som sam­lings­punkt for sær­ligt de un­ge spil­le­re. Og det er der brug for.

Det ma­rok­kan­ske lands­hold be­står af en ræk­ke spil­le­re med for­skel­lig bag­grund og na­tio­na­li­tet, og med tan­ke på at der tid­li­ge­re, væ­ret pro­ble­mer in­ter­nt på hol­det var der tvivl om, hvor­vidt det kun­ne lyk­kes at ska­be en holdånd blandt en sam­men­bragt flok.

Bo­no er halvt ca­na­di­er, Achraf Haki­mi er født i Spanien, Med­hi Be­na­tia har fran­ske rød­der, Ma­nu­el da Costa er op­rin­de­ligt po­rtu­gi­sisk, Hamza Men­dyl har til­knyt­ning til El­fen­ben­sky­sten, og så­dan kan li­sten fort­sæt­te.

”Vi har for­må­et at blan­de de bed­ste spil­le­re fra ud­lan­det, og dem der vok­se­de op i Ma­rok­ko,” for­tal­te Mustap­ha Had­ji på et pres­se­mø­de for­ud for den af­gø­ren­de kamp mod El­fen­ben­sky­sten, der blev vun­det 2-0 på mål af fransk­fød­te Med­hi Be­na­tia og ma­rok­kansk­fød­te Nabil Dirar.

Det er en af VM’S mest bro­ge­de, men også in­ter­es­san­te trupper, som Mustap­ha Had­ji sam­men med ch­eftræ­ner Hervé Renard slip­per løs i Rusland.

MA­ROK­KO PUL­JE B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.