3 For­be­re­del­sen til Peru-kam­pen 16. ju­ni

VM Fodbold 2018 - - Henrik Dalsgaard -

”Det er vig­tigt, at vi får to go­de træ­nings­kam­pe for­ud for Peru-kam­pen. Vi skal ha­ve tro­en på, at vi kan præ­ste­re i Rusland, og det får vi blandt an­det ved at præ­ste­re godt og få go­de re­sul­ta­ter i de to kam­pe. Man skal ik­ke tro, at det ba­re er to kam­pe, vi skal ha­ve over­stå­et, og hvor re­sul­ta­tet er li­ge­gyl­digt. Bå­de mod Sve­ri­ge og Me­xi­co vil vo­res vil­je til at vin­de kam­pe og stå godt sam­men som hold bli­ve te­stet, og jeg kan love, vi ik­ke kom­mer til at ta­ge let på no­get, ba­re for­di vi har Peru-kam­pen for­u­de. Jeg sy­nes, vi kla­re­de det fint i marts i kam­pe­ne mod Pa­na­ma og Chi­le, selv­om vo­res for­be­re­del­ser til Pa­na­ma-kam­pen ik­ke var så god på grund af pro­ble­mer med træ­nings­ba­ner­ne. Mod Chi­le spil­le­de vi godt efter de før­ste 10 mi­nut­ter. Vi er det hold i vo­res grup­pe, der har luk­ket fær­re­st mål ind, og det si­ger efter min me­ning no­get om, at vi har de­fen­siv styr­ke.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.