VM i tal

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Sebastian Stanbury

Thomas Mül­ler er den ak­ti­ve spiller, der har la­vet flest Vm-mål. Med fem scor­in­ger i 2010 og yder­li­ge­re fem i 2014 er han seks mål efter lands­man­den Miroslav Klo­se på al­le ti­ders top­sco­rer­li­ste. Der er et styk­ke ned til den næ­ste ak­ti­ve spiller - det er Co­lom­bi­as Ja­mes Rodrígu­ez, der la­ve­de al­le si­ne seks mål i Brasilien.

MARTS 2015

Den før­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp blev spil­let den 12. marts 2015 klok­ken 16 i Øst­ti­mors ho­ved­stad Di­li. Her vandt hjem­me­hol­det 4-1 over Mongo­li­et. En uge se­ne­re - og in­den no­gen an­den Kon­fø­de­ra­tion end den asi­a­ti­ske var gå­et i gang - var de før­ste seks lands­hold si­et fra.

3 SPIL­LE­RE

Po­lens Ro­bert Lewan­dowski, Sau­di­Ara­bi­ens Mo­ham­mad Al-sa­hlawi og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ters Ah­med Kha­lil, del­te top­sco­rer­vær­dig­he­den i kva­li­fi­ka­tio­nen med hver 16 mål. Al-sa­hlawi la­ve­de blandt an­det fem mål i en 10-0-sejr over Øst­ti­mor.

54 DAGE 13 TIMER

Der blev spil­let 872 kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvil­ket sva­rer til 54 dage og 13 ti­mers uaf­brudt fod­bold. Det hav­de kun væ­ret 54 dage og 12 timer, hvis ik­ke Ga­bon-mozam­bique og Au­stra­li­en-­sy­ri­en var gå­et i for­læn­get spil­le­tid.

32

Den of­fi­ci­el­le Vm-bold Telstar 18 er en hyl­dest til Adi­das Telstar, Vm-bol­den fra 1970. Den ori­gi­na­le bold fik sit navn på grund af lig­he­den med kom­mu­ni­ka­tions­sa­tel­lit­ten, og så var det den før­ste Vm-bold, der var la­vet efter Se­lect-grund­læg­ger Ei­gil Ni­el­sens sy­stem med 32 sam­men­sy­e­de læ­der­pa­ne­ler.

1982

20 af Vm-del­ta­ger­ne var også med i Brasilien for fi­re år si­den, mens Island og Pa­na­ma til gen­gæld al­drig tid­li­ge­re har del­ta­get. Den læng­ste pau­se har Peru holdt. Ik­ke si­den 1982 har Dan­marks pul­je­mod­stan­de­re spil­let med om ver­dens­mester­ska­bet.

12/32

12 af de 32 træ­ne­re, her­i­blandt Åge Ha­rei­de, har mu­lig­hed for at skri­ve hi­sto­rie. Samt­li­ge 20 ver­dens­mester­ska­ber er nem­lig ble­vet vun­det af hold, der har haft en land­stræ­ner af sam­me na­tio­na­li­tet som spil­ler­ne. Det er da også nor­ma­len i Rusland, ef­ter­som 20 lan­de stil­ler med en lo­kal land­stræ­ner.

Én kamp i Rusland er en gen­ta­gel­se af et op­gør fra det al­ler­før­ste VM. Den 14. ju­ni 1930 slog Ju­goslavi­en Brasilien med 2-1 i Mon­te­vi­deo, og 88 år og 13 dage se­ne­re mø­des Ser­bi­en – ar­vin­ger til Ju­goslavi­ens hi­sto­rie i FIFA-SAM­men­hæng – og Brasilien i Moskva.

Al­le FIFA'S 211 med­lem­slan­de stil­le­de op til kva­li­fi­ka­tio­nen, men Zim­bab­we og In­do­nesi­en blev ude­luk­ket. In­do­nesi­en blev ude­luk­ket på grund af po­li­tisk ind­blan­ding, da lan­dets ­re­ge­ring sus­pen­de­re­de den na­tio­na­le liga. Zim­bab­we røg ud på grund af en gæld til træ­ne­ren Va­lin­hos, som fod­bold­for­bun­det skyld­te godt 400.000 kro­ner for hans an­sæt­tel­se i 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.