An­to­i­ne Griezmann

DEN UBEREGNELIGE

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Thomas Pyndt

Hvordan stop­per man den fran­ske topscorer An­to­i­ne Griezmann? FC Kø­ben­havn- spil­ler­ne for­søg­te sig på en råkold fe­bru­ar­af­ten i Par­ken, da an­gri­be­ren stil­le­de op i en A tléti­co Madrid- trø­je. Men det var uden held, så hvad skal det danske lands­hold væ­re op­mærk­som på, når d et mø­der Frank­rig ved VM?

På for­hånd var der ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger til hjem­me­hol­det i Kø­ben­havn, da At­léti­co Madrid kom for­bi med al­le stjer­ner­ne til en 1/16-fi­na­le i Eu­ro­pa Le­ague, for FCK var fort­sat un­der om­byg­ning, mens Diego Si­meo­nes mand­skab ba­re er et svært hold at slå for al­le uan­set hvad. Men som af­te­nen nær­me­de sig, blev der al­li­ge­vel tændt et lil­le håb i for­hold til for­sva­rets tve­kamp mod gæ­ster­nes topscorer, An­to­i­ne Griezmann.

”Jeg hav­de ik­ke hå­bet, at han var i så­dan et spil­le­hu­mør, for det sne­e­de jo lidt, og man kun­ne hå­be på, at kul­den kun­ne ha­ve gjort no­get også, men desvær­re ik­ke,” si­ger Fck-for­sva­re­ren Nicolai Boilesen tre må­ne­der efter mø­det med den væv­re fransk­mand, der på in­gen må­de lod sig stop­pe af en skan­di­na­visk fe­bru­ar­af­ten.

Tvær­ti­mod spil­le­de han med en enorm glæ­de og lig­ne­de en spiller, der ba­re ville ny­de kam­pen efter at ha­ve kæm­pet sig he­le vejen frem – fra syv fran­ske klub­ber, der vra­ge­de ham på grund af mang­len­de høj­de, over et skif­te som kun 14-årig til et helt an­det land, fra fa­mi­li­en i fran­ske Ma­con til Re­al So­cie­dads ta­lent-aka­de­mi i San Sebastian 800 ki­lo­me­ter mod syd, til nu at stå som an­grebs­stjer­ne på et af Eu­ro­pas bed­ste klubhold og med top­sco­rer­tit­len ved EM hjem­me i Frank­rig halvan­det år tid­li­ge­re på cv'et.

I lø­bet af det før­ste kvar­ter hav­de han al­le­re­de haft tre sto­re chan­cer, og selv­om de fan­ta­si­ful­de og skru­e­de af­slut­nin­ger strøg en­ten li­ge for­bi el­ler blev stop­pet af Ro­bin Ol­sen, var det ty­de­ligt, at Fck-for­sva­ret med Pe­ter An­ker­sen, De­nis Vavro, Mi­cha­el Lüft­ner og Nicolai Boilesen hav­de en travl af­ten for­an sig. Og det over­ra­ske­de hel­ler ik­ke ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken.

”En af Griezmanns styr­ker er, at for­di han har spil­let en del som kant­spil­ler tid­li­ge­re, så er han vant til at væ­re di­rek­te og ret­vendt i sit spil, mens han sam­ti­dig har en styr­ke i rum­met mel­lem for­svar og midt­ba­ne, for­di han har så hur­ti­ge be­væ­gel­ser.”

”Det, der gør ham spe­ci­el, er den blan­ding mel­lem at væ­re målsco­rer og op­læg­ger. Han kan spil­le med og ind­ta­ge for­skel­li­ge po­si­tio­ner, hvil­ket gør ham svær at hånd­te­re. Han kan bå­de væ­re kant og to­pan­gri­ber, men han er nok al­ler­bedst, når han flo­a­ter rundt i rum­met mel­lem mod­stan­de­rens kæ­der med en stærk forward for­an sig, uan­set om det så er Diego Costa med At­léti­co Madrid el­ler Oli­vi­er Giroud for Frank­rig.”

”Det er nok den po­si­tion, hvor han er bedst. Der er han kr­ud­tet i an­gre­bet, for der kan han få bol­de fra kan­ter­ne, og så er han ba­re en god af­slut­ter. Han har en god al­l­ro­und ka­pa­ci­tet, og så er han også en spiller, der ar­bej­der hårdt. Det skal man jo gø­re, når man spiller for At­léti­co Madrid,” si­ger Stå­le Sol­bak­ken om op­le­vel­sen af den fran­ske an­gri­ber set ude­fra.

Og in­de på ba­nen var det ik­ke nem­me­re at hånd­te­re den nu 27-åri­ge Griezmann.

”Han er en lidt aty­pisk an­gri­ber, for­di han ik­ke er så stor. Man­ge spil­le­re på det hø­je­ste ni­veau i dag har en el­ler an­den form for fy­sik og høj­de og drøj­de. Han er så ri­me­lig stærk al­li­ge­vel, når man kom­mer ind på krop­pen af ham, for han har sto­re ben, stør­re end man li­ge reg­ner med, og sam­ti­dig er han ba­re så klog og så hur­tig og så tek­nisk dyg­tig, at han kan kom­pen­se­re for den mang­len­de høj­de.”

”Hans fodboldintelligens er på et an­det ni­veau. Han ved, hvornår han skal løbe på de rig­ti­ge tidspunkter, og han ser, hvor hullerne er i for­sva­ret, og hvil­ke rum han kan bli­ve farlig i. Ge­ne­relt er han ba­re en verdensklasseangriber,” si­ger Nicolai Boilesen, der før FCK hav­de et par sæ­so­ner på hø­je­ste ni­veau med Ajax.

ET EK­STRA ØJE PÅ GRIEZMANN

Før kam­pen hav­de Stå­le Sol­bak­ken talt om, at det var en kol­lek­tiv op­ga­ve at stop­pe Griezmann, hvil­ket re­la­te­re­de til FCK'S zo­ne­op­dæk­ning. Det lyk­ke­des dog ik­ke sær­lig godt, for fransk­man­den spr­ud­le­de og luk­ke­de en­de­ligt tve­kam­pen med sin scor­ing til 3-1 20 mi­nut­ter før tid.

”Det, Stå­le men­te med det, var, at man selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re kan si­ge ”Boi­le, nu kon­cen­tre­rer du dig kun om Griezmann.” For han lø­ber så meget rundt og har så stor fri­hed, at man ik­ke kan si­ge, at han pri­mært er på høj­re­kan­ten, og så er det mig, der skal føl­ge med.”

”Han er over he­le ba­nen. Nog­le gan­ge går han helt ned på den an­den si­de af midt­ba­nen for at mod­ta­ge bol­den, ba­re li­ge for at mær­ke den og sæt­te spil­let, mens han an­dre gan­ge lø­ber i dyb­den, ned bag for­sva­ret. Og så er han også in­de mel­lem kæ­der­ne, så det var en rig­tig svær op­ga­ve. Det tror jeg ik­ke, at no­gen var i tvivl om, og vi tab­te jo også 4-1,” si­ger Nicolai Boilesen.

Stå­le Sol­bak­ken mener også, at det sto­re ne­der­lag skyl­des, at FCK end­nu be­fandt sig på et tid­ligt sta­die i en genop­byg­nings­fa­se, for der var for meget plads mel­lem kæ­der­ne. Men sam­ti­dig no­te­re­de han også, at Griezmann var god til at fin­de de sva­ge punk­ter.

”Når au­to­ma­tik­ken ik­ke fun­ge­rer 100 pro­cent, bli­ver det jo så­dan, at en spiller som Griezmann kan ud­nyt­te de rum. En Superliga-spiller ser det må­ske ik­ke, men det gør en ver­dens­klas­se­spil­ler. Ved VM kom­mer Griezmann til at mø­de hold på et an­det ni­veau, men han kan sta­dig straf­fe al­le i al­le kam­pe, hvis ik­ke mod­stan­der­ne er for­sig­ti­ge.”

”Nog­le bru­ger så at la­de den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler fal­de lidt ned, så han har et ek­stra øje på Griezmann som en halv mar­ke­ring/halv zo­ne, og da det danske lands­hold har en ten­dens til at spil­le mere mand-mand, end vi gør, kan det godt væ­re, at Wil­li­am [Kvist], hvis han spiller, skal ha­ve et ek­stra øje på ham. Man kan også la­ve en ty­de­lig blok, hvor Dela­ney ik­ke har den sam­me fri­hed til at ryk­ke med frem, og man så har to mere ba­lan­ce­ren­de midt­ba­ne­spil­le­re til at dæk­ke af,” si­ger Fck-ma­na­ge­ren, der trods Griezmanns fi­ne kamp i Par­ken egent­lig ik­ke har de helt sto­re for­vent­nin­ger til Frank­rig.

”Jeg sy­nes jo ik­ke, at Des­champs får det op­ti­ma­le ud af det fran­ske lands­hold. Un­der EM var de til ti­der væl­digt hel­di­ge mod Tys­kland i se­mi­fi­na­len, og de spil­le­de hel­ler ik­ke no­gen su­per-kva­li­fi­ka­tion til VM. De var sva­ge mod Sve­ri­ge i beg­ge kam­pe – el­ler også var Sve­ri­ge go­de til at gø­re

”HANS FODBOLDINTELLIGENS ER PÅ ET AN­DET NI­VEAU. HAN VED, HVORNÅR HAN SKAL LØBE PÅ DE RIG­TI­GE TIDSPUNKTER, OG HAN SER, HVOR HULLERNE ER I FOR­SVA­RET, OG HVIL­KE RUM HAN KAN BLI­VE FARLIG I. GE­NE­RELT ER HAN BA­RE EN VERDENSKLASSEANGRIBER”

NICOLAI BOILESEN

dem sva­ge, det skal jeg ik­ke kun­ne si­ge – og de var hel­ler ik­ke så go­de i de af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Så de har ik­ke fun­det for­men for hver­ken hol­det el­ler for en­kelt­spil­ler­ne, der­i­blandt Griezmann,” vur­de­rer Stå­le Sol­bak­ken om det fran­ske lands­hold, der på vejen til Rusland tab­te 2-1 i Sto­ck­holm, spil­le­de 0-0 hjem­me mod Luxem­bourg og i sid­ste run­de blot vandt 2-1 hjem­me over Hvi­derusland.

Un­der­vejs i Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen score­de Griezmann fi­re gan­ge og la­ve­de fi­re as­sists for det fran­ske lands­hold, som han nu har re­præ­sen­te­ret 51 gan­ge med 19 mål til føl­ge, mens han var end­nu skar­pe­re i Eu­ro­pa Le­ague-tur­ne­rin­gen.

Efter 4-1-sej­ren i Par­ken hvi­le­de han be­ne­ne i re­tur­kam­pen i Madrid mod FCK, men si­den score­de han i 1/8-finalen, i kvart­fi­na­len, i se­mi­fi­na­len med det vig­ti­ge ude­ba­ne­mål mod Ar­se­nal, før han var af­gø­ren­de med to mål i finalen mod Mar­seil­le, som At­léti­co be­sej­re­de med he­le 3-0 i fran­ske Ly­on.

Alt i alt blev det til 29 mål i 49 kam­pe for At­léti­co i den­ne sæ­son, der slut­te­de lidt kon­tro­ver­si­elt, da Griezmann trods mat­chvin­der­rol­len i Eu­ro­pa Le­ague-finalen ik­ke ude­luk­ken­de blev hyl­det af pu­bli­kum, da han blev skif­tet ind til den sid­ste hal­ve ti­me af sæ­so­nens sid­ste hjem­me­kamp. For Bar­ce­lo­na skul­le væ­re in­ter­es­se­ret i at kø­be fransk­man­den fri af kon­trak­ten for den re­la­tivt be­sked­ne klau­sul af 750 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket har skabt be­kym­ring blandt At­le­ti-til­hæn­ger­ne.

Klau­su­len træ­der dog først i kraft den 1. juli, hvor den bli­ver hal­ve­ret fra de ak­tu­el­le 1,5 mil­li­ar­der kro­ner, så selv om Griezmann har ud­trykt, at han gerne vil ha­ve sin frem­tid af­kla­ret in­den Vm-slutrunden, kan det bli­ve svært at nå – med­min­dre han la­ver en ny af­ta­le med At­léti­co.

Uan­set hvad er der in­gen tvivl om, at Dan­mark skal op imod en af ver­dens bed­ste an­gri­be­re på Lusj­niki Sta­dion i Moskva den 26. ju­ni, men var det også den bed­ste an­gri­ber, som Nicolai Boilesen har spil­let over­for?

”Nej, det var det ik­ke. Det er Mes­si. Men han er helt sik­kert op­pe blandt de bed­ste an­gri­be­re, jeg har mødt efter Mes­si,” si­ger Fck-ba­ck­en med re­fe­ren­ce til en ar­gen­tinsk an­gri­ber, som Dan­mark så kan løbe ind i i 1/8-fi­na­ler­ne.

”HAN ER OVER HE­LE BA­NEN. NOG­LE GAN­GE GÅR HAN HELT NED PÅ DEN AN­DEN SI­DE AF MIDT­BA­NEN FOR AT MOD­TA­GE BOL­DEN, BA­RE LI­GE FOR AT MÆR­KE DEN OG SÆT­TE SPIL­LET, MENS HAN AN­DRE GAN­GE LØ­BER I DYB­DEN, NED BAG FOR­SVA­RET.

NICOLAI BOILESEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.