Interview: Mød de 32 Vm-træ­ne­re

Efter fle­re år med dra­be­li­ge kva­li­fi­ka­tions­kam­pe og in­ten­se for­be­re­del­ser er d e 32 VM- ­lan­de klar til kamp i Rusland. VM- ma­ga­si­net har haft fat i samt­li­ge landstrænere for­ud ­for slutrunden for at hø­re nær­me­re om for­vent­nin­ger, drømme og kam­pen om det

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen og Eu­ro­pe­an Sports Ma­ga­zi­nes

Det be­gynd­te, da syv sy­da­me­ri­kan­ske hold, fi­re hold fra Eu­ro­pa samt USA og Me­xi­co mød­tes til en tur­ne­ring, der blev af­holdt i Uru­gu­ay.

Vær­ter­ne vandt Vm-finalen over na­bo­en Ar­gen­ti­na, mens eu­ro­pæ­er­ne ik­ke gjor­de meget væ­sen af sig efter en fle­re uger lang skibs­rej­se til Rio de la Pla­ta, en rej­se der hav­de få­et blandt an­dre stær­ke Ita­li­en til at fra­væl­ge del­ta­gel­se.

Fi­re år se­ne­re var Egyp­ten med som det før­ste hold fra det afri­kan­ske kon­ti­nent, i 1938 var In­do­nesi­en, den­gang un­der nav­net Hol­land­sk Østin­di­en, med, og her i 2018 står vi mu­lig­vis for­an det sid­ste VM med 32 hold, hvis den plan­lag­te ud­vi­del­se til 48 hold som for­ven­tet skub­bes fra 2026 til 2022 på FIFA'S kon­gres i Moskva ons­dag 13. ju­ni.

I de kom­men­de uger ven­ter en tæt du­el mel­lem fi­re-fem jævn­byr­di­ge fa­vo­rit­ter samt en hånd­fuld bob­le­re, der med den for­nød­ne form og det nød­ven­di­ge held kan ko­pi­e­re Portu­gals over­ra­sken­de Eu­ro­pa­mester­skab i 2016.

I sam­ar­bej­de med Eu­ro­pe­an Sports Ma­ga­zi­nes har Tips­bla­det og Vm-ma­ga­si­net ind­sam­let interview med samt­li­ge 32 landstrænere for at hø­re, hvor de­res hold står til som­me­rens sto­re slut­run­de.

Ud for hver træ­ner har vi an­gi­vet Vm-ma­ga­si­nets ka­rak­ter til træ­ne­ren, som er gi­vet ud fra er­fa­ring og fag­li­ge ev­ner set i for­hold til de bed­ste fod­bold­træ­ne­re i ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.