Ana­ly­se

Der var en­gang, hvor geo­gra­fi­en spil­le­de en stor rol­le, når VM skul­le afgøres. Det gør den ik­ke læn­ge­re, og i ste­det bli­ver det fa­vo­rit­ter­nes styr­ker og svag­he­der, der pla­ce­rer VM – med­min­dre en out­si­der duk­ker op igen.

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Sebastian Stanbury

Da Eng­land i 1950 for før­ste gang delt­og i VM, reg­ne­de man i fod­bol­dens mo­der­land med, at de skul­le vin­de det he­le. Eng­læn­der­ne hav­de al­tid reg­net sig selv som bed­re end al­le an­dre i den sport, de selv hav­de op­fun­det. Det vi­ste sig at væ­re svæ­re­re end ven­tet, da de rej­ste til Brasilien.

For det før­ste tog rej­sen der­over 31 timer, og der var fi­re mel­lem­lan­din­ger på vejen. Jet­lag var hel­ler ik­ke no­get, en­gel­ske fod­bold­spil­le­re tid­li­ge­re hav­de skul­let for­hol­de sig til. Og da de langt om læn­ge an­kom til Ho­tel Luxor på Co­pa­ca­ba­na, kun­ne in­gen sove på grund af lar­men fra mo­tor­vej­en. Det vær­ste var dog ma­den.

”Da jeg in­spi­ce­re­de køk­ke­net, ka­ste­de jeg næ­sten op. Stan­ken nå­e­de op til sove­væ­rel­ser­ne, ma­den svøm­me­de i olie, og det var prak­tisk talt umu­ligt at ar­ran­ge­re or­dent­li­ge må­l­ti­der. Næ­sten al­le spil­ler­ne gik ned med ma­ve­pro­ble­mer un­der­vejs,” sag­de land­stræ­ner Wal­ter Win­ter­bot­tom iføl­ge bo­gen ”Don't men­tion the sco­re” om det en­gel­ske lands­hold.

Win­ter­bot­toms løs­ning på problemet var prag­ma­tisk – han gik selv i køk­ke­net og la­ve­de mad til si­ne spil­le­re. Det hjalp dog ik­ke. Eng­land røg ud ud i grup­pe­spil­let.

NY­BYG­GE­DE HOTELLER OG SPECIALSYEDE MADRASSER

Wal­ter Win­ter­bot­toms gen­vor­dig­he­der i Brasilien var in­gen en­lig sva­le i de før­ste man­ge Vm-år­ti­er. Den­gang var ho­ved­reg­len, at sy­da­me­ri­ka­ner­ne vandt i Sy­da­me­ri­ka, og eu­ro­pæ­er­ne vandt i Eu­ro­pa – med Bra­si­li­ens sejr i Sve­ri­ge i 1958 som en und­ta­gel­se. Men med åre­ne blev fod­bol­dens ver­den på én gang stør­re og min­dre.

Plud­se­lig var det ik­ke læn­ge­re kun Eu­ro­pa og Lat­i­na­me­ri­ka, der ar­ran­ge­re­de tur­ne­rin­gen, som end­te i USA i 1994, Ja­pan og Syd­korea i 2002 og Syd­afri­ka i 2010. Og det var ik­ke læn­ge­re kun på eget kon­ti­nent, man kun­ne vin­de, som bra­si­li­a­ner­ne (1994 og 2002) og spa­ni­er­ne (2010) be­vi­ste. Den sid­ste ba­stion blev brudt, da Tys­kland for fi­re år si­den vandt i Sy­da­me­ri­ka.

Væk er de ud­for­drin­ger, der en­gang var for­bun­det med at rej­se langt væk hjem­me­fra. VM hand­ler ik­ke læn­ge­re om ud­mat­ten­de bå­d­t­u­re over At­lan­ter­ha­vet el­ler dår­li­ge ma­ver ud­løst af ekso­tisk mad. Der­til er spor­ten ble­vet for pro­fes­sio­nel. Ved VM i 2014 kun­ne den ty­ske de­le­ga­tion ik­ke fin­de et til­freds­stil­len­de ho­tel, så den byg­ge­de et selv. Og i år har Dan­mark sør­get for specialsyede madrasser til lej­ren i Ana­pa. In­tet bli­ver over­ladt til til­fæl­dig­he­der­ne, og i 2018 er de geo­gra­fi­ske ulig­he­der, der i år­ti­er kun­ne af­gø­re et ver­dens­mester­skab, så godt som ud­lig­net. Det he­le skal afgøres in­de på ba­nen.

STYR­KER OG SVAG­HE­DER HOS FA­VO­RIT­TER­NE

Der er tre eu­ro­pæ­i­ske hold og to sy­da­me­ri­kan­ske hold blandt de fem største fa­vo­rit­ter, og der er for­de­le og ulem­per ved at pe­ge på dem al­le.

Brasilien an­kom­mer med en suc­ces­fuld kva­li­fi­ka­tion og en bred trup – hvil­ket an­det hold ville for ek­sem­pel kun­ne væl­ge mel­lem klas­se­ba­cks som Fi­lipe Luís og Mar­ce­lo? Men Brasilien var også fa­vo­rit­ter for fi­re år si­den og end­te med at bræn­de spek­taku­lært sam­men.

Tys­kland er for­sva­ren­de ver­dens­me­stre, og det er 14 år si­den, hol­det ik­ke som mini­mum nå­e­de se­mi­fi­na­len i en stor slut­run­de. Men kon­kur­ren­cen er hård i år, og ty­sker­ne har ik­ke ver­dens­klas­se­spil­le­re på al­le plad­ser som nog­le af kon­kur­ren­ter­ne.

Spa­ni­ens fod­bold­fi­lo­so­fi er kendt af al­le, og hol­det er fyldt med spil­le­re, der me­strer den. De mang­ler ba­re at be­vi­se, at de kan vin­de, som Ca­sil­las, Puy­ol, Xavi, Vil­la og Tor­res gjor­de det fra 2008 til 2012.

Frank­rig kun­ne stil­le to el­ler tre kva­li­fi­ce­re­de lands­hold og man­ge sto­re pro­fi­ler må bli­ve hjem­me. Didier Des­champs mang­ler dog end­nu at be­vi­se, at han kan byg­ge et hold, hvor sum­men er stør­re – el­ler ba­re på ni­veau – med de en­kel­te de­le.

Ar­gen­ti­na stil­ler med ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler og nå­e­de tre fi­na­ler fra 2014 til 2016. Problemet er, at hol­det ik­ke vandt en ene­ste af dem og sta­dig un­der­præ­ste­rer spil­le­mæs­sigt.

Så det kan gå man­ge ve­je, og hvem kan af­vi­se mu­lig­he­den for, at et sjet­te hold duk­ker op og vin­der det he­le? De fær­re­ste hav­de reg­net med, at Portu­gal ville bli­ve eu­ro­pa­me­stre i 2016, men en god lod­træk­ning, et so­lidt for­svar og held på de rig­ti­ge tidspunkter sør­ge­de for gul­det. Kan en out­si­der også gå he­le vejen i Rusland?

Én ting er sik­kert. Det bli­ver ik­ke en 31 timer lang fly­tur over At­lan­ter­ha­vet el­ler mæng­den af olie i ma­den, der af­gør ver­dens­mester­ska­bet. Der skal spil­les om det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.