Grup­pe A

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Martin Davidsen

Vært­s­na­tio­nen ved en Vm-slut­run­de er per au­to­ma­tik in­ter­es­sant at føl­ge, men gen­nem hi­sto­ri­en har for­vent­nin­ger­ne væ­ret gan­ske for­skel­li­ge fra år til år. I 2006 og 2014 var hen­holds­vis Tys­kland og Brasilien blandt fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de VM, mens Syd­afri­ka i 2010 samt Ja­pan og Syd­korea i 2002 be­stemt ik­ke blev reg­net for al­ver­den in­den tur­ne­rings­start, da de skul­le hu­se VM. Så hvad skal vi for­ven­te os af Rusland i 2018? Det er det sto­re spørgs­mål.

Ved Con­fe­de­ra­tions Cup sid­ste som­mer var rus­ser­ne en skuf­fel­se, idet det blot blev til en kne­ben 2-0-sejr over New Ze­aland samt ne­der­lag til Portu­gal og Me­xi­co, så det blev et tid­ligt exit i en pul­je, der ik­ke li­ge­frem kan kal­des skræm­men­de. Si­den har rus­ser­ne na­tur­lig­vis kun spil­let træ­nings­kam­pe, og den slags er al­tid svært at be­døm­me. Fak­tum er dog, at Vm-vær­ter­ne i skri­ven­de stund kun har vun­det to test­kam­pe frem mod VM; en 3-0-sejr ude mod Un­garn samt en 4-2-sejr mod Syd­korea.

Én ting er imid­ler­tid dår­li­ge ge­ne­ral­prø­ver uden re­el be­tyd­ning; no­get an­det er de af­gø­ren­de grup­pe­kam­pe, når det bli­ver al­vor. Li­ge nu er der man­ge spørgs­måls­tegn ved det rus­si­ske hold – må­ske får vi nog­le kla­re sva­re i lø­bet af ju­ni. Der er pres på vær­ter­ne fra start, for alt an­det end avan­ce­ment fra den over­kom­me­li­ge grup­pe vil væ­re en fi­a­sko.

RUSLAND PUL­JE A

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.