Grup­pe C

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Skuf­fel­sen stod mejs­let i an­sig­ter­ne på de fran­ske spil­le­re i 2016 da Les Bleus hjem­me på Sta­de de Fran­ce hav­de tabt Em-finalen til Portu­gal trods et vist spi­lover­tag. Fi­na­le­ne­der­la­get ko­ste­de ik­ke Didier Des­champs be­stil­lin­gen som fransk land­stræ­ner, men fø­lel­sen af fi­a­sko gav den før­ste næ­ring til den hævn­lyst der har præ­get fransk fod­bold li­ge si­den – ik­ke for­di fransk­mæn­de­ne føl­te sig bort­dømt el­ler uret­fær­digt be­hand­let i finalen, men for­di man­ge var af den overbevisning at det fran­ske lands­holds po­ten­ti­a­le al­drig var ble­vet fol­det helt ud i slutrunden på eg­ne fod­bold­ba­ner.

Det var ty­de­ligt at der var no­get der skul­le re­van­che­res, og det skul­le ske ved først­giv­ne lej­lig­hed, alt­så ved VM i Rusland. Selv om den fran­ske kva­li­fi­ka­tion al­drig for al­vor kom i fa­re, gav det nog­le ge­val­di­ge hak i selv­for­stå­el­sen at Frank­rig ind­led­te felt­to­get mod Rusland med en po­int­de­ling mod Hvi­derusland, og bed­re fik selv­til­li­den det ik­ke af at det i sep­tem­ber 2017 kun blev til en nær­mest sen­sa­tio­nel, må­l­løs re­mis på hjem­me­ba­ne mod fod­bold­dvær­ge­ne fra Luxem­bourg.

Til Rusland kom fransk­mæn­de­ne dog al­li­ge­vel, og skønt Des­champs ta­ler om den la­ve gen­nem­snitsal­der i sin trup og des­u­den må slås med for­svar­spro­ble­mer, må Frank­rig reg­nes blandt tur­ne­rin­gens out­si­de­re.

frank­rig PUL­JE C

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.