SEBASTIAN STANBURY

Jour­na­list på Tips­bla­det

VM Fodbold 2018 - - Indhold -

HVAD ER DIN STØRSTE VM-OPLEVELSE?

I 1998 men­te min far, at han sag­tens kun­ne nå i su­per­mar­ke­det, selv om Dan­mark-ni­ge­ria skul­le i gang. Det ville bli­ve en stil­lings­krig uden tid­li­ge mål, og i øv­rigt ville Dan­mark nok ta­be. Da han kom til­ba­ge cir­ka 20 mi­nut­ter in­de i kam­pen, stod der 2-0. Jeg var 11 år gam­mel, og det var en stor oplevelse at se mit land og lands­hold ud­spil­le en mod­stan­der med 4-1, mens he­le ver­den så på. Kvart­fi­na­len mod Brasilien var også spe­ci­el – men det var sjove­re, da vi vandt.

HVILKEN VM-KAMP VILLE DU GERNE HA­VE SET LIVE?

I Eng­land i 1966 gik Nord­korea sen­sa­tio­nelt vi­de­re fra pulj­en ved at slå Ita­li­en 1-0. Og i kvart­fi­na­len før­te sen­sa­tions­hol­det 3-0 over Portu­gal, in­den Eu­se­bio be­slut­te­de sig for, at nok var nok og score­de fi­re gan­ge til 4-3. Portu­gal end­te med at vin­de 5-3. En drilsk un­der­dog, en af Vm-hi­sto­ri­ens sto­re in­di­vi­du­el­le præ­sta­tio­ner og he­le ot­te mål – jeg ville gerne ha­ve sid­det el­ler stå­et på Goo­di­son Park den ef­ter­mid­dag.

HVORDAN KLARER DAN­MARK SIG?

Jeg tror, det går som i 1998. Dan­mark får så go­de re­sul­ta­ter i de to før­ste kam­pe, at det ik­ke gør no­get, at hol­det ta­ber smalt til Frank­rig i tred­je og sid­ste grup­pe­kamp. Lands­hol­det har ik­ke væ­ret i kno­ck­out­fa­sen si­den 2004 – det er på ti­de, det sker igen.

HVEM VIN­DER?

Spanien

HVEM BLI­VER VM-TOPSCORER?

An­to­i­ne Griezmann

FORTÆL OM DIT BIDRAG TIL MA­GA­SI­NET

Jeg har kig­get over At­lan­ter­ha­vet og skre­vet om bå­de Ar­gen­ti­na og Brasilien. Sidst­nævn­tes 7-1-ne­der­lag til Tys­kland for fi­re år si­den er Vm-hi­sto­ri­ens må­ske mest cho­ke­ren­de re­sul­tat, og jeg gen­for­tæl­ler hi­sto­ri­en om den kamp og ser på de trå­de, der fø­rer vi­de­re til den­ne som­mer. Des­u­den po­rtræt­te­rer jeg Lio­nel Mes­si og ser på, hvordan hans for­hold til hjem­lan­det, han har bo­et i min­dre end halv­de­len af sit liv, har ud­vik­let sig. En­de­lig er det også ble­vet til kor­te tek­ster om blandt an­det Christian Erik­sens kom­men­de op­pas­ser Mi­le Je­dinak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.