MARTIN DAVIDSEN

Fre­elan­cejour­na­list og for­fat­ter

VM Fodbold 2018 - - Indhold -

HVAD ER DIN STØRSTE VM-OPLEVELSE?

Jeg fyld­te ot­te år i som­me­ren 1994, og slutrunden i USA står der­for som mit først og største min­de. Dan­mark var ik­ke med, men jeg var dybt fa­sci­ne­ret af de for­skel­li­ge lan­de, hold og spil­ler­pro­fi­ler, som jeg stu­de­re­de med en­tu­si­as­me i mit Pa­ni­ni-hæf­te, mens jeg fik lov at væ­re læn­ge op­pe for at se nat­te­kam­pe­ne sam­men med min far. Min kær­lig­hed til fod­bold blev grund­lagt den som­mer. 12 år se­ne­re var jeg med min bror og min far i Han­nover og Ham­burg for at op­le­ve Vm-stem­nin­gen, og selv­om vi ik­ke så no­gen kam­pe live, var det stort at væ­re en del af en fod­bold­festi­val og et tysk som­mer- even­tyr. Den­ne som­mer skri­ves næ­ste ka­pi­tel i min per­son­li­ge Vm-hi­sto­rie, når jeg skal til Rusland sam­men med min far og se to kam­pe live. Jeg glæ­der mig.

HVILKEN VM-KAMP VILLE DU GERNE HA­VE SET LIVE?

Vm-finalen i 1958. Hvem ville ik­ke gerne ha­ve set det smuk­ke bra­si­li­an­ske spil fol­de sig ud med en 17-årig åben­ba­ring i spid­sen? Jeg har kun set vi­deoklip med Pelé, men jeg ville øn­ske, jeg hav­de op­le­vet hans stor­hed i vir­ke­lig­he­den.

HVORDAN KLARER DAN­MARK SIG?

Pulj­en er ik­ke så let, som man må­ske kun­ne tro, men jeg for­ven­ter al­li­ge­vel, at Dan­mark går vi­de­re med fi­re el­ler fem po­int. Her­ef­ter kan alt ske; jeg hå­ber på en stor­kamp mod Ar­gen­ti­na i 1/8-finalen.

HVEM VIN­DER?

Brasilien

HVEM BLI­VER VM-TOPSCORER?

Ga­bri­el Jesus

FORTÆL OM DIT BIDRAG TIL MA­GA­SI­NET

Over ot­te sider sæt­ter jeg fo­kus på Christian Erik­sens ud­vik­ling som lands­holds­spil­ler gen­nem 10 de­fi­ne­ren­de kam­pe. Erik­sens rol­le på lands­hol­det har for­an­dret sig mar­kant fra yd­mygt stor­ta­lent over ud­skældt stam­spil­ler til den sto­re pro­fil, han er i dag. Jeg har talt med fle­re for­skel­li­ge folk – og Eriksen selv – om hans lands­holds­hi­sto­rie. Des­u­den har jeg skre­vet en hi­sto­rie om de for­sva­ren­de ver­dens­me­stre fra Tys­kland. Ved de se­ne­ste slut­run­der har den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster ik­ke præ­ste­ret pran­gen­de re­sul­ta­ter, men der er grund til at tro, at ty­sker­ne igen kan nå langt ved det­te VM. En­de­lig har jeg stif­tet be­kendt­skab med VM’S mang­fol­dig­hed i mit ar­bej­de med hol­d­a­na­ly­ser og fo­kus på 16 af mand-

ska­ber­ne ved det­te VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.