MLADEN KRSTAJIC

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Vla­di­mir Novak

Nog­le mener, det bli­ver et pro­blem med en land­stræ­ner med re­la­tivt lil­le træ­ne­rer­fa­ring...? ”Jeg har al­drig flyg­tet fra an­svar og ud­for­drin­ger. Folk ken­der mig ud­mær­ket fra min spil­ler­kar­ri­e­re. Jeg har ik­ke be­hov for at op­rid­se, hvad jeg har prø­vet. Jeg ved, man­ge står klar til at kri­ti­se­re mig, men det er jeg for­be­redt på. Der er til­stræk­ke­lig er­fa­ring i træ­ner­grup­pen.”

I spil­le­de 3-4-3 i kva­li­fi­ka­tio­nen, men har nu skif­tet sy­stem. Bli­ver det et pro­blem? ”Ser­bi­en kan spil­le for­skel­li­ge sy­ste­mer, det er spil­ler­ne dyg­ti­ge og er­far­ne nok til. Vi har mu­lig­hed for at for­be­re­de os grun­digt, og sy­ste­met kom­mer til at af­hæn­ge af spil­ler­ne, ik­ke om­vendt.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.