CAR­LOS QUEIROZ

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Hvil­ke be­græns­nin­ger og pro­ble­mer mø­der du i job­bet som land­stræ­ner? ”Et af ho­ved­pro­ble­mer­ne er mang­len på in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og eks­po­ne­ring. Få iran­ske spil­le­re har spil­let i ud­lan­det. I de se­ne­ste år har vi kæm­pet for at få fle­re pen­ge til in­ve­ste­rin­ger i ta­len­t­ud­vik­ling og land­skam­pe. Det har vi brug for.”

Du bor i Te­he­ran. Hvad sy­nes du om den na­tio­na­le liga? ”Jeg er meget be­kym­ret for den, og for de an­dre liga­er i Asi­en. Ni­veau­et i Iran, Qa­tar og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter er langt fra Eu­ro­pa og spil­lets største scener. Vi kom­mer in­gen veg­ne med vo­res nu­væ­ren­de or­ga­ni­sa­tion og kon­kur­ren­ce­ni­veau - uan­set hvor go­de træ­ne­re, vi har.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.