DIDIER DES­CHAMPS

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvor stort et slag er det at mi­ste Lau­rent Kosci­el­ny til VM?

”Det er et rig­tig hårdt slag, for Lau­rent har me­gen er­fa­ring fra hø­je­ste ni­veau. Men først og frem­mest er jeg ked af det på Lau­rents veg­ne, for­di han vir­ke­lig hav­de glæ­det sig til tur­ne­rin­gen. Det hav­de væ­ret et af høj­de­punk­ter­ne i hans kar­ri­e­re. Jeg er så hel­dig, at jeg har fi­re midt­stop­pe­re, Lau­rent, Samu­el Um­ti­ti, Rap­haël Va­ra­ne og Pres­nel Kim­pem­be, der har væ­ret med i trup­pen gen­nem læn­ge­re tid, og som al­le kan gå di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen uden at gi­ve os no­gen be­kym- rin­ger. ”Kim” har rig­tig nok ik­ke spil­let så meget, men han har he­le ti­den væ­ret blandt mi­ne fi­re stop­pe­re. Og han vil vir­ke­lig gerne spil­le, li­ge­som al­le de an­dre vil.”

Om­vendt har du Ous­ma­ne Dem­bélé til­ba­ge i god form og med stor spil­le­lyst...

”Ous­ma­ne var ude i lang tid, men han har he­le ti­den haft ta­len­tet, og han er i bed­re form end no­gen­sin­de før efter at ha­ve spil­let en del for Bar­ce­lo­na. Han var i en stor klub i Dort­mund, men i Bar­ce­lo­na er kra­ve­ne end­nu hø­je­re, og selv­føl­ge­lig er kon­kur­ren­cen hård. Og han har ik­ke mi­stet no­get i sit spil. Sna­re­re tvær­ti­mod. Han har al­le­re­de præ­ste­ret nog­le flot­te ting hos os.”

Paul Pog­ba har få­et en del kri­tik for si­ne præ­sta­tio­ner i Man­che­ster Uni­ted i den­ne sæ­son. Er det en be­kym­ring set i for­hold til, at han er sik­ker star­ter for dig?

”Jeg ved fak­tisk ik­ke, hvad du mener med sik­ker star­ter. Hør, for et par må­ne­der si­den sag­de folk, at An­to­i­ne Griezmann ik­ke præ­ste­re­de. Folk sag­de, Ky­li­an Mbap­pé ik­ke præ­ste­re­de. Nu mener al­le, at de er i top­form. Det er fuld- stæn­dig umu­ligt for en spiller at væ­re på det ab­so­lut­te top­ni­veau i 10 må­ne­der i hver ene­ste sæ­son. Paul er Paul. Ja, han hav­de nog­le pro­ble­mer, men der har væ­ret lan­ge pe­ri­o­der i hans kar­ri­e­re, hvor der ik­ke var no­gen pro­ble­mer over­ho­ve­det. Jeg ved, hvad Paul kan. Han kan ha­ve si­ne pro­ble­mer, af­gjort, men det æn­drer på in­gen må­de min op­fat­tel­se af ham, og det gæl­der også mi­ne an­dre spil­le­re.”

Du har vir­ke­lig stor flek­si­bi­li­tet i of­fen­si­ven, ik­ke sandt?

”Jeg vil helst ha­ve mindst to spil­le­re på hver po­si­tion, og helst ik­ke den sam­me ty­pe spiller. Og du har ret. Ky­li­an Mbap­pé kan spil­le in­de for­an som ni­er så­vel som på kan­ten. Ous­ma­ne Dem­bélé og Thomas Le­mar kan spil­le på kan­ten el­ler cen­tralt. Jeg kan vir­ke­lig ik­ke kla­ge over, at jeg har ad­skil­li­ge spil­le­re, der kan spil­le fle­re po­si­tio­ner. Når jeg ud­ta­ger trup­pen og sæt­ter hol­det, for­sø­ger jeg så vidt mu­ligt at an­ven­de spil­ler­ne i den po­si­tion, hvor de efter min vur­de­ring fø­ler sig mest hjem­me. Men jeg er glad for at ha­ve man­ge valg­mu­lig­he­der.”

Ky­li­an Mbap­pé er vir­ke­lig et in­ter­es­sant ta­lent...

”Igen er jeg glad for flek­si­bi­li­te­ten. Da han var i Mo­na­co, var han vir­ke­lig im­po­ne­ren­de i en 4-4-2 med Falcao lig­gen­de en smu­le bag sig. Men han spil­le­de også til ven­stre der. Jeg har brugt ham ude til ven­stre for Frank­rig, selv­om folk for ik­ke så læn­ge si­den sag­de, det ik­ke var hans po­si­tion. Si­den da har han ik­ke spil­let til høj­re i PSG, og han har spil­let godt.”

Har de po­li­ti­ske spæn­din­ger mel­lem Ve­sten og Rusland på­vir­ket dig og dine for­be­re­del­ser til tur­ne­rin­gen?

”Jeg ta­ler ik­ke om ting, jeg ik­ke har er­fa­ring med el­ler ind­sigt i. Min stab og jeg har brugt ti­den på at for­be­re­de os grun­digt til VM. Jeg kon­cen­tre­rer mig om, at vi skal præ­ste­re så godt som over­ho­ve­det mu­ligt til VM.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.