GERNOT ROHR

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Oluwas­hina Oke­leji

Fod­bold­for­bun­dets præ­si­dent si­ger, at hol­det kan nå se­mi­fi­na­len. Hvad er dit per­son­li­ge mål? ”Vo­res mål er at kom­me vi­de­re fra grup­pen. Jeg tror ik­ke, det er fair at for­ven­te mere af dis­se spil­le­re, det ska­ber et unø­digt stort pres. Vi er nødt til at væ­re re­a­li­sti­ske.”

Ni­ge­ri­as se­ne­ste Vm-slut­run­de blev skæm­met af skæn­de­ri­er om bonus­ser, men nu har I styr på det? ”Det var rig­tig vig­tigt, at der blev ind­gå­et en af­ta­le mel­lem for­bun­det, spil­ler­ne og sta­ben. Det bur­de gi­ve al­le mu­lig­hed for at fo­ku­se­re på ar­bej­det. Dis­kus­sio­ner om pen­ge el­ler an­dre ik­kesport­s­li­ge sa­ger har al­tid en ne­ga­tiv ef­fekt på et fod­bold­hold. Vi har ik­ke haft det pro­blem, mens jeg har væ­ret træ­ner. Det er godt, og jeg er sær­de­les til­freds med, at fod­bold er det ene­ste, det dre­jer sig om for os i Rusland.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.