NABIL MAÂLOUL

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Vil I ha­ve bol­den? ”Vi har sær­de­les dyg­ti­ge spil­le­re. Vi har go­de for­svars­spil­le­re, og vi har be­væ­ge­li­ge og hur­ti­ge folk op­pe for­an. Selv­om vi mø­der Bel­gi­en og Eng­land, vil vi for­sø­ge at spil­le vo­res eget spil. Det er en stor mu­lig­hed for os at mø­de de to hold. Al­le Eng­lands spil­le­re er fra Pre­mi­er Le­ague, og man­ge af Bel­gi­ens spil­le­re kom­mer også fra den liga. Man be­hø­ver ik­ke føl­ge ret meget med for at se de­res kva­li­te­ter.”

Hvem er je­res stær­ke­ste mod­stan­der: Bel­gi­en el­ler Eng­land?

For mig er det Bel­gi­en. De var en af fa­vo­rit­ter­ne ved EM, og de er også blandt fa­vo­rit­ter­ne til VM. De har en god træ­ner i Ro­ber­to Mar­ti­nez, der har gjort no­get ved de pro­ble­mer, de hav­de i Frank­rig. Man skal hol­de øje med dem, og så har de også to go­de må­l­mænd.” Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.