HÉCTOR CÚPER

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Mark Gle­e­son

Hvad be­ty­der Mo­ha­med Sa­lah for hol­det?

”Sa­lah har ud­vik­let sig dra­ma­tisk tak­ket væ­re­en øget ind­sats og de er­fa­rin­ger, han har få­et i Schweiz og i Chel­sea. Han var og er sta­dig meget ung. Kra­ve­ne til ham har æn­dret sig, og han har hånd­te­ret ud­vik­lin­gen enormt godt. Han er en meget yd­myg fyr, en spiller, der over­ho­ve­det ik­ke er kon­fron­ta­to­risk. Han lyt­ter, selv­om han er en meget vig­tig spiller for hol­det. Men bag en­hver suc­ces­rig spiller er der et hold. In­gen spiller kan gø­re det he­le selv. Vi har et hold, der støt­ter, for­sy­ner og hjæl­per ham, præ­cis som han bi­dra­ger med så meget.”

Er du en fa­der­fi­gur for hol­det?

”Jeg ser ik­ke mig selv som så vig­tig, men jeg kan be­stemt hjæl­pe til med min er­fa­ring. Jeg fo­re­stil­ler mig ik­ke, jeg kan læ­re dem en mil­li­ard ting, men jeg er meget glad for de­res ar­bej­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.