Fo­kus på de de­fen­si­ve dy­der

VM Fodbold 2018 - - Portugal Pulje B -

Fer­nan­do Santos har i sto­re de­le af kva­li­fi­ka­tio­nen til VM svo­ret til en 4-4-2, og da der ik­ke er meget, der ty­der på, at han går væk fra den op­stil­ling, er spørgs­må­let i ste­det, med hvem Portu­gal for­ven­ter at stil­le op. I front lig­ner An­dré Silva og Cri­sti­a­no Silva et for­nuf­tigt mak­ker­par, mens der til gen­gæld op­står pro­ble­mer lidt læn­ge­re til­ba­ge på ba­nen. Ber­nar­do Silva bli­ver of­test be­teg­net som det største po­rtu­gi­si­ske ta­lent si­den net­op Ro­nal­do, men Fer­nan­do Santos har end­nu ik­ke for­må­et at fin­de den ide­el­le po­si­tion til ham. Han er of­test ble­vet brugt på høj­re midt med no­get fle­re de­fen­si­ve ar­bejds­op­ga­ver, end han har for Man­che­ster Ci­ty, men selv­om det ik­ke er hans fo­re­truk­ne po­si­tion, så gi­ver det om ik­ke an­det kre­a­ti­vi­tet til en midt­ba­ne, der lø­ber man­ge me­ter og ta­ck­ler igen­nem, men som hel­ler ik­ke le­ve­rer al­ver­den of­fen­sivt. De­fen­si­ven sty­res sta­dig med hård hånd af Pepe, og selv­om fle­re af spil­ler­ne er op­pe i årer­ne, så har de vist, at de er i stand til at luk­ke af for de fle­ste hold, men om kva­li­te­ten al­li­ge­vel ræk­ker til for al­vor at kom­me langt ved VM, er nok mere tvivl­s­omt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.