Nøg­le­kamp i før­ste run­de

VM Fodbold 2018 - - Marokko Pulje B -

Selv­om de var det hold af de fem pul­je­vin­de­re i den afri­kan­ske kva­li­fi­ka­tion, der fik fær­re­st po­int, så var de på sin vis al­li­ge­vel gan­ske su­veræ­ne. Tre sej­re og tre uaf­gjor­te blev det til, men det mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge var, at de slet ik­ke luk­ke­de mål ind i kva­li­fi­ka­tio­nen. Hervé Renard har byg­get sit hold op om­kring en stærk de­fen­siv, hvor Ju­ven­tus-spil­le­ren og anfører Med­hi Be­na­tia er den helt sto­re pro­fil, der dog er godt flan­ke­ret af Re­al Madrid ta­len­tet Achraf Haki­mi. Læn­ge­re frem­me på ba­nen er der også mas­ser af kva­li­tet, og kun­sten bli­ver at fin­de den ret­te ba­lan­ce til de tre grup­pe­kam­pe. Hervé spiller gerne med to kon­trol­le­ren­de midt­ba­ne­spil­le­re, hvor sær­ligt Ka­rim El Ah­ma­di har en vig­tig rol­le på hol­det som det de­fen­si­ve bin­de­led, men med en nøg­le­kamp al­le­re­de i den før­ste grup­pe­kamp mod Iran kan en mere kre­a­tiv spiller som Ami­ne Ha­rit kom­me i spil. Ma­rok­ko har et godt mi­ks af ta­lent og er­fa­ring, men mang­ler må­ske nok den spids­an­gri­ber, der for al­vor kan gø­re en for­skel i en svær grup­pe, hvor før­ste kamp mod Iran skal vin­des, hvis chan­cen for avan­ce­ment skal be­va­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.