Trod­sigt land­skab

Weekendavisen - - Kultur - Af SA­RAH VON ES­SEN

Brænd­sel. Fin ud­stil­ling på Mo­es­gaard Mu­se­um om li­vet om­kring og ef­ter brun­kul­le­ne.

Sø­by ved Her­ning be­gynd­te brun­kuls­fe­be­ren for al­vor at bræn­de i 1940. Det ly­der slet ik­ke så vildt som guldfeberen, der ryste­de ver­den midt i 1800-tal­let, og iføl­ge en ver­sion af hi­sto­ri­en fik det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent til at tip­pe, så al­le ku­re­de ve­st­på. Men Sø­by midt i Jyl­land vir­ke­de fak­tisk og­så som en mag­net: Be­sæt­tel­sen af Dan­mark i 1940 sat­te en stop­per for im­por­ten af især en­gel­ske sten­kul, og ud­vin­din­gen af den dan­ske ener­gi­re­ser­ve til­trak en­tre­pre­nø­rer, stær­ke mænd, der kun­ne sko­v­le, lyk­ke­rid­de­re og sortbørs­hand­le­re. De slog sig al­le ned i den Klon­di­ke-lig­nen­de by, som skød op om­kring brun­kuls­le­jer­ne, og til­sam­men ud­vandt de 20-25 mil­li­o­ner tons brun­kul i lø­bet af de næ­ste 30 år. Mo­es­gaard Mu­se­um er de næ­ste må­ne­der vært for en ud­stil­ling, som to forsk­nings­pro­jek­ter ved Aar­hus Uni­ver­si­tet står bag. Ud­stil­lin­gen ud­for­sker »det liv og de land­ska­ber, der li­ge så stil­le gror frem i skyg­gen af in­du­stri­el ak­ti­vi­tet« og fol­der hi­sto­ri­en ud om det ru­in­land­skab, brun­kul­sj­ag­ten ef­ter­lod: for­su­re­de sø­er og jævn­li­ge sand­skred. Et land­skab, som er umu­ligt at tæm­me; ud­pint og ueg­net til fort­sat in­du­stri. Hjem for kron­vildt, ukr­udt, ul­ve og in­va­si­ve plan­ter, men ri­si­ka­belt for men­ne­sker at fær­des frit i. Ud­stil­lin­gen fyl­der et en­kelt me­get mørkt rum, hvor vin­den su­ser, en kra­ge el­ler lig­nen­de skri­ger, mens en skul­p­tur midt på gul­vet sen­der tre styk kron­vildt li­ge op af en bun­ke jord og træ­flis. Te­ma­et om det trod­si­ge liv er ty­de­ligt. På væg­ge­ne fin­des fo­to­gra­fi­er af stæ­digt liv fra an­dre ste­der i ver­den, blandt an­det fra en

Isvam­pej­agt i en skov i Ca­sca­de Mo­un­tains ved den ame­ri­kan­ske Stil­le­hav­skyst. Sko­ve­ne i om­rå­det var en­gang cen­trum for in­du­stri­el sko­v­hugst, men nu er det bed­ste tøm­mer for­s­vun­det, og svam­pe­ne nog­le ste­der me­re vær­di­ful­de end det træ, der er til­ba­ge. Cha­tol­ler med sto­re og små skuf­fer hol­der på ud­stil­lin­gens gen­stan­de, og det gi­ver me­ning, at hi­sto­ri­en fol­der sig ud i lag, fra af­kro­ge og hjør­ner. Des­u­den er skuf­fer­ne al­le pak­ket ind i mil­li­me­ter­pa­pir; det sam­me, vel­sag­tens, som blev brugt til at op­må­le og kort­læg­ge den san­de­de jord i Sø­by. Udstil­lings­tek­ster­ne er trykt på det ly­se­blå pa­pir, og der er me­get at læ­se. Til gen­gæld er tek­ster­ne velskrev­ne, nog­le gan­ge næ­sten po­e­ti­ske på sam­me må­de som ud­stil­lin­gens dra­gen­de og bil­led­ska­ben­de ti­tel, Mild Apo­ka­lyp­se. Et cha­tol bæ­rer over­skrif­ten Ener­gi – det fos­si­le men­ne­ske. Her for­tæl­les hi­sto­ri­en om brun­kul­le­ne fra Sø­by, som er dan­net af plan­te­dele, der vok­se­de i om­rå­det for cir­ka 20 mil­li­o­ner år si­den. For 76 år si­den, da Dan­mark blev be­sat, blev ud­nyt­tel­sen af lan­dets stør­ste ener­gi­fo­re­komst sat i værk. I be­gyn­del­sen med hånd­kraft, det vil si­ge med sko­vl og tril­lebør, hvil­ket og­så var med til at sik­re ar­bejds­plad­ser un­der kri­gen. I 1950er­ne kom ma­ski­ner­ne til, og nu var det sær­ligt kri­gen i Korea og de end­nu hø­je­re pri­ser på im­port af fos­silt brænd­stof, der skab­te ef­ter­spørgsel og der­for travlhed i brun­kuls­le­jer­ne. Ud­vin­din­gen blev stand­s­et i 1970, og til­ba­ge var »et to­talt for­an­dret land­skab og en usta­bil un­der­grund, hvor den mas­si­ve men­ne­ske­li­ge om­for­de­ling af sand, jord og grund­vand ik­ke kan gø­res ugjort«, som det for­kla­res i en tekst.

BRUN­KUL i for­skel­li­ge sta­di­er, prø­ver af brun­kul, tørv og sten­kul fyl­der i cha­tol­lets skuf­fer. Nyind­køb­te sny­de­ter­nin­ger gi­ver an­led­ning til at for­tæl­le om brun­kuls­sam­fun­dets spil­le­fug­le, blandt an­dre Lil­le­bror, der åben­bart kun­ne no­get med nog­le ter­nin­ger, der vi­ste fle­re sek­se­re end de fle­ste. Imens brin­ger et dan­ne­brogs­flag nu­an­cer til den lyk­ke­li­ge hi­sto­rie om Dan­mark som selv­for­sy­nen­de un­der An­den Ver­denskrig: Tørv og brun­kul dæk­ke­de kun 40 pro­cent af det dan­ske ener­gibe­hov, og det var alt­så nød­ven­digt at sup­ple­re med kul fra den ty­ske be­sæt­tel­ses­magt. I cha­tol­let om Ud­grav­ning – lag af liv for­tæl­les hi­sto­ri­en om de lag af men­ne­ske­ligt liv, der duk­ke­de frem af sko­v­bun­den, da en ar­kæ­o­lo­gisk ud­grav­ning i brun­kuls­le­jer­ne blev sat i værk i ef­ter­å­ret 2015. Her er blandt an­det pot­teskår, rust­ne søm, en nøg­le og et par ny­lon­strøm­pe­buk­ser. Mild Apo­ka­lyp­se er en tan­ke­væk­ken­de ud­stil­ling. På en gang skam­løst nør­det og dyg­tigt, om­end or­drigt, for­mid­let. Fo­to­gra­fi­er­ne fra om­ver­de­nens mildt apo­ka­lyp­ti­ske land­ska­ber er næ­sten di­stra­he­ren­de og over­flø­di­ge. Hi­sto­ri­en om brun­kul­le­ne er fa­sci­ne­ren­de helt på egen hånd: Sø­by midt i Jyl­land vir­ker sta­dig som en mag­net.

Mild Apo­ka­lyp­se – utæm­met liv i et dansk ru­in­land­skab, Mo­es­gaard Mu­se­um, indtil 4. ju­ni.

I Brun­kuls­le­jer­ne i Sø­by var en kæm­pe ar­bejds­plads især un­der An­den Ver­denskrig. På 30 år blev der ud­vun­det 20-25 mil­li­o­ner tons brun­kul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.