Den rø­de tråd

Weekendavisen - - Faktisk -

Midt i den sven­ske skov bor en gam­mel bed­ste­mor i et lil­le hus fyldt med fo­to­gra­fi­er og an­dre min­der fra hen­des barn­dom. Hu­set gem­mer og­så på Yar­ny, der er ho­ved­per­so­nen i plat­form­spil­let Un­ra­vel. Yar­ny er la­vet af rødt garn og næ­sten ik­ke til at stå for med si­ne kat­teø­rer og lidt hjæl­pe­lø­se an­sigts­ud­tryk. Yar­ny hjæl­per med at genop­le­ve bed­ste­morens min­der, mens den ud­for­sker ste­der­ne fra fo­to­gra­fi­er­ne. Det kan væ­re en vin­ter­skov el­ler en tur langs strand­kan­ten. Ste­der­ne er skabt med et væld af fi­ne små de­tal­jer. Det er ty­de­ligt, at Yar­ny bor i Sve­ri­ge, og man ven­ter næ­sten på, at Ped­der­sen og Fin­dus duk­ker op i spil­let. For én på Yar­nys stør­rel­se bli­ver selv en træstub el­ler et par kra­ger farlige ud­for­drin­ger. Du kan bru­ge gar­net til at for­me en las­so el­ler la­ve en lil­le slyn­ge, som Yar­ny kan bru­ge til at hop­pe ek­stra højt. Yar­ny træk­ker en rød tråd ef­ter sig, og du skal hol­de ud­kig ef­ter ek­stra garn, så det lil­le væ­sen ik­ke træv­ler sig selv helt op. Un­ra­vel stil­ler ik­ke de sto­re ud­for­drin­ger, men det er et char­me­ren­de og me­get flot spil.

Tho­mas Lin­ne­mann

Un­ra­vel ko­ster 150 kr. og fås til PS4, Xbox One og PC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.