Fan­ta­sti­ske rum­ski­be

Weekendavisen - - Faktisk -

Har du sid­det og stir­ret på X-wing-ja­ge­re, der plø­jer gen­nem at­mos­fæ­ren, el­ler un­dret dig over Tu­sindårs­fal­kens ma­nøv­re­dyg­tig­hed? Så er den­ne Star Wars- bog den helt rig­ti­ge for dig. Selv nær­stu­de­re­de jeg TIE-figh­te­rens in­dre med fry­de­fuld nør­det­hed. Fulg­te kab­ler­ne fra sol­pa­ne­ler­ne ind til den lil­le re­ak­tor, hvor elek­tri­ci­tet io­ni­se­rer ga­s­ar­ter og gi­ver kamp­ski­bet dets ma­nøv­re­dyg­tig­hed. Da jeg blad­re­de vi­de­re, mum­le­de jeg for mig selv: »Selv­føl­ge­lig åb­ner en X-wing-ja­ger si­ne vin­ger i kamp for at få stør­re spred­ning på si­ne skud­sal­ver.« Da jeg så bo­gens tvær­snit af Reys spe­e­der, blev jeg fa­sci­ne­ret af, hvor gen­nemtænkt kon­struk­tio­nen er. Det er ik­ke ba­re en mo­tor­cy­kel, der skal lig­ne no­get, der kan fly­ve, nej, det er en frem­vis­ning af, hvor­dan man kan sam­men­sæt­te mo­to­rer fra rum­ski­be og få et far­tøj, der eg­ner sig til at fly­ve ved jor­d­over­fla­den. Al­ler­fe­dest er Tu­sindårs­fal­ken, hvor man får det præ­ci­se over­blik over al­le rum­me­ne i far­tø­jet, hvor­dan man be­væ­ger sig rundt, og hvor­dan far­tø­jet er ud­sty­ret med grej, der er langt se­je­re end det slid­te yd­re. Man for­står, hvor­dan alt er op­ti­me­ret og top­tu­net langt ud over græn­sen for det an­svar­li­ge. Re­sul­ta­tet er, at jeg tror på, at dis­se far­tø­jer kun­ne ek­si­ste­re i vir­ke­lig­he­den.

Emil Bli­ch­feldt

Star Wars: The for­ce awa­kens – Fan­ta­sti­ske far­tø­jer. Ja­son Fry. Al­vil­da. 47 Si­der. 199,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.