Ån­den i fla­sken

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - Af HANS MOR­TEN­SEN

Mu­lig­vis tro­e­de de selv på det, da de ud på de se­ne ti­mer den 3. ju­ni 2014 stil­le­de sig op for­an den ven­ten­de pres­se og be­kendt­gjor­de, at Ven­stre for frem­ti­den vil­le bli­ve le­det af et for­mand­skab be­stå­en­de af for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen og næst­for­mand Kri­sti­an Jensen. Få ti­mer for­in­den hav­de Jensen ført an i et kup, der skul­le fjer­ne Ras­mus­sen fra for­mand­spo­sten ef­ter nog­le uger, hvor ind­køb af ha­bit­ter, sko og her­re­lin­ge­ri på par­tiets reg­ning hav­de lagt sig oven i en i for­vej­en an­se­lig bun­ke af første­klas­ses fly­rej­ser og amtskom­mu­na­le bi­lag på blandt an­det fa­døl og uge­bla­de. Kup­pet syn­tes indtil de se­ne ti­mer uaf­ven­de­ligt, men ef­ter et dag­langt ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de i Oden­se Con­gress Cen­ter, bø­je­de Kri­sti­an Jensen til slut af. Han var ved et se­pa­rat mø­de med Løk­ke og et par an­dre i cen­trets kæl­der ble­vet stil­let over for trus­len om en væg­tig mod­kan­di­dat, den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de. Jensen kun­ne så at si­ge ri­si­ke­re at gå ned sam­men med Løk­ke i ste­det for at er­stat­te ham. Men kun­ne ån­den igen put­tes til­ba­ge i fla­sken og prop­pen sæt­tes for­svar­ligt på? Kun­ne man ba­re fort­sæt­te med en næst­for­mand, der åbent hav­de ud­for­dret for­man­den, og så tro, at alt var som før? Selvsagt kun­ne man ik­ke det. Og har no­gen i par­ti­et al­li­ge­vel le­vet i den tro, er det næp­pe til­fæl­det læn­ge­re. Søn­dag kun­ne Jyl­lands-Po­sten brin­ge et in­ter­view, med uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen. I det for­tal­te han, at han sta­dig har am­bi­tio­nen om at bli­ve par­ti­for­mand, når en­gang Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke er det me­re. Skul­le der til den tid mel­de sig mod­kan­di­da­ter, er Jensen og­så pa­rat til et kamp­valg. Ta­ger man ale­ne or­de­ne for på­ly­den­de, er de ik­ke syn­der­ligt op­sigtsvæk­ken­de. Det mod­sat­te hav­de væ­ret langt me­re sen­sa­tio­nelt. En næst­for­mand uden am­bi­tion om at bli­ve for­mand. En po­li­ti­ker, der ik­ke vil stil­le op til valg for at nå den post, han sig­ter ef­ter. Al­li­ge­vel fik in­ter­viewet og de ef­ter­føl­gen­de re­ak­tio­ner i par­ti­et ka­rak­ter af selvan­tæn­del­se. For­ar­gel­sen var ud­bredt på tirs­da­gens mø­de i fol­ke­tings­grup­pen, de ano­ny­me kil­der flød i ri­ge­li­ge mæng­der på Chri­sti­ans­borgs gan­ge. Kri­sti­an Jen­sens fjen­der i par­ti­et, som hver­ken er få el­ler tav­se, var ik­ke i tvivl. Næst­for­man­den hav­de åb­net den for­bud­te dør til Oden­sekæl­de­ren, lug­ten fra for­mands­op­gø­ret var slup­pet ud, og det var ik­ke sket af van­va­re. På tirs­da­gens grup­pe­mø­de for­søg­te skat­te­mi­ni­ster, Kar­sten Lauritzen, der un­der op­gø­ret i 2014 stod på Jen­sens si­de, at for­sva­re den fra­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster. Der var ta­le om et æl­dre in­ter­view, der hav­de lig­get hen­gemt, for­kla­re­de Lauritzen blandt an­det.

Ik­ke for­mil­den­de

Blandt uden­rigs­mi­ni­ste­rens kri­ti­ke­re, der blandt an­dre om­fat­te­de in­den­rigs- og so­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann, fol­ke­tings­med­lem Jan E. Jør­gen­sen og po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­man­nJen­sen, blev det­te imid­ler­tid ik­ke op­fat­tet som en for­mil­den­de om­stæn­dig­hed. Si­den er det kom­met frem, at in­ter­viewet er gi­vet net­op i den pe­ri­o­de, hvor kri­sen mel­lem De Kon­ser­va­ti­ve og re­ge­rin­gen om land­brugs­pak­ken var på sit hø­je­ste. Alt­så mens der var en vis sand­syn­lig­hed for et fol­ke­tings­valg, som Ven­stre hav­de be­ty­de­lig ri­si­ko for at ta­be. Med an­dre ord mistæn­kes Kri­sti­an Jensen for at ha­ve spe­ku­le­ret i et valg­ne­der­lag, der ef­ter alt at døm­me vil­le ha­ve ført til Løk­kes af­gang som for­mand. An­ta­gel­sen si­ger no­get om Kri­sti­an Jen­sens sta­tus i par­ti­et. Han er så at si­ge stærk og svag på en gang. Hvis han hav­de væ­ret den na­tur­li­ge og uan­ta­ste­de arv­ta­ger, hav­de han næp­pe haft be­hov for at ta­le om ti­den ef­ter Løk­ke. Det gør han kun, for­di han ved, at han er tru­et på po­si­tio­nen. Alt­så svag. Til gen­gæld har han så stor po­li­tisk fyl­de, at han med sin ud­mel­ding kan få bå­den til at rok­ke fa­re­tru­en­de. Alt­så stærk. Det sid­ste blev til ful­de be­kræf­tet af re­ak­tio­ner­ne på in­ter­viewet. Man­dag bad Ritzau på Chri­sti­ans­borgs gan­ge Lars Løk­ke Ras­mus­sen om en kom­men­tar, men stats­mi­ni­ste­ren vend­te sig og gik uden at sva­re. Et par da­ge se­ne­re hav­de han imid­ler­tid fun­det en me­re ud­g­lat­ten­de to­ne, da han på vej ud af fol­ke­tings­sa­len sag­de: »Ja­men, ved du hvad, jeg har det så­dan, at en næst­for­mand i Ven­stre, der ik­ke drøm­mer om at bli­ve for­mand, han er ik­ke no­gen rig­tig næst­for­mand. Det gik jeg og­så selv og drøm­te om. (...) Hver en­kelt må gø­re op med sig selv, hvor man­ge af si­ne drøm­me man vil de­le med an­dre, og hvor­dan man gør det.« For­in­den hav­de par­tiets grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de ud­talt, at sa­gen var »tr­æls«. For­ud for tirs­da­gens grup­pe­mø­de sag­de fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen til pres­sen: »Det er jo en helt ir­re­le­vant pro­blem­stil­ling, da vi jo har en ud­mær­ket for­mand og stats­mi­ni­ster.« På spørgs­må­let om, hvor­vidt Kri­sti­an Jensen hav­de dum­met sig, lød sva­ret: » Jeg sy­nes ik­ke, det er for smart. Det er jo i hvert fald ir­ri­te­ren­de.« Ale­ne det, at Hjort Fre­de­rik­sen over­ho­ve­det ud­ta­ler sig om sa­gen, vi­ser, at den ta­ges al­vor­ligt i den øver­ste par­ti­top. Ven­stre er trængt i me­nings­må­lin­ger­ne, og for­man­den står alt an­det end stærkt, når han i må­lin­ger te­stes mod So­ci­al­de­mo­kra­tiets Met­te Fre­de­rik­sen. I den si­tu­a­tion har man mindst af alt brug for en de­bat, der, om end in­di­rek­te, brin­ger uro om le­del­ses­for­hol­de­ne. Når Kri­sti­an Jensen al­li­ge­vel har haft be­hov for at rej­se dis­kus­sio­nen, skyl­des det ef­ter alt at døm­me, at han i til­ta­gen­de grad fø­ler ar­ve­føl­gen i par­ti­et ud­for­dret. Den al­li­an­ce mel­lem for­mand og næst­for­mand, der blev be­bu­det nat­ten ef­ter den 3. ju­ni 2014, var fra be­gyn­del­sen byg­get på alt an­det end gen­si­dig til­lid. Det frem­gik ty­de­ligt af, at den si­den skul­le ma­ni­feste­res med for­mel­le til­tag. For ek­sem­pel, at Kri­sti­an Jen­sens støt­ter skul­le ha­ve en ek­stra plads i den dag­li­ge le­del­se. Der­for blev El­len Tra­ne Nør­by op­ta­get i le­del­sen på en sær­lig kvo­te­o­rd­ning.

Ga­de og Støj­berg

Det be­hov skyl­des ik­ke mindst, at an­dre de­le af par­ti­et al­le­re­de fra før­ste dag var i gang med at se sig om ef­ter mu­lig­he­der for an­dre po­ten­ti­el­le Løk­ke-ef­ter­føl­ge­re. På det se­ne­ste har der, an­spo­ret af di­ver­se po­pu­la­ri­tets­må­lin­ger, ver­se­ret fle­re hi­sto­ri­er om, at ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg er et mu­ligt al­ter­na­tiv. Og­så ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind næv­nes in­di­mel­lem uden dog at til­de­les over­væl­den­de chan­cer. Der­til kom­mer, at grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de, der i 2014 blev lan­ce­ret som mu­lig mod­kan­di­dat til Kri­sti­an Jensen, hvis Løk­ke skul­le fal­de, sta­dig om­ta­les som en mu­lig­hed. På de in­dre linjer be­mær­kes en sta­dig tæt­te­re al­li­an­ce mel­lem Ga­de, er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen og fol­ke­tings­med­lem Lars Chri­sti­an Lil­le­holt. De to sidst­nævn­te hør­te un­der op­gø­ret i 2014 til Løk­kes mest ak­ti­ve støt­ter. Det var Poul­sen og Lil­le­holt, der rin­ge­de rundt for at mo­bi­li­se­re op­bak­ning til for­man­den. Det er en of­fent­lig hem­me­lig­hed i Ven­stre, at for­hol­det mel­lem Kri­sti­an Jensen og Tro­els Lund Poul­sen i åre­vis har væ­ret uhy­re dår­ligt. Så dår­ligt, at Poul­sen næp­pe vil kun­ne imø­de­se no­gen stor po­li­tisk frem­tid, måt­te Jensen bli­ve le­der af par­ti­et. Tro­els Lund Poul­sen har al­le­re­de en gang væ­ret næ­sten dømt ude af po­li­tik i for­bin­del­se med kom­mis­sions­un­der­sø­gel­sen af tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt og hen­des æg­te­fæl­les skat­tesag. Han greb imid­ler­tid chan­cen, da det ud på af­te­nen den 25. maj 2014 stod klart, at Ven­stre hav­de haft et elen­digt valg til Eu­ro­pa­par­la­men­tet. 16,7 pro­cent af stem­mer­ne fik par­ti­et, der mi­ste­de den ene af si­ne tre plad­ser. Tro­els Lund Poul­sen hør­te til dem, der så, at det vil­le øge pres­set på Løk­ke, og han gik straks i gang med at mo­bi­li­se­re støt­te, hvil­ket ef­ter alt at døm­me har væ­ret med­vir­ken­de til, at for­man­den et par uger se­ne­re red­de­de sig ud af kup­pet i Oden­se. In­ter­nt i par­ti­et er det ik­ke op­fat­tel­sen, at Lund Poul­sen, Ga­de og Lil­le­holt ud­gør no­gen egent­lig for­mandsal­li­an­ce. Ak­tu­elt står de sig ved at bak­ke fuldt­o­net op om Lars Løk­ke Ras­mus­sen og sik­re hans le­der­skab længst mu­ligt. Til gen­gæld er in­gen i tvivl om, at de er klar, hvis Kri­sti­an Jensen på et gi­vent tids­punkt er ene­ste kan­di­dat.

Svært ef­ter­år

Li­ge nu er uden­rigs­mi­ni­ste­rens pro­blem, at han med en vis ret kan be­skyl­des for at ha­ve åb­net den for­bud­te dør. Det har ik­ke øget hans kre­dit i hver­ken par­ti­o­r­ga­ni­sa­tion el­ler fol­ke­tings­grup­pe. For­le­den vi­ste en væl­ger­un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Al­tin­get.dk til­med, at Kri­sti­an Jensen kun bli­ver num­mer tre, hvis man spør­ger, hvem der fo­re­træk­kes som even­tu­el af­lø­ser for Løk­ke. Bå­de Sø­ren Ga­de og In­ger Støj­berg hen­ter stør­re op­bak­ning. Her skal det hu­skes, at det ik­ke er væl­ger­ne, men Ven­stres med­lem­mer, der væl­ger for­mand. Og her be­døm­mes Kri­sti­an Jensen af Ven­stre­folk med kend­skab til bag­lan­det at stå no­get bed­re. Al­li­ge­vel er un­der­sø­gel­sen ik­ke uden be­tyd­ning. I Ven­stre hu­sker man sta­dig det se­ne­ste kamp­valg om for­mand­spo­sten. Mel­lem Ivar Han­sen og Uf­fe El­le­mann-Jensen i 1984. Her stod Ivar Han­sen stærkt i bag­lan­det, men til slut vur­de­re­de man­ge, at Uf­fe El­le­mann-Jensen vil­le væ­re bed­re til at sik­re par­ti­et op­bak­ning, og det af­gjor­de val­get til hans for­del. På sam­me må­de kan og­så Kri­sti­an Jen­sens be­græn­se­de væl­ger­tæk­ke få be­tyd­ning. Der­til kom­mer, at hel­ler ik­ke bag­lan­det ser mildt på folk, der ud­lø­ser in­tern bal­la­de. Iføl­ge Ek­stra Bla­det skal Jensen så­le­des ha­ve få­et al­vor­lig kri­tik på tirs­da­gens mø­de i par­tiets for­ret­nings­ud­valg. Util­freds­he­den skyl­des ik­ke mindst, at bal­la­den kom­mer på et tids­punkt, hvor re­ge­rin­gen er un­der stort pres. Uro­en om land­brugs­pak­ken hav­de næp­pe lagt sig, før Dansk Fol­ke­par­tis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i den­ne uge end­nu en gang rej­ste krav om luk­ning af græn­sen. Der­til kom­mer et ef­ter­år med en ræk­ke af tun­ge og kost­ba­re øko­no­mi­ske af­ta­ler, der skal sik­res. Iføl­ge Reu­ters læg­ger re­ge­rin­gen op til en stor­stilet af­ta­le, der på en gang lø­ser fle­re cen­tra­le pro­ble­mer. Det dre­jer sig om en skat­tere­form, som ik­ke mindst Li­be­ral Al­li­an­ce har sto­re for­vent­nin­ger til, yder­li­ge­re er det am­bi­tio­nen at ud­ar­bej­de en øko­no­misk 2025-plan. Der­til skal der la­ves en re­form af ejen­doms­be­skat­nin­gen til en an­slå­et pris af 40 mil­li­ar­der kro­ner samt en lo­vet pen­sions­re­form, der skal sik­re, at det kan be­ta­le sig for al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ge­re at spa­re op til al­der­dom­men. En­de­lig skal fi­nans­lo­ven for 2017 i hus. Med kun 34 man­da­ter og et kræ­ven­de par­la­men­ta­risk grund­lag er der i den si­tu­a­tion som mini­mum be­hov for ro på de in­dre linjer.

FO­TO FRA VOGUE 100 A CEN­TURY OF STY­LE

Op­gør. Kri­sti­an Jensen er for svag til at ig­no­re­re spørgs­mål om for­mand­sam­bi­tio­ner, men stærk nok til at rok­ke med bå­den, hvis han luf­ter dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.