Klø­vet land

Weekendavisen - - Samfund -

FR A 4. kvar­tal i 2014 til 4. kvar­tal 2015 var der en stig­ning i an­tal­let af løn­mod­ta­ge­re på 40.100 til 2.624.000. Det sva­rer til en stig­ning på 1,6 pro­cent. Men ud­vik­lin­gen var me­get for­skel­lig mel­lem Ho­ved­stads­re­gio­nen og re­sten af lan­det. Halv­de­len af væk­sten – 21.100 – ske­te i Ho­ved­stads­re­gio­nen, hvor by­en Kø­ben­havn hav­de en vækst på 3,2 pro­cent og Kø­ben­havns omegn en vækst på 2,3 pro­cent. I Vest- og Sydsjæl­land, Lol­land-Fal­ster, Fyn og Vestjylland steg løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen og­så, men med min­dre end én pro­cent. På Born­holm ske­te der et di­rek­te fald på 0,5 pro­cent. I 4. kvar­tal ale­ne steg be­skæf­ti­gel­sen 11.600 for­delt med 13.300 fle­re an­sat­te i pri­va­te virk­som­he­der og et fald på 2.100 i det of­fent­li­ge. Men ud over det stær­ke ar­bejds­mar­ked er ud­vik­lin­gen ge­ne­relt skuf­fen­de. Bå­de Na­tio­nal­ban­ken og Nor­dea præ­sen­te­re­de ons­dag prog­no­ser for dansk øko­no­mi, og de var eni­ge: 1,3 pro­cent i år og 1,8 pro­cent næ­ste år – hvil­ket var ned­ju­ste­rin­ger i for­hold til prog­no­ser­ne fra de­cem­ber. I det om­fang, der er vækst, er det især pri­vat­for­bru­get, der træk­ker, mens eks­por­ten ud­vik­ler sig svagt som kon­se­kvens af en svag ud­vik­ling i ver­dens­han­de­len. Trods den sva­ge ud­vik­ling i øko­no­mi­en in­si­ste­rer na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de imid­ler­tid på, at der er be­hov for at stram­me fi­nans­po­li­tik­ken og der­med brem­se hju­le­ne. fv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.