Nød­løg­ne

Weekendavisen - - Samfund -

FOL­KE­TIN­GET får ik­ke et sær­ligt an­gre­ud­valg af højt an­se­te tings­med­lem­mer, hvor mi­ni­stre i helt ek­stra­or­di­næ­re til­fæl­de kan be­ken­de, hvor­for de desvær­re var/er nødt til at und­la­de at for­tæl­le Fol­ke­tin­get sand­he­den. Ide­en, som var ud­løst af da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødsko­vs Chri­sti­a­nia-sag til­ba­ge i 2012, er fo­stret i et sær­ligt sag­kyn­digt ud­valg med tid­li­ge­re hø­jeste­rets­præ­si­dent Bør­ge Da­hl i spid­sen. Men Fol­ke­tin­gets ud­valg for for­ret­nings­or­den af­vi­ser ide­en, skri­ver Po­li­ti­ken, som har læst et ud­kast til be­ret­ning om Bør­ge Da­hl­ud­val­gets for­slag. Det be­ty­der dog ik­ke, at Bør­ge Da­hl har ar­bej­det for­gæ­ves. He­le bal­la­den blev nem­lig yder­li­ge­re for­klud­ret af, at tid­li­ge­re hø­jeste­rets­dom­mer Per Sø­ren­sen kom for ska­de at fri­ken­de da­væ­ren­de de­par­te­ments­chef An­ne Bir­git­te Axels­son og en an­den le­den­de em­beds­mand i sa­gen med hen­vis­ning til, at de hav­de le­ve- ret en und­skyl­de­lig nød­løgn for at slip­pe for Rets­ud­val­gets be­søg i Chri­sti­a­nia. Man fandt på, at po­li­ti­di­rek­tø­ren ik­ke hav­de tid, så man måt­te fin­de en an­den dag. Den san­de hi­sto­rie var, at man hav­de dybt for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om, at det vil­le væ­re for far­ligt at mø­de op net­op den dag. Det­te nød­løgns­be­greb pro­vo­ke­re­de na­tur­ligt nok Fol­ke­tin­get. Sam­me Ting må glæ­de sig over, at Bør­ge Da­hl fuld­stæn­dig af­vi­ser nød­løg­nen som gang­bar juri­disk mønt, når det gæl­der mi­ni­stres og em­beds­mænds for­valt­ning af sand­heds­plig­ten. dis

FO­TO: SCAN­PIX

In­gen nø­dud­gang i Bødsko­vsa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.