Ta­len­de tavs­hed

Weekendavisen - - Samfund -

SF-GRUP­PE­FOR­MAND Jonas Da­hl er­klæ­rer sig i en pres­se­med­del­el­se »mund­lam« over, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har skif­tet hold­ning til be­hand­lings­ga­ran­tien, så man nu støt­ter en ned­sæt­tel­se til 30 da­ge; re­ge­rin­gens lov­for­slag vil be­ty­de, at pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne får ad­gang til at del­ta­ge i ud­red­nings­ga­ran­tien. I be­tragt­ning af mund­lam­mel­sen er SFe­ren usæd­van­lig ta­len­de. Fra den or­dri­ge pres­se­med­del­el­se et par af­snit: »Jeg er mund­lam over So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ko­ven­ding. Det, som Dan­mark har brug for, er me­re støt­te til vo­res al­le sam­mens sund­heds­væ­sen – ik­ke til pri­va­te ho­spi­ta­ler. De­res op­bak­ning til en be­hand­lings­ga­ran­ti til gavn for pri­vat­ho­spi­ta­ler er en ero­de­ring af vel­færds­sam­fun­det. Jeg fat­ter ik­ke, hvor­for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil væ­re med,« ud­ta­ler Jonas Da­hl og an­fø­rer vi­de­re: »Det over­ra­sker mig ik­ke, at en Ven­stre­r­e­ge­ring som no­get af det før­ste er med til igen at pri­o­ri­te­re pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne. Den nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster var jo selv sund­heds­mi­ni­ster un­der pri­vat­ho­spi­ta­ler­nes gyldne æra i 00’er­ne. Og han ved jo om no­gen, at vej­en fra det ud­vi­de­de frie sy­ge­hus­valg til over­be­ta­ling af pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne ik­ke er sær­lig lang. Det vil jeg i hvert fald sik­re mig ik­ke gen­ta­ger sig – med el­ler uden So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes op­bak­ning.« So­ci­al­de­mo­kra­tiets ord­fø­rer, Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen, for­kla­rer den nye kurs med, at der er kom­met bed­re styr på de pri­va­tes pri­ser si­den VKre­ge­rin­gens da­ge. dis

FO­TO: SCAN­PIX

Mund­lam­me Jonas Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.