Mjøl­ner­par­kens tje­nen­de ån­der

Weekendavisen - - Samfund - Af JEP­PE MATZEN

En am­bu­lan­ce­mand knæ­ler ned ved si­den af en per­son på as­fal­ten for­an Kr­udt­tøn­den. Med gen­tag­ne tryk i bryst­kas­sen for­sø­ger han at hol­de liv i el­ler at genop­li­ve den sår­e­de mand. Men for­gæ­ves. Den 55-åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard er skudt gen­nem ryg­gen på klos hold og har mi­stet li­vet. Ger­nings­man­den er den 22-åri­ge Omar El-Hus­se­in. Godt ti mi­nut­ter for­in­den, kl. 15.32, har han an­gre­bet Kr­udt­tøn­den, hvor om­kring 45 del­ta­ge­re var for­sam­let til et de­bat­mø­de om yt­rings­fri­hed med blandt an­det den sven­ske Muham­med-teg­ner Lars Vil­ks. 28 skud nå­e­de El Hus­se­in at af­fy­re, da han tøm­te ma­ga­si­net i sin mi­li­tæ­re M95 au­to­ma­trif­fel. Po­li­ti­et be­sva­re­de il­den. Men to po­li­ti­folk er ramt af skud. To an­dre er sår­e­de af glas­skår. Omar El-Hus­se­in er flyg­tet fra ger­nings­ste­det langs Fæl­led­par­ken mod nord. Det, der si­den er be­teg­net som Dan­marks­hi­sto­ri­ens vær­ste ter­r­or­an­greb, er i gang, og i ti­mer­ne ef­ter bre­der fryg­ten sig for, at ter­r­o­ri­sten el­ler ter­r­o­ri­ster­ne skal slå til igen. Kl. 16.14 an­kom­mer Omar El-Hus­se­in iført sor­te buk­ser og jak­ke i en taxa til Mjøl­ner­par­ken. I den ene hånd bæ­rer han en af­lang sort ta­ske. Han går ind igen­nem po­r­ten til blok 3 og op i op­gang 38. Min­dre end et mi­nut se­ne­re ta­ger den 21-åri­ge Li­ban El­mi en sort Adi­das­hue på og for­la­der op­gang 36. Han går de små 15 me­ter hen til op­gang 38, ind ad dø­ren og op ad trap­pen. For­an Ibra­him Ab­bas lej­lig­hed mø­der Li­ban El­mi Omar El-Hus­se­in. Han har en sort af­lang ta­ske. De to ta­ler sam­men i om­kring to mi­nut­ter, og Omar si­ger blandt an­det, at han skal lå­ne en trø­je – en grå hæt­te­trø­je, som vi skal hø­re me­re om. Så kom­mer den 23-åri­ge Ibra­him Ab­bas ud. Ab­bas og El-Hus­se­in ta­ler sam­men på ara­bi­sk, et sprog som El­mi, der har so­ma­li­ske rød­der, ik­ke me­strer. Dog er der iføl­ge den for­kla­ring, El­mi se­ne­re af­gi­ver un­der grund­lovs­for­hør, et ara­bi­sk ord, han bi­der mær­ke i. Or­det er »Ras­hash«. Det be­ty­der ma­skin­pi­stol på ara­bi­sk, for­kla­rer han un­der grund­lovs­for­hø­ret. Knap et kvar­ter ef­ter Li­ban har mødt Omar i op­gang 38, rin­ger han kl. 16.28 på sin mo­bil­te­le­fon til 26-åri­ge Bho­stan Hos­se­in. Han sid­der ved en com­pu­ter sam­men med den 31-åri­ge Ma­h­moud Ra­bea på in­ter­netca­fe­en Power­play på Nør­re­bro­ga­de, ik­ke langt der­fra. Mi­nut­tet ef­ter Li­bans opkald går Hos­se­in og Ra­bea ind på Ek­stra Bla­dets hjem­mesi­de, og in­den for de næ­ste 12 mi­nut­ter bli­ver der og­så søgt på nyheds­me­di­er­ne BT og på Lo­cal Eye. Un­der­vejs i søg­nin­ger­ne an­kom­mer Li­ban El­mi, kl. 16.33, til Power­play. Han går hen til Hos­se­in og Ra­bea, hil­ser på og be­gyn­der at ta­le. Ra­bea ser på com­pu­ter­skær­men og ta­ger sig til ho­ve­d­et. Hos­se­in ta­ger hån­den op for­an mun­den i en tys­sen­de be­væ­gel­se, og El­mi sæt­ter sig ned på hug ved si­den af de to an­dre. Der ta­les vi­de­re, og af og til ka­stes der et blik på skær­men. Ra­bea gør en ge­stus med sin hånd. Pe­ge­fin­ger og lan­ge­mand er strakt ud, mens de an­dre fin­gre er fol­det ind. Li­ban gen­ta­ger Ra­beas ge­stus. Så rin­ger Ibra­him Ab­bas på Li­ban El­mis mo­bil­te­le­fon, og de to ta­ler sam­men i 24 se­kun­der kl. 16.37. Ef­ter et par mi­nut­ter pe­ger Ra­bea på sit hånd­led. Trio­en bry­der op og be­gi­ver sig i sam­let flok mod Mjøl­ner­par­ken. Her mø­der de Ibra­him Ab­bas, og kl. 16.52 går de al­le fi­re over par­ke­rings­a­re­a­let i ret­ning af den bold­ba­ne, som er en del af det re­kre­a­ti­ve om­rå­de langs Mjøl­ner­par­kens fi­re bo­lig­blok­ke.

Rets­sa­gen

Straf­fesa­gen om med­vir­ken til ter­r­o­ris­me er i gang i Kø­ben­havns by­ret. Over 30 be­ram­me­de rets­da­ge vil der bli­ve for­søgt ka­stet lys over, hvor­vidt de fi­re til­tal­te med for­sæt med­vir­ke­de til Omar El-Hus­se­ins ter­r­or­an­greb på sy­na­go­gen i Kø­ben­havn. De til­tal­tes med­vir­ken er iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den sket i tids­rum­met fra 16.14 den 14. fe­bru­ar 2015 og frem til kl. 00.40 den 15. fe­bru­ar, alt­så i lø­bet af knap ni ti­mer i ti­den mel­lem an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den og an­gre­bet på sy­na­go­gen. I det tids­rum har de fi­re til­tal­te, El­mi, Ab­bas, Hos­se­in og Ra­bea, al­le mødt Omar El-Hus­se­in og iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet as­si­ste­ret ham i an­gre­bet på sy­na­go­gen på for­skel­lig vis. Li­ban El­mi og Bho­stan Hos­se­in skal ha­ve bort­skaf­fet den au­to­ma­trif­fel, El-Hus­se­in brug­te ved an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den. Ibra­him Ab­bas skal blandt an­det ha­ve til­ve­je­bragt den grå hæt­te­trø­je, som El-Hus­se­in hav­de på ved an­gre­bet på sy­na­go­gen, og da han blev skudt af po­li­tiets ak­tions­styr­ke søn­dag mor­gen. Ma­h­moud Ra­bea skal ha­ve købt og vi­de­re­gi­vet en sort ta­ske, som El-Hus­se­in hav­de med sig un­der an­gre­bet, og an­kla­ge­myn­dig­he­den har og­så an­ty­det, at Ra­bea skal ha­ve frem­skaf­fet am­mu­ni­tion til de to pi­sto­ler, som El-Hus­se­in brug­te ved sy­na­go­ge­an­gre­bet. Ud over at an­kla­ge­myn­dig­he­den skal be­vi­se, at de fi­re til­tal­te rent fak­tisk har fo­re­ta­get dis­se hand­lin­ger, skal den og­så be­vi­se, at hand­lin­ger­ne er gjort med for­sæt, og at de til­tal­te så­le­des var be­vid­ste om, at de hjalp El-Hus­se­in med at be­gå et mu­ligt ter­r­or­an­greb og for ek­sem­pel ik­ke ba­re med at gem­me vå­ben væk i for­bin­del­se med et ban­de­op­gør. At de fi­re til­tal­te hand­le­de med for­sæt, vil an­kla­ge­myn­dig­he­den – kom det frem un­der før­ste rets­dag – be­vi­se ved at ta­ge den sær­li­ge og ik­ke of­te brug­te for­sæt­form, Do­lus Even­tu­a­lis, i brug. Do­lus Even­tu­a­lis dæk­ker over den la­ve­ste grad af for­sæt. Det be­ty­der, at de fi­re til­tal­te, selv­om de har ind­set el­ler væ­ret be­vid­ste om, at der var en mu­lig­hed for, at de med­vir­ke­de til et ter­r­or­an­greb, har for­holdt sig ac­cep­te­ren­de til det i de­res hand­lin­ger.

Mjøl­ner­par­ken

Om­drej­nings­punk­tet i ter­r­or­sa­gen er Mjøl­ner­par­ken på Nør­re­bro. Her er al­le fi­re til­tal­te, li­ge­som El-Hus­se­in, vok­set op. De til­tal­te ken­der hin­an­den godt el­ler er ven­ner, og de var og­så ven­ner med Omar El-Hus­se­in el­ler go­de be­kend­te. Ibra­him Ab­bas var hans na­bo. Mindst tre af de fi­re til­tal­te var for et år si­den og­så med­lem­mer af el­ler re­la­te­re­de til ind­van­drer­ban­den Bro­t­hers, der hol­der til i Mjøl­ner­par­ken. Pro­ble­mer­ne med ung­dom­skri­mi­na­li­tet i Mjøl­ner­par­ken, hvis be­bo­e­re for om­kring 90 pro­cents ved­kom­men­de er af an­den et­nisk op­rin­del­se, før­te i 2005 til, at man sat­te 230 over­våg­nings­ka­me­ra­er op. Og det er net­op vi­deo­over­våg­ning fra dis­se ka­me­ra­er og fra in­ter­netca­fe­en Power­play, som ud­gør ho­ved­par­ten af den tek­ni­ske be­vis­fø­rel­se, som indtil vi­de­re er frem­lagt i by­ret­ten. Kom­bi­ne­ret med op­lys­nin­ger om mo­bil­te­le­da­ta om for­skel­li­ge op­ring­nin­ger, og da­ta fra søg­nin­ger på især Power­plays com­pu­te­re, teg­ner de et bil­le­de af de til­tal­tes fær­den, hand­lin­ger og mu­li­ge be­vidst­hed om, hvad de med­vir­ke­de til. At Bho­stan Hos­se­in og Li­ban El­mi ef­ter at væ­re an­kom­met til Mjøl­ner­par­ken fra Power­play hjalp til med at bort­skaf­fe El-Hus­se­ins au­to­ma­trif­fel, frem­går iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den af vi­deo­over­våg­nin­gen. På bil­le­der­ne ses de to til­tal­te – nu uden Ibra­him Ab­bas og Ma­h­moud Ra­bea – gå sam­men ad en sti langs Mjøl­ner­par­kens re­kre­a­ti­ve om­rå­de. Her mø­der de to en mand i en grå trø­je el­ler over­del – som iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den er Omar El-Hus­se­in – der til­sy­ne­la­den­de over­dra­ger dem en af­lang sort ta­ske. Bho­stan Hos­se­in har i ret­ten i tors­dag in­drøm­met, at Omar stik­ker ham ger­nings­våb­net i hån­den, men har og­så sagt, at han straks prø­ve­de at gi­ve det til­ba­ge. Men Omar vil­le ik­ke ta­ge imod, og Bho­stan led­te så ef­ter et sted, hvor han kun­ne smi­de våb­net fra sig. Det for­kla­rer, at Bho­stan kl. 17.02 går med en sort af­lang ta­ske i hån­den idet han, ef­ter­fulgt af El­mi og Omar, sæt­ter kurs mod det sted, hvor po­li­ti­et se­ne­re fin­der El-Hus­se­ins au­to­ma­trif­fel. Epi­so­den med våb­net fik i øv­rigt og­så Bho­stan til at ind­se, hvad Omar var skyl­dig i. »Fra det øje­blik, så kun­ne jeg godt læg­ge to og to sam­men. Jeg hav­de set i nyhe­der­ne, hvad der var sket, og så gi­ver han mig det der,« for­kla­re­de han i ret­ten. Ti mi­nut­ter in­den Bho­stan og El­mi an­gi­ve­ligt mø­der Omar, ses den sam­me per­son i grå trø­je sam­men med Ibra­him, kl. 16.40, i et grønt om­rå­de nær Mjøl­ner­par­ken på op­ta­gel­ser fra et ka­me­ra ved Bis­peb­jerg Sta­tion. Per­so­nen i den grå trø­je hol­der no­get sort i hæn­der­ne, som iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den kun­ne væ­re iden­tisk med den sor­te jak­ke med Omars El-Hus­se­ins DNA-spor, som han hav­de på ved Kr­udt­tøn­den, og som po­li­ti­et si­den fin­der i en skral­des­pand på ste­det. Kort før Omar El-Hus­se­in iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den over­dra­ger sin sor­te ta­ske, ses Ab­bas og Ra­bea og­så på Bis­peb­jerg Sta­tion. Hvad de to til­tal­te la­ver der, er uvist, men per­so­nen i den grå trø­je ses et par mi­nut­ter for­in­den på an­dre op­ta­gel­ser lø­be over togspo­ret i sam­me om­rå­de. Af an­dre be­gi­ven­he­der i tids­rum­met derom­kring er Ra­beas tur til Føtex. Her kø­ber han en sort skul­derta­ske, som han hol­der i ven­stre hånd, da han ven­der til­ba­ge til Mjøl­ner­par­ken kl. 17.39. En til­sva­ren­de sort skul­derta­ske har Omar hæn­gen­de for­an sit bryst, da han kl. 17.50 og­så af­læg­ger be­søg i Føtex, og ta­sken er iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den iden­tisk med den ta­ske, Omar ElHus­se­in be­nyt­ter un­der an­gre­bet på sy­na­go­gen. Af an­dre for­hold, som om­hand­ler Ma­h­moud Ra­bea, er fun­det af am­mu­ni­tion un­der po­li­tiets ransag­ning af hans lej­lig­hed i for­bin­del­se med hans an­hol­del­se en må­ned ef­ter ter­r­or­an­gre­bet. Her fin­des bå­de 7.65 mil­li­me­ter am­mu­ni­tion af mær­ket Geco og en æske med 9 mil­li­me­ter pa­tro­ner af mær­ket CBC Lu­ger. Net­op de to ka­li­bre sva­rer til ka­li­bre­ne af to pi­sto­ler, som Omar El-Hus­se­in brug­te ved sy­na­go­gen. Am­mu­ni­tio­nen er ik­ke usæd­van­lig. Men an­kla­ge­ren Bo Bjer­re­gaard gjor­de un­der sin frem­læg­gel­se af sa­gen i by­ret­ten op­mærk­som på, at der i æsken med 9 mil­li­me­ter, hvor der er plads til 50 pa­tro­ner, kun var 47 pa­tro­ner og alt­så mang­le­de tre. Net­op tre 9 mil­li­me­ter CBC Lu­ger-pa­tro­ner blev iføl­ge de tek­ni­ske be­vi­ser af­fy­ret af Omar El-Hus­se­in ved sy­na­go­gen.

Do­lus Even­tu­a­lis

At Omar El-Hus­se­in hav­de ide­o­lo­gi­ske el­ler po­li­ti­ske mo­ti­ver til at be­gå ter­r­o­ris­me, her­sker der i dag ik­ke me­gen tvivl om. I hvert fald var han for­søgt ind­be­ret­tet til po­li­ti­et og PET som ra­di­ka­li­se­ret bå­de før og un­der sit fængsels­op­hold i må­ne­der­ne før an­gre­bet, og på vej­en i taxa mod Kr­udt­tøn­den slog han hen­vis­nin­ger til Kor­a­nen op på Fa­ce­book, li­ge­som han og­så svor tro­skab til Is­la­misk Stat sam­me sted. Han hav­de og­så en ko­r­an på sig, da han blev dræbt. Da Omar El-Hus­se­in an­kom­mer på Power­play kl. 21.14, lå­ner han Li­ban El­mis com­pu­ter og gi­ver sig til at sø­ge ef­ter et mu­ligt an­det mål for sit ter­r­or­an­greb. Ud over søg­nin­ger på Chri­sti­ans­borg bli­ver adres­ser med bopæl for hen­holds­vis Mo­gens Cam­re og Pe­di­ga-le­de­ren Nicolai Sen­nels og­så be­søgt. Sid­den­de iført den jak­ke, han hav­de på ved an­gre­bet på sy­na­go­gen, sort skul­derta­ske, ka­sket og tørklæ­de for an­sig­tet, sø­ger Omar og­så på en kiosk på Ve­stre­bro, der var kendt for at ha­ve solgt Char­lie Heb­do umid­del­bart ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris. Omar af­slut­ter si­ne søg­nin­ger ved sy­na­go­gen i Kø­ben­havn og den fest, som iføl­ge Mosaisk Tros­sam­funds hjem­mesi­de bli­ver af­holdt sam­me af­ten. Imens sid­der Li­ban El­mi ved si­den af og ser ind i sin egen com­pu­ter. Hvor me­get El­mi ser af Omars søg­nin­ger, ved kun han. Det sam­me gæl­der for Ibra­him Ab­bas, der stø­der til sel­ska­bet kl. 21.48, et mi­nut ef­ter Omar El-Hus­se­in har søgt på Det Jø­di­ske Hus. Un­der sit grund­lovs­for­hør for­tal­te Li­ban, at han på Ek­stra Bla­dets hjem­mesi­de hav­de set bil­le­der af ger­nings­man­den fra Kr­udt­tøn­den, og at han godt kun­ne lig­ne Omar El-Hus­se­in. Ved Li­bans grund­lovs­for­hør for­tal­te han og­så, at der i ti­den før ter­r­or­an­gre­bet gik »ryg­ter i Mjøl­ner­par­ken om, at Omar hav­de tænkt sig at la­ve no­get sky­de­ri som i Pa­ris«. Sid­ste gang, no­gen af de fi­re til­tal­te hav­de kon­takt til Omar in­den sy­na­go­ge­an­gre­bet, var på den lo­ka­le pizza­re­stau­rant. Her spi­ste Li­ban El­mi, Bho­stan Hos­se­in, Ibra­him Ab­bas sam­men med Omar, indtil han for­lod dem, om­kring en ti­mes tid før ter­r­or­an­gre­bet mod sy­na­go­gen. Iføl­ge Li­ban El­mi sag­de Omar, at han skul­le hjem og slap­pe af. Men Omar bli­ver si­den set cyk­le rundt i det in­dre Kø­be­havn, in­den han kl. 00.45 slår til mod sy­na­go­gen og dræ­ber Dan Uzan. En halv ti­mes tid der­ef­ter, kl. 01.14, går Ibra­him Ab­bas ind på Power­play. Her sø­ger han to gan­ge på Muham­med­teg­nin­ger­ne, in­den han kl. 01.20 og kl. 01.24 ad to om­gan­ge rin­ger til Li­ban El­mi. Der­ef­ter sø­ger Ab­bas blandt an­det på Vil­ks, in­den Li­ban El­mi an­kom­mer kl. 01.44. Mi­nut­tet ef­ter an­kom­mer Omar El-Hus­se­in, nu ik­ke læn­ge­re iført den jak­ke, han hav­de på un­der an­gre­bet ved sy­na­go­gen, men i ste­det iført den grå hæt­te­trø­je. Sam­men går de tre ind i et til­stø­de­n­de lo­kal, hvor de hil­ser på hin­an­den med skul­der­klap og kram. Her­ef­ter går de vi­de­re ind i Power­plays så­kald­te VIP-rum. På vej ind i rum­met sluk­ker de for ly­set i rum­met, men vi­deo­ka­me­ra­et vi­ser al­li­ge­vel ty­de­ligt, hvor Omar El-Hus­se­in ta­ger en fin­ger i vej­ret, hvor­ef­ter Ibra­him Ab­bas gør det sam­me. Der­ef­ter er øje­blik­ket Omars. Han har or­det og for­tæl­ler, og på et tids­punkt knæk­ker Ab­bas for­over i grin, hvor­ef­ter han ta­ger et par dan­se­trin.

De fi­re ter­ror-til­tal­te, som er mistænkt for at as­si­ste­re Omar El-Hus­se­in. Fra ven­stre: 26-åri­ge Bho­stan Hos­se­in, 23-åri­ge Ibra­him Kha­lil Ab­bas, den 20-åri­ge Li­ban El­mi og den 31-åri­ge Ma­h­moud Ra­bea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.