Ukrai­nes håb

Weekendavisen - - Udland - Af AN­DREY KAZANKOV

IU­krai­ne ser man­ge Na­di­ja Sav­tjen­ko som en pa­tri­o­tisk helt. Den 34-åri­ge pi­lot, der har be­fun­det sig i rus­sisk fan­gen­skab si­den ju­ni 2014, er ble­vet hyl­det af præ­si­dent Pe­tro Por­osjen­ko, ble­vet valgt til par­la­men­tet in ab­sen­tia og ud­nævnt til ukrainsk re­præ­sen­tant i Eu­ro­pa­rå­dets Par­la­men­ta­ri­ske For­sam­ling. Den selvsik­re kvin­de med det il­tre, ukrain­ske tem­pe­ra­ment er et na­tio­nalt sym­bol i lan­det, der blev of­fer for den rus­si­ske over­magt, men har næg­tet at op­gi­ve kam­pen. Sym­bo­lik­ken bli­ver ik­ke min­dre af, at Sav­tjen­kos for­navn be­ty­der »håb« på ukrainsk. I Rusland ser man­ge der­i­mod Na­di­ja Sav­tjen­ko som en ky­nisk mor­der og et ek­sem­pel på Ukrai­nes ha­sti­ge for­fald. For det før­ste var pi­lo­ten, som an­kla­ges for med­vir­ken til drab på to rus­si­ske jour­na­li­ster, med­lem af den na­tio­na­li­sti­ske Ai­dar-mi­lits, der har kæm­pet mod pro-rus­si­ske se­pa­ra­ti­ster i Østu­krai­ne. For det an­det har hun un­der rets­sa­gen of­te valgt at sva­re på spørgs­mål og kom­me med be­læ­rin­ger på ukrainsk, selv­om hun ta­ler per­fekt rus­sisk. For det tred­je er hun som kvin­de­lig mi­li­tær­pi­lot en re­præ­sen­tant for det i Ve­sten ud­bred­te, men i Rusland mar­gi­na­li­se­re­de ide­al om li­ge­stil­ling mel­lem kvin­der og mænd. En­de­lig har hun væ­ret ud­sendt i Irak, hvor hun set med of­fi­ci­el­le rus­si­ske bril­ler var med til at kæm­pe for ame­ri­kan­ske in­ter­es­ser. Rets­sa­gen mod Sav­tjen­ko be­gynd­te i sep­tem­ber 2015 og skal ef­ter pla­nen af­slut­tes i star­ten af næ­ste uge, hvor dom­men ven­tes af­sagt den 21.-22. marts. Sa­gen er af men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner og uden­land­ske iagt­ta­ge­re ble­vet for­dømt som en sku­e­pro­ces, og USAs uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry samt EUs uden­rigs­re­præ­sen­tant Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni har op­for­dret Rusland til at løsla­de Sav­tjen­ko. Pi­lo­tens rus­si­ske for­svar­sad­vo­kat Il­ja Novi­kov tviv­ler ik­ke på Na­di­ja Sav­tjen­kos uskyld, men er over­be­vist om, at hans kli­ent får en dom, der en­ten vil sva­re til an­kla­ger­nes krav om 23 års fængsel el­ler vil kom­me me­get tæt på den­ne straf. »Ef­ter­for­sker­ne har jo for lang tid si­den er­klæ­ret, at hun er skyl­dig. Og li­ge­som Pu­tin ta­ger ef­ter­for­sker­ne al­drig fejl i Rusland,« si­ger Novi­kov sar­ka­stisk til We­e­ken­da­vi­sen.

Dømt i me­di­er­ne

Sav­tjen­ko står an­kla­get for at ha­ve med­vir­ket til drab på to jour­na­li­ster fra den rus­si­ske me­die­kon­cern VGTRK, som mi­ste­de li­vet den 17. ju­ni 2014, da de blev ramt un­der et for­modet mor­te­ran­greb nær by­en Me­tal­list, nord for Lu­gansk, et af de østu­krain­ske op­rø­re­res ho­ved­sæ­der. Sav­tjen­ko var an­gi­ve­ligt ar­til­le­riob­ser­va­tør og sør­ge­de iføl­ge an­kla­ger­ne for, at il­den blev ret­tet mod net­op det sted, hvor jour­na­li­ster­ne be­fandt sig. Sam­me dag blev Sav­tjen­ko an­holdt og fil­met af op­rø­rer­ne. Der blev lagt mær­ke til den of­fent­lig­gjor­te vi­deo, for­di den kort­hå­re­de kvin­de mo­digt be­sva­re­de al­le spørgs­mål med en hård stem­me, selv­om hun var i fa­re for at bli­ve foru­lem­pet, tor­tu­re­ret el­ler end­da dræbt. Hvad der ske­te ef­ter­føl­gen­de, er de rus­si­ske myn­dig­he­der og Sav­tjen­ko me­get ue­ni­ge om. Iføl­ge Na­di­ja Sav­tjen­ko fik hun en sæk over ho­ve­d­et og blev kørt ind i Rusland mod sin vil­je. Iføl­ge Ruslands ef­ter­forsk­nings­ko­mité blev Sav­tjen­ko løsladt af op­rø­rer­ne, og i ste­det for at ven­de til­ba­ge til de Ki­jev-tro styr­ker valg­te hun an­gi­ve­ligt at kryd­se den ukrainsk-rus­si­ske græn­se den 23. ju­ni. Først en uge se­ne­re, den 30. ju­ni, blev hun an­holdt, for­kla­re­de ko­mitéens chef, Vla­di­mir Pu­tins gam­le stu­di­e­kam­me­rat Alek­s­an­dr Ba­s­try­kin, i et in­ter­view med avi­sen Ros­si­jska­ja Ga­ze­ta den 9. sep­tem­ber sid­ste år. Sam­me for­kla­ring blev se­ne­re gen­ta­get af an­kla­ger­ne og de­res vid­ner un­der rets­sa­gen. An­kla­ger­nes te­o­ri vir­ker ik­ke helt lo­gisk. For når de pro-rus­si­ske op­rø­re­re har fri­gi­vet fjen­dens sol­da­ter, er det som re­gel kun sket for at ud­veks­le dem med eg­ne til­fan­ge­tag­ne folk. Men i Sav­tjen­kos til­fæl­de skul­le de ba­re ha­ve la­det hen­de gå. Li­ge så mær­ke­ligt er det, at Sav­tjen­ko rej­ste til Rusland – og end­da uden at kon­tak­te sin fa­mi­lie, der var ude af sig selv af be­kym­ring. Al­li­ge­vel har et fler­tal af rus­se­re in­tet pro­blem med at tro på ef­ter­ret­nings- og an­kla­ge­myn­dig­he­der­ne, for­kla­rer Sav­tjen­kos ad­vo­kat, Il­ja Novi­kov. »De får at vi­de, at hun må­ske i vir­ke­lig­he­den kryd­se­de græn­sen for at ud­fø­re et an­greb på rus­sisk jord,« for­tæl­ler han. »Man­ge rus­se­re ser kun tv og gør ik­ke et selv­stæn­digt for­søg på at fin­de ud af, hvor­dan det he­le egent­lig hæn­ger sam­men ved at læ­se om det på net­tet. Dis­se men­ne­sker er over­be­vi­ste om, at Sav­tjen­ko er en mor­der,« si­ger ad­vo­ka­ten. »Da an­kla­ge­ren spurg­te Sav­tjen­ko, om hun no­gen­sin­de hav­de dræbt no­gen, sva­re­de hun, at hun jo var en sol­dat og der­for hav­de gjort det. I de rus­si­ske me­di­er blev det så præ­sen­te­ret, som om hun er­kend­te sin skyld i dra­bet på de rus­si­ske jour­na­li­ster. De gad ik­ke en­gang udtæn­ke en el­ler an­den raf­fi­ne­ret for­kla­ring, men nø­je­des med at brin­ge en grov løgn.«

Pres fra Ve­sten

De rus­si­ske an­kla­ge­myn­dig­he­der har el­lers væ­ret dyg­ti­ge til at kom­me med kre­a­ti­ve for­kla­rin­ger, når de skul­le lap­pe de hul­ler, som ef­ter­for­sker­ne hav­de ef­ter­ladt. For ek­sem­pel vi­ste det sig, at Sav­tjen­ko umu­ligt kun­ne ha­ve set jour­na­li­ster­ne og de op­rø­re­re, de var sam­men med, for­di hun be­fandt sig langt væk fra dem. Pro­ble­met blev løst ved at fast­slå, at hun kun­ne ha­ve kla­tret op på en høj te­le­mast, hvor­fra hun kun­ne kig­ge over træ­er­ne i om­rå­det og an­gi­ve­ligt se for­skel på jour­na­li­ster og sol­da­ter på fle­re ki­lo­me­ters af­stand. Og­så da­ta fra det ukrain­ske te­le­sel­skab, som re­gi­stre­re­de pi­lo­tens mo­bil­te­le­fon, pe­ger på, at Sav­tjen­ko re­elt be­fandt sig langt fra det sted, hvor jour­na­li­ster­ne blev dræbt. Så­dan­ne de­tal­jer har dog ik­ke for­hin­dret ef­ter­forsk­nings­ko­mitéens tals­mand Vla­di­mir Mar­kin i at fast­slå, at ef­ter­for­sker­ne har sam­let »uomt­vi­ste­li­ge be­vi­ser« i sa­gen. We­e­ken­da­vi­sen har for­søgt at få ef­ter­forsk­nings­ko­mitéen til at for­hol­de sig til hul­ler i be­vis­fø­rel­sen, men har kun få­et et skrift­ligt svar, hvori det fast­slås, at »op­lys­nin­ger om den fo­re­lø­bi­ge ef­ter­forsk­ning ik­ke kan of­fent­lig­gø­res«. I ste­det for at sat­se på, at Sav­tjen­ko vil bli­ve ren­set i det rus­si­ske rets­sy­stem, har for­svar­sad­vo­kat Il­ja Novi­kov ap­pel­le­ret til ud­lan­det. Han hå­ber, at pres­set fra EU og USA kan få Vla­di­mir Pu­tin til at be­slut­te, at Na­di­ja Sav­tjen­ko skal ud­le­ve­res til Ukrai­ne – ek­sem­pel­vis ved at ud­veks­le hen­de med to for­mode­de sol­da­ter fra rus­si­ske spe­ci­alstyr­ker, der blev ta­get til fan­ge un­der kam­pe­ne i Østu­krai­ne for knap et år si­den. Det er dog langt­fra sik­kert, at Vla­di­mir Pu­tin vil kom­me de uden­land­ske kri­ti­ke­re i mø­de, selv­om det er sket tid­li­ge­re, si­ger Claus Mat­hie­sen, lek­tor i rus­sisk sprog, kul­tur og mi­li­tæ­re re­la­tio­ner på For­svar­sa­ka­de­mi­et. »Vi så no­get i den stil i for­bin­del­se med vin­te­r­o­lym­pi­a­den i So­tji i 2014, da rus­ser­ne løslod Mik­hail Kho­dor­ko­vskij og kvin­der­ne fra Pus­sy Ri­ot. Det var dog til­sy­ne­la­den­de en del af en stør­re char­meof­fen­siv i for­bin­del­se med le­ge­ne, og der er kom­met så me­get ondt blod si­den, at hun kan kom­me til at op­hol­de sig i et rus­sisk fængsel tem­me­lig læn­ge, må­ske end­da i et pænt an­tal år,« vur­de­rer Claus Mat­hie­sen. »Men hvis man be­gyn­der at nær­me sig en løs­ning om­kring si­tu­a­tio­nen i Østu­krai­ne, så kun­ne man godt fo­re­stil­le sig, at hun blev gen­stand for en ud­veks­ling el­ler byt­te­han­del, el­ler at hun må­ske end­da blev benå­det,« si­ger han. Na­di­ja Sav­tjen­kos chan­cer for at bli­ve løsladt er næp­pe ble­vet stør­re som føl­ge af hen­des op­træ­den un­der rets­sa­gen. Hun har ik­ke på­ta­get sig of­fer­rol­len, men har der­i­mod he­le ti­den frem­stå­et som en stærk per­son­lig­hed, som det rus­si­ske sy­stem ik­ke har væ­ret i stand til at knæk­ke. Un­der sin af­slut­ten­de ta­le i ret­ten i sid­ste uge lan­ge­de Sav­tjen­ko ud ef­ter Ruslands »to­ta­li­tæ­re re­gi­me«, in­den hun til sidst vi­ste en fuck­fin­ger til dom­mer­ne.

Fle­re ukrain­ske fan­ger

Mens Sav­tjen­ko-sa­gen har på­kaldt sig det in­ter­na­tio­na­le sam­funds op­mærk­som­hed, har an­dre ak­tu­el­le sa­ger mod ukrai­ne­re i Rusland få­et langt min­dre pres­se­dæk­ning. I den rus­si­ske del­re­pu­blik Tje­tje­ni­en er Ni­ko­laj Kar­pjuk og Sta­nislav Klykh ek­sem­pel­vis for ny­lig ble­vet an­kla­get for at ha­ve dræbt 30 rus­si­ske sol­da­ter un­der den før­ste rus­sisk-tje­tjen­ske krig i mid­ten af 1990er­ne. Kar­pjuk, en kendt ukrainsk na­tio­na­list, rej­ste til Rusland i marts 2014, da den na­tio­na­li­sti­ske be­væ­gel­se Høj­re Sek­tor an­gi­ve­ligt blev kon­tak­tet af rus­si­ske ef­ter­ret­nings­folk, der ger­ne vil­le dis­ku­te­re si­tu­a­tio­nen på Krim. Da Kar­pjuk an­kom til Rusland, blev han imid­ler­tid an­holdt. Fem må­ne­der se­ne­re, i au­gust 2014, blev Klykh og­så an­holdt, da han var på be­søg hos en kvin­de i Rusland. Iføl­ge Kar­pjuk og Klykh, som næg­ter sig skyl­di­ge, er de blandt an­det ble­vet ud­sat for tor­tur og tvun­get til at skri­ve un­der på, at fle­re af de nu­væ­ren­de ukrain­ske top­po­li­ti­ke­re kæm­pe­de mod rus­ser­ne i Tje­tje­ni­en for 20 år si­den. Den an­er­kend­te rus­si­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tion Me­mo­ri­al be­trag­ter bå­de Kar­pjuk, Klykh og Sav­tjen­ko som po­li­ti­ske fan­ger. In­gen kan med sik­ker­hed si­ge, hvor man­ge ukrain­ske fan­ger der li­ge nu be­fin­der sig i Rusland, men det dre­jer sig i hvert fald om fle­re hund­re­de per­so­ner, vur­de­rer An­na Ivin­ska, rå­d­gi­ver i or­ga­ni­sa­tio­nen Ukrai­nes Ver­dens­kon­gres, en ngo for ek­sil-ukrai­ne­re. »Det er lyk­ke­des os at få nog­le af dem til­ba­ge, men de f le­ste er sta­dig i Rusland, og of­te be­næg­ter de rus­si­ske myn­dig­he­der, at de over­ho­ve­det ken­der no­get til dis­se men­ne­sker, når vi hen­ven­der os til myn­dig­he­der­ne di­rek­te el­ler via rus­si­ske men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­ner,« si­ger Ivin­ska.

FO­TO: REU­TERS

Na­di­ja Sav­tjen­ko har frem­stå­et stærk un­der rets­sa­gen i Rusland – i sin af­slut­ten­de ta­le lan­ge­de hun ud ef­ter lan­dets »to­ta­li­tæ­re re­gi­me«. Her ses den 34-åri­ge pi­lot i rets­sa­len, hvor hun er in­despær­ret bag glas­ru­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.