Fra fron­ten til for­hand­lings­bor­det

Weekendavisen - - Udland - Af PER­NIL­LE BRAMMING

Mod al­le for­vent­nin­ger er der tændt et håb om, at bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en kan få en en­de. Den næ­sten fem år lan­ge krig har ko­stet mindst 80.000 ci­vi­le sy­re­re li­vet, mens om­trent 100.000 sol­da­ter og mi­lits­folk er ble­vet dræbt i kam­pen for Bas­har al-As­sads re­gi­me og no­gen­lun­de det sam­me an­tal i kam­pen mod re­gi­met el­ler mod Is­la­misk Stat. Om­kring to mil­li­o­ner men­ne­sker er ble­vet sår­et, og fle­re end ti mil­li­o­ner er sendt på flugt iføl­ge Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights. Uan­set hvor spin­kelt hå­bet måt­te væ­re, og hvor man­ge for­hin­drin­ger, der sy­nes at stå i kø for­u­de, er den se­ne­ste ud­vik­ling ud­tryk for en af­gø­ren­de æn­dring. Et før­ste lil­le lys­punkt har væ­ret, at af­ta­len om at »indstil­le fjendt­lig­he­der«, som trå­d­te i kraft for tre uger si­den, har vist sig at hol­de langt bed­re end for­ven­tet og gjort det mu­ligt at brin­ge nød­hjælp ind i lan­det til den sy­ri­ske be­folk­ning. Det er et re­sul­tat af, at USA og Rusland er be­gyndt at sam­ar­bej­de, og­så i FNs Sik­ker­heds­råd, og at 18 lan­de del­ta­ger i ar­bejds­grup­per, ned­sat i for­bin­del­se med af­ta­len om at indstil­le fjendt­lig­he­der. Det be­ty­der, at man i de freds­for­hand­lin­ger, der blev ind­ledt i man­dags i Genève, kan be­nyt­te »me­ka­nis­mer«, som man ik­ke hidtil har haft til rå­dig­hed, for­kla­re­de FNs sær­li­ge ud­sen­ding, den svensk-ita­li­en­ske diplo­mat Staf­fan de Mis­tu­ra, på et pres­se­mø­de i tirs­dags. Iføl­ge den FN-re­so­lu­tion, som af­ta­len om at indstil­le fjendt­lig­he­der­ne re­fe­re­rer til, på­hvi­ler det og­så det sy­ri­ske re­gi­me at løsla­de al­le po­li­ti­ske fan­ger. På det punkt er der ik­ke sket no­gen som helst frem­skridt – tværtimod me­nes det, at re­gi­met hen­ret­ter om­trent 50 fan­ger hver dag. Den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tins me­get over­ra­sken­de mel­ding i den­ne uge om, at han vil træk­ke en del af de væb­ne­de rus­si­ske styr­ker ud af Sy­ri­en, har og­så bi­dra­get til en vis op­ti­mis­me iføl­ge Staf­fan de Mis­tu­ra. Mindst 15 af de om­trent 36 ja­ger­bom­be­re, som rus­ser­ne me­nes at ha­ve sat ind i Sy­ri­en i au­gust sid­ste år, skal iføl­ge Reu­ters væ­re flø­jet ud af lan­det. Det rus­si­ske mi­li­tær vil bi­be­hol­de si­ne to ba­ser i lan­det såvel som om­kring 1.000 mi­li­tær­folk, hvoraf den ene halv­del si­ges at væ­re mi­li­tæ­re rå­d­gi­ve­re. Der­til kom­mer et lil­le an­tal kamp­trop­per. Rus­ser­ne ser og­så ud til at la­de de­res avan­ce­re­de luft­for­svars­sy­stem for­bli­ve ope­ra­tio­nelt og kan der­med fort­sat sik­re det sy­ri­ske luftrum. Om nød­ven­digt kan det rus­si­ske mi­li­tær li­ge­le­des kom­me al-As­sad-re­gi­met til und­sæt­ning ved blandt an­det at af­fy­re kryd­ser­mis­si­ler fra krigs­ski­be i Det Ka­spi­ske Hav el­ler sen­de bom­be­fly af sted fra ba­ser i Rusland.

Kremls hen­sig­ter

Vla­di­mir Pu­tins or­dre om del­vis til­ba­ge­træk­ning skal ses som ud­tryk for, at han se­ri­øst øn­sker at af­slut­te bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en, me­ner en højt­stå­en­de diplo­mat, som The Gu­ar­di­an har talt med i Genève: »Rus­ser­ne har styr­ket As­sads po­si­tion nok til, at han kan sæt­te sig til for­hand­lings­bor­det og væ­re til­nær­mel­ses­vis jævn­byr­dig, men de øn­sker, at kri­gen slut­ter,« si­ger den ano­ny­mi­se­re­de diplo­mat blandt an­det. Diplo­ma­ter i Genève vur­de­rer og­så, at rus­ser­nes over­ord­ne­de mål er at be­va­re de­res ind­fly­del­se i Sy­ri­en, og at de har ind­set, at Bas­har al-As­sad bli­ver nødt til at træ­de til­ba­ge før el­ler si­den, el­lers vil kon­flik­ten for­bli­ve uløst. Der­for for­ven­tes det, at rus­ser­ne vil læg­ge pres på Bas­har al-As­sad for at få ham til at ac­cep­te­re at af­gi­ve magt som et led i freds­for­hand­lin­ger­ne, skri­ver The Gu­ar­di­an. Of­fi­ci­elt ser det iran­ske præ­stesty­re den del­vi­se rus­si­ske til­ba­ge­træk­ning som et po­si­tivt skridt. Iføl­ge Ali Ak­bar Velay­a­ti, der er uden­rigs­po­li­tisk rå­d­gi­ver for den øver­ste le­der, Ay­a­tol­lah Ali Kha­me­nei, er der ik­ke sket no­gen æn­drin­ger i sa­m­ar­bej­det mel­lem Rusland, det sy­ri­ske re­gi­me og Iran. Hvad an­går land­trop­per, er Bas­har al-As­sad fuld­stæn­digt af­hæn­gig af Iran. Sy­ri­ens hær me­nes at væ­re skrum­pet fra 300.000 mand til nu kun at tæl­le om­kring 80.000 mand. Det skyl­des dels sto­re tab, dels de­ser­te­ring og ud­mat­tel­se. Of­fen­si­ven i om­rå­det mel­lem Alep­po og Ha­ma, som blev ind­ledt i ef­ter­å­ret med rus­sisk luft­støt­te, og hvis suc­ces har vendt krigs­lyk­ken for det sy­ri­ske re­gi­me, fo­re­gik un­der le­del­se af den øver­st­kom­man­de­ren­de for den iran­ske re­vo­lu­tions­gar­de, Qa­sim Su­lei­ma­ni. Vif­ten af mi­lit­ser, der kæm­pe­de un­der of­fen­si­ven, tal­te de tre iraki­ske shia-mi­lit­ser Ha­ra­kat al-Nuja­ba, Sa­raya al-Khora­sa­ni og Ka­ta’ib Hez­bol­lah, den af­g­han­ske shia-mi­lits Liwa al-Fa­te­miyun og en sy­risk Hiz­bol­lah-grup­pe, Quwat al-Ridha. Al­le er træ­net og fi­nan­si­e­ret af den iran­ske re­vo­lu­tions­gar­de. Sagt med an­dre ord har Bas­har al-As­sad ik­ke selv magt til at her­ske over Sy­ri­en. Den bri­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ster Phil­lip Ham­mond har for ny­lig end­nu en gang un­der­stre­get, at »Der kan ik­ke kom­me fred i Sy­ri­en, mens As­sad er ved mag­ten«. Men hvem der så kan træ­de i Bas­har al-As­sads sted, har læn­ge væ­ret et åbent spørgs­mål. Det er det fort­sat, men når der nu er et spi­ren­de håb om en løs­ning, skyl­des det og­så, at det er lyk­ke­des op­po­si­tio­nen at sam­le et hold af per­so­ner i den så­kald­te Hø­je­re For­hand­lings­ko­mité, som hver især har stor op­bak­ning fra vig­ti­ge de­le af den sy­ri­ske op­po­si­tion. Det ske­te på et stort mø­de i den sau­di­a­ra­bi­ske ho­ved­stad Riy­adh i de­cem­ber må­ned. For­hand­lings­ko­mitéen tæl­ler fle­re for­hen­væ­ren­de sy­ri­ske mi­ni­stre og af­hop­pe­de, højt­stå­en­de mi­li­tær­per­so­ner såvel som kend­te men­ne­ske­ret­tig­heds­ak­ti­vi­ster og po­li­ti­ke­re.

Op­po­si­tio­nens folk

Sær­ligt kon­tro­ver­si­elt er dog val­get af Mo­ham­med Al­loush, som er po­li­tisk le­der af den sau­disk-støt­te­de, is­la­mi­sti­ske op­rørs­grup­pe Jaysh al-Is­lam. Hans fæt­ter, Za­hran Al­loush, der var mi­li­tær le­der af Jaysh al-Is­lam, blev dræbt un­der et rus­sisk luf­tan­greb i sid­ste må­ned. Rusland an­ser Jaysh al-Is­lam for at væ­re en ter­r­or­grup­pe. Mi­lit­sen Jabhat al-Nus­ra, al-Qa­e­das af­de­ling i Sy­ri­en, er ik­ke re­præ­sen­te­ret i For­hand­lings­ko­mitéen, og det er det kur­di­ske par­ti PYD og dets mi­li­tæ­re or­ga­ni­sa­tion YPG, som er en af­de­ling af det tyr­ki­ske PKK, hel­ler ik­ke. På det før­ste mø­de med Staf­fan de Mis­tu­ra i tirs­dags kun­ne For­hand­lings­ko­mitéen over­ræk­ke ham et pa­pir, der op­reg­ne­de de le­den­de prin­cip­per, som man skal føl­ge i over­gangs­fa­sen, og når man ska­ber grund­la­get for det nye Sy­ri­en. Re­gi­mets for­hand­lings­de­le­ga­tion me­nes og­så at ha­ve over­rakt et pa­pir til Staf­fan de Mis­tu­ra, og det be­ty­der, at FN-diplo­ma­ten og hans rå­d­gi­ve­re nu kan ar­bej­de på at få par­ter­ne til at nær­me sig hin­an­den, så der på et tids­punkt kan bli­ve grund­lag for di­rek­te mø­der. Der er fo­re­lø­big plan­lagt tre run­der af for­hand­lin­ger, hver af to ugers va­rig­hed. End­nu en grund til, at hå­bet spi­rer, er, at den sy­ri­ske be­folk­ning straks genop­tog fre­dags­de­mon­stra­tio­ner­ne for fred, fri­hed og de­mo­kra­ti, så snart våb­ne­ne tav. Den fjer­de marts var der ska­rer af syn­gen­de og dan­sen­de de­mon­stran­ter 104 ste­der i Sy­ri­en, her­un­der og­så i de by­er og om­rå­der, hvor ra­bi­a­te sun­ni-mi­lit­ser stræ­ber ef­ter at op­ret­te for­skel­li­ge for­mer for så­kaldt is­la­misk sty­re. Jabhat al-Nus­ra har be­or­dret, at folk kun må svin­ge med grup­pens sor­te flag, men uden held: »Din sjæl væ­re for­ban­det, Jo­la­ni,« ly­der en slags­ang nu mod Jabhat al-Nus­ras le­der, Abu Mo­ham­mad al-Jo­la­ni. Bas­har al-As­sad får sam­me be­sked som for fem år si­den: Skrid.

FO­TO: AFP PHOTO / PHI­LIP­PE DESMAZES

FN-diplo­ma­ten Staf­fan de Mis­tu­ra skal ha­ve få­et over­dra­get såvel op­po­si­tio­nens som re­gi­mets krav og øn­sker til, hvor­dan Sy­ri­en skal ind­ret­tes ef­ter kri­gen. Nu ar­bej­der Mis­tu­ra på at få etab­le­ret et grund­lag for di­rek­te mø­der mel­lem par­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.