Den al­men­nyt­ti­ge dans

Weekendavisen - - Opinion - Af PER PA­LU­DAN HAN­SEN

for­mand for Dansk Fol­ke­op­lys­nings Sam­råd

I et ind­læg i WA den 11. marts gi­ver Tom­my Havd­rup fra De Dan­ske Dan­sesko­ler fol­ke­op­lys­nin­gen an­sva­ret for, at pri­va­te dan­sesko­ler luk­ker. Han på­står, at dan­sesko­ler­ne kon­kur­re­rer med fol­ke­op­ly­sen­de for­e­nin­ger på et »fri­tids­mar­ked«. Det har han fuld­kom­men mis­for­stå­et. De fol­ke­op­ly­sen­de for­e­nin­ger får ik­ke kom­mu­nal støt­te for at til­by­de dans, or­ga­ni­se­re fit­ness el­ler un­der­vi­se i ita­li­ensk. Vi får vo­res støt­te, for­di vi til­by­der ak­ti­vi­te­ter med et fol­ke­op­ly­sen­de ind­hold, der ud­vik­ler ak­ti­ve med­bor­ge­re og bi­dra­ger til at høj­ne den de­mo­kra­ti­ske dan­nel­se i be­folk­nin­gen. Som borg­meste­ren i Hø­je Taa­strup, Mi­cha­el Zieg­ler (K), sag­de for ny­lig til en lo­ka­la­vis: »Vi har et me­get ak­tivt for­e­nings­liv og man­ge en­ga­ge­re­de fri­vil­li­ge, der hver dag gør en stor for­skel her i kom­mu­nen, og det skal vi vær­ne om og sik­re, at de bli­ver ved med, og de læ­rer der­med at ind­gå i sam­fun­det. Det er her, at for­e­nin­ger­ne ad­skil­ler sig fra for ek­sem­pel fit­nes­scen­tre.« Her kun­ne han li­ge så godt ha­ve sagt pri­va­te dan­sesko­ler. Da­væ­ren­de kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved (R) prø­ve­de og­så at for­kla­re Tom­my Havd­rup det, da spørgs­må­let på hans for­an­led­ning blev rejst i Fol­ke­tin­gets Kul­tur­ud­valg for et par år si­den: »De pri­va­te virk­som­he­der kan frit be­stem­me ram­mer­ne for de­res vir­ke og kan ge­ne­re­re en ind­tje­ning til eje­ren på mar­keds­mæs­si­ge vil­kår, mens den fol­ke­op­ly­sen­de for­e­ning er un­der­lagt en lang ræk­ke krav og be­tin­gel­ser om blandt an­det de­mo­kra­tisk op­byg­ning, de­mo­kra­tisk valgt be­sty­rel­se og ak­tivt med­lem­skab, samt at for­e­nin­gen skal ha­ve en al­men­nyt­tig virk­som­hed. Den fol­ke­op­ly­sen­de for­e­ning har til­li­ge et over­ord­net for­mål om at bi­dra­ge til med­lem­mer­nes for­stå­el­se af de­mo­kra­ti og ak­tivt med­bor­ger­skab. Der er der­for en væ­sent­lig for­skel mel­lem en pri­vat virk­som­hed og en fol­ke­op­ly­sen­de for­e­ning, uan­set at der i beg­ge til­fæl­de til­by­des sam­me ak­ti­vi­te­ter.« Hvis dan­sesko­ler­ne vil or­ga­ni­se­re sig de­mo­kra­tisk, fun­ge­re som en al­men­nyt­tig virk­som­hed og bi­dra­ge til med­lem­mer­nes for­stå­el­se af de­mo­kra­ti og ak­tivt med­bor­ger­skab, så skal de væ­re så vel­kom­ne i fol­ke­op­lys­nin­gens fæl­les­ska­ber. Men jeg tror ik­ke, at Tom­my Havd­rup vil ha­ve det be­svær ved at ar­bej­de de­mo­kra­tisk, som gør fol­ke­op­lys­nin­gen støt­te­be­ret­ti­get – i mod­sæt­ning til Havd­rups dan­sesko­le. Jeg sy­nes, at Tom­my Havd­rup skal tør­re øj­ne­ne og væ­re glad. Glad for, at han kan dri­ve sin virk­som­hed og hø­ste et over­skud uden be­svæ­ret med de­mo­kra­ti og valg. Glad for, at in­gen kræ­ver et al­ment dan­nen­de og fol­ke­op­ly­sen­de ind­hold i hans ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.