Den tred­je front

Weekendavisen - - Opinion -

IEl­fen­ben­sky­sten sid­ste we­e­kend blev 18 men­ne­sker dræbt af ter­r­o­ri­ster. Kun fi­re af of­re­ne var turi­ster. AQIM, Al Qai­da i is­la­misk Mag­hreb, har ta­get an­svar for an­gre­bet. Fle­re øjen­vid­ner for­tæl­ler dog, hvor­dan dis­se an­gi­ve­ligt ret­tro­en­de gik på bar og drak øl, før de drog vi­de­re til de tre ho­tel­ler og ba­de­stran­de­ne, som de be­strøg med ma­skin­pi­sto­ler. Ho­tel­ler og ba­de­stran­de er na­tur­lig­vis til­holds­sted for bed­re folks børn, ind­fød­te som ud­læn­din­ge, som i El­fen­ben­sky­sten ho­ved­sa­ge­lig er fransk­mænd. AQIM blev el­lers be­trag­tet som no­gen­lun­de ud­s­let­tet af en fransk of­fen­siv i det nord­li­ge Ma­li og ind i den al­gi­er­ske ør­ken. Det var der­u­de, den lig­nen­de grup­pe Al Mou­ra­bi­to­un tog et helt olie­felt med an­sat­te som gids­ler; ved den lej­lig­hed dø­de et halvt hund­re­de men­ne­sker.

har de se­ne­re år op­le­vet en ræk­ke af sta­dig hyp­pi­ge­re ter­r­or­an­greb. I Ni­ge­ria fra den is­la­mi­sti­ske Boko Ha­ram, hvis navn be­ty­der sko­le­for­bud, og i Se­ne­gal, Bur­ki­na Fa­so og nu El­fen­ben­sky­sten fra AQIM. Der er for­ly­den­der om, at AQIM og Al Mou­ra­bi­to­un har slå­et sig sam­men el­ler i hvert fald ko­or­di­ne­ret de­res ak­tio­ner. Og der er stær­ke for­ly­den­der om, at de to grup­per for­sø­ger at etab­le­re en ko­or­di­ne­ring og­så med Boko Ha­ram. Des­u­den for­ly­der det jævn­ligt, at dis­se grup­per har for­bin­del­ser på den an­den si­de af Afri­ka, blandt Al Sha­baab. Og en af de dræb­te at­ten­tat­mænd i Pa­ris 13. novem­ber sid­ste år er ble­vet po­si­tivt iden­ti­fi­ce­ret som tid­li­ge­re med­lem af AQIM i Ma­li. Der er ik­ke no­get fjent ved dra­be­ne i El­fen­ben­sky­sten. for­bin­del­ser­ne på den­ne må­de i or­den mel­lem al­le tæn­ke­li­ge ji­ha­di­ster, så er den ene­ste rig­ti­ge trøst, at de no­to­risk har svært ved at enes. Sa­gen er, at man­ge af grup­per­ne egent­lig er en slags rø­ver­ba­ro­ner, der dyr­ker bort­fø­rel­ser som for­ret­ning. En­dog Is­la­misk Stat, der for­sø­ger at po­se­re som en ord­net stats­dan­nel­se, dri­ver sin bort­fø­rel­ses­virk­som­hed som en ik­ke ube­ty­de­lig del af øko­no­mi­en. Der er stol­te tra­di­tio­ner i is­lam for den slags; i 1500-det tid­li­ge 1800-tal le­ve­de kyst­by­er­ne i Mag­hreb stort set af den­ne ty­pe sla­ve­han­del.

i Vestafri­ka er ik­ke ba­re fransk­mænd og an­dre eu­ro­pæ­e­re, som ji­ha­di­ster­ne be­teg­ner som kors­fa­re­re. Det er og­så den lo­ka­le over­klas­se og mid­delklas­se; de folk, der går på re­stau­rant el­ler på bar og hand­ler i strøg­for­ret­nin­ger. De folk, hvis børn går i sko­le og læ­rer no­get om, hvor­dan man mo­der­ni­se­rer et sam­fund.

si­den Li­by­ens fald har Sa­he­l­om­rå­det væ­ret uro­ligt; før her­ske­de Gadda­fi over det in­dre og de in­ter­na­tio­na­le hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner over det me­re kyst­næ­re. I Ma­li har de nord­li­ge folk vir­ke­li­ge ting at kla­ge over; men det er ik­ke der­for, de er ble­vet så farlige. Og når de ven­der de­res fjend­skab mod Eu­ro­pa, skyl­des det ik­ke lo­ka­le for­hold, men en in­ter­na­tio­nal mo­bi­li­se­ring.

i Afri­ka gør na­tur­lig­vis min­dre ind­tryk på et dansk pu­bli­kum end dø­de i Pa­ris el­ler Kø­ben­havn; det er min­dre sand­syn­ligt, at de kun­ne væ­re os selv. Men de dø­de i Vestafri­ka har sam­me fjen­der som vi. A.K.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.