Græ­ske Kle­o­pa­tra

Weekendavisen - - Opinion -

Han­na Dam Guld­borg­vej 25, 4.tv, 2000 F.

I ar­tik­len Den magi­ske ne­ger gør Sø­ren Wil­lemo­es sig lystig over »ble­ge Eliza­beth Tay­l­or kun­ne ind­ta­ge rol­len som den ægyp­ti­ske her­ske­rin­de Kle­o­pa­tra«. Må­ske skul­le Wil­lemo­es li­ge se på Kle­o­pa­tras stam­træ. Hun var som be­kendt ud af den græ­ske her­sker­slægt Pto­le­mæ­er­ne, om­end hun gjor­de sig stor uma­ge med ved fest­li­ge lej­lig­he­der at op­træ­de i tra­di­tio­nel, ægyp­tisk kon­ged­ragt. At Eliza­beth Tay­l­or, der hav­de jø­di­ske aner, skul­le kun­ne spil­le Kle­o­pa­tra »uden at no­gen løf­te­de et øjen­bryn« fo­re­kom­mer på den bag­grund min­dre sæl­somt. vi kan alt­så ik­ke slip­pe af med 1864. Film­folk la­ver film om det (om­dis­ku­te­ret!), og men­ta­li­tets­hi­sto­ri­ke­re be­mær­ker den dan­ske fol­ke­stam­mes ka­rak­ter­træk ud fra sam­me. Hvis man har den op­fat­tel­se, at der in­gen dansk men­ta­li­tet, be­vidst­hed, pa­tri­o­tis­me, hen­gi­ven­hed var før 1864 og na­tio­nal­ro­man­tik­kens ind­t­og, ta­ger man fejl. Det gen­ta­ges he­le ti­den, at så tab­te vi Nor­ge, og så kom 1864. Læn­ge­re til­ba­ge be­hø­ver vi ik­ke at gran­ske. Men Ber­tel Haar­der ta­ger fejl, og pro­por­tio­ner­ne er ik­ke rig­ti­ge. Fra dan­nel­sen af et fæl­les dansk ri­ge om­kring år 1000-1050 lå en tred­je­del af ri­get med Lund som Nor­dens før­ste ær­ke­bis­pe­sæ­de øst for Øre­sund. Ef­ter Kø­ben­havns­fre­den i 1660 er der kun Born­holm til­ba­ge. Re­sten af Øst­dan­mark for­blev svensk fra Roskil­de­fre­den trods be­folk­nin­gens mod­stand og fle­re ge­nero­brings­for­søg. Det bur­de væ­re helt en­kelt at for­stå. Men den ak­ti­ve fortræn­ging af dis­se ube­ha­ge­li­ge kends­ger­nin­ger i hi­sto­ri­e­un­der­vis­nin­gen og i den al­me­ne vi­den gør, at mis­for­stå­el­sen om­kring 1864 får lov at bli­ve stå­en­de. Jeg ta­ler ik­ke om år­sa­ger til ne­der­la­ge­ne, el­ler hvor­dan skå­nelan­de­ne blev for­s­ven­sket. Jeg kon­sta­te­rer blot det grund­læg­gen­de ukend­skab og uvi­den­hed. Hvis der fin­des et kol­lek­tivt ube­vid­ste og­så med gyl­dig­hed for hi­sto­ri­en/ for­ti­den i det he­le ta­get, så har vi her et ek­sem­pel på, at 1658 og 1864 har sat sig dy­be spor. Dansk sel­vover­vur­de­ring og man­gel på pro­fes­sio­na­lis­me i po­li­tik og krigs­fø­rel­se lag­de grun­den til det for­mind­ske­de Dan­ne­vang med al­le de trau­mer, det har med­ført i form af sel­vover­vur­de­ring og opblæst­hed si­den­hen. Ne­der­lag er smer­te­ful­de, og hvis man ik­ke kan for­hol­de sig til dem på an­den må­de end ved at fortræn­ge dét vig­tig­ste ne­der­lag i dansk hi­sto­rie (Roskil­de­fre­den 1658), så li­der pro­por­tio­ner­ne ska­de. Og der­for va­der vi rundt og rundt i 1864. Si­ger man Skå­ne, er der folk, der fni­ser. Un­der­for­stå­et: Det er for lang tid si­den, el­ler det er for pin­ligt. Da der var høj­ti­de­lig­hol­del­se af Roskil­de­fre­dens 350-års dag i 2008, var en TV2-repor­ter for åben skærm ved at gri­ne tæn­der­ne ud. Må­ske til­hør­te repor­te­ren den grup­pe af dan­ske­re, som tror, at vi fik Born­holm foræ­ret af sven­sker­ne, for­di vi træng­te til en solskin­sø. Fak­tisk er det om­vendt: Den skån­ske ø Born­holms pla­ce­ring er be­vi­set for skå­nelan­de­nes hi­sto­ri­ske dansk­hed. Fak­tum. 1864 var ba­re næ­ste skridt i derou­ten. Men det er vist ik­ke det, man i Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et for­står ved »hi­sto­risk be­vidst­hed« i de mi­ni­ste­ri­el­le be­kendt­gø­rel­ser. Det er nok for ba­nalt. Ene­væl­dens ind­fø­rel­se i 1660 skal vi ken­de som ka­non­vi­den, men dens po­li­ti­ske og mi­li­tæ­re for­ud­sæt­nin­ger an­ses ik­ke for nød­ven­di­ge. For os utå­l­mo­di­ge se­e­re med fin­ge­ren på fjer­n­be­tje­nin­gens aftræk­ker er den­ne nye ser­vi­ce guld værd. Al­drig me­re er vi i tvivl, om græs­set er grøn­ne­re på de an­dre ka­na­ler, for­di den Ven­li­ge Stem­me gu­i­der os he­le ti­den. Når vi ser DR TV sent, og den Ven­li­ge Stem­me er gå­et hjem, fø­ler vi os rå­d­vil­de, ef­ter­lad­te og svig­te­de – kan DR væ­re det be­kendt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.